3
Hay kastigun di iNineveh
Mahmok nadan tatagud Nineveh an pumapatte ya makallangkak. Man-ut kakadangyan da, mu ahi pulhon di udum an tataguy kinadangyan da. Donglon yu key gangon di huplit, gangon di pilid an mange, gangon di hukin di kabayun mamtik ya gangon di mungkitug an kalesa. Athitu boy ahiyu tibon an maat: Umali day tindalun gumubat an numpuntakke dah kabayu ya humiliy iispada da ya papahul da. Dakol di ahida patayon ta mipu-ul di adol di nungkakaten adi mabilang ya mungkihubag di titindalu ke dadiyen adol di nungkakate. Naat datuweh iNineveh te mialig hituwen boble nah babain pabayad nay adol nah linalaki. Makaphod di ang-ang na ya uma-awis ot mahaul di dakol an tataguh kabobboble ot dayawon da nadan dios dan adi makulug.
Kanan APU DIOS an Kabaelanan am-in di “Kastiguwon dakayun iNineveh. Paddungnay bolladan dakayu ta punhin-aang-angan dakayuh tataguh kabobboble ta mibabain kayu. Ahi dakayu pumbalinon an nakaluggit te pakletan dakayuh lugit ta punhin-aang-angan dakayuh tatagu. Ta am-in di mangang-ang ke dakayu ya tumayan dan kanan day ‘Maid, nadadag mo anhan di Nineveh. Kon wada ni-moy hummok hi iNineveh? Dahdiy naminhod an mangalubyag nadah tataguh di?’
Kon pangali yun iNineveh on kudukdul an malinggop kayu mu nadan tatagud Tebes an ongal an boble? Hay pundipendal da ya nan Wangwang an Nile an hidiyey kay da alad. Ya sinakup day Sudan ya Egypt ya kabaddang day Put ya Libya. 10 Muden sinakup di udum an bobleh diyen Tebes ot ieda nadan bimmobleh boble da. Numpaten dadiyen buhul day imbabale da ot miwahit dah kakalata. Ya binangkilingan da nadan ap-apu da ot ibubunut day mangalan dida.
11 Hituwey tiempon punholholtapan yu damdaman iNineveh an mumbalin kayun kay nabutong an mundangngewan. Man-ut ipatna yun bumtik mu adi kayu mihwang. 12 Hanadan nahamad an binattun alad yu ya mumbalin dan nalakan madadag umat nah kaiw an fig an deket nal-um di bungana ya nalakan pamgah wagot yaden mungkakag-ay bunganah toko. 13 Maid di pundipendal naen boble yun Nineveh hi buhul na. Te dadagon di apuy nadan hoob yu ya mumbalin an kay binabai nadan tindalu yu.
14 Deyan gubaton di buhul yuy boble yu. Mun-amung kayuh danum ya ihamad yu nadan pungguwalyaan yu. Ya mungka-ut kayuh pulan dampillagon yu ta iphod yu nadan nadadag an alad nan boble yu. 15 Mu takon di kaatnay pundadaan yu ya paddungnay kanon dakayuh apuy weno mate kayuh gubat. Nunna-ud an mama-id kayun umat kayuh nitanom an mama-id te kanon di dudun. Ya takon di mahlag kayuh dakol ta umat kayuh kadakol di ba-atong weno dudun ya maid metlaing di maat yun mangihwang hi adol yu. 16 Man-u bo te kadangyan kayu te dakkodakkol di mumpunnegosyo nah boble yun umat hi kadakol di bittuwon hi kabunyan, mu umat da nadah dudun an kanon dan am-in di nitanom ne timmayan da. 17 Hanada ke bon aap-apu ya opisyal yu ya umat da nadah dudun an maamuamung da nadah alad ta adida maktol. Mu pinumtang ke ya timmayyap dan am-in ya maid di nanginilah nangayan da.
18 He-an patul di Assyria, nibakilang nadan opisyal muh lutan nate da. Ya niwahit nadan tatagum hanadah bibilid yaden maid di mangamung ke dida. 19 Adi maagahan di liput yun tatagud Nineveh te himmahhalom, ta hidiye nan nunna-ud an mate kayu. Hanadan mangngol mipanggep hi nadadagan yu ya mumpalpalakpak dah anla da. Te kon dahdiy ugge nunholtap hi inainat yu gapuh bungot yu?”