2
Hay kaapputan di iNineveh
Dakayun iNineveh, mundadaan kayun makigubat te mangaliy mangubat ke dakayu. Mumbotak kayuh kakalata yu ya guwalyaan yuy binattun alad yu. Ahi ipabangngad APU DIOS di dayaw di Israel an dinadag yu handih nangubatan yu kediyen boble ot mumbalin hi kay adi maboblayan.
Hanadan buhul yu ya nundadaan dan makigubat ke dakayun iNineveh. Maka-ingit di happiyo da ya bulwati da ya munlitaak nadan gumok an kalesa da ya papahul da. Ya nakal-ot nadan kalesa dan mangen mumbinbinangngadan nah boblen kay da dilag ya kil-at. Hanan patul di Nineveh ya pun-itkuk nay oldena nadah tindalunan mungkihubag da yaden gal-an dan mange nadah alad ta ikapya day pundipendal dah boble da. Mu naladaw. Nibughul nadan hoob hi nangappit nah wangwang ot humgop dadiyen buhul da. Ot dadagon da nan balen di patul.
Indani ya niolden an mie nadan iNineveh hi udum an boble ta mumbalin dan balud hidi. Tibon yu ke nadan muttatyun binabain pungkulpig day pago dan u-umyung da gapuh nanggopan di buhul dah boble da. Mialig di Nineveh nah tangkin di danum an muntitik te mamtik nadan bimmoble. Waday madngol an muntukuk an kananay “Adi kayu mange!” Mu mamtik da ot ya abun adida munwingi.
Hanadan tindalun buhul da ya muntukuk dan kanan day “Kadangyan tun boble, dakkodakkol di balituk ya silber. Pun-ala taku!” 10 Nadadag di Nineveh ya nama-id am-in di kinadangyana. Munggagayonggong nadan tatagu ya kimmuphat da gapuh takut da.
11-12 Daan boh na on boblen nundingngol? Handi ya mialig ka nah nakal-ot an layon an maid di takut na mu patayonat banik-iyonay dimpap nan aggayam ta ipakanah impana ya inayana. Man-uke ya napnu kah balud an nalpuh udum an boble ya napnu kah inalam an limmun di udum an tatagu.
13 Mu ad uwani ya hituwey kanan APU DIOS an Kabaelanan am-in ke dakayun iNineveh: “Ha-oy di buhul yu. Gobhok nadan kakalesa yun usalon yuh gubat ya pipatek nadan kat-agun linalakin imbabale yu. Maid moy eyu maalah limmun di tataguh udum an boble. Ya adi mo maun-unud di kalin nadan intud-ak yun e mangipatakut hi tataguh kabobboble tuh luta.”