Habakkuk
Hay mipanggep ketuwen liblu an Habakkuk
Hituwen liblu ya mipanggep hi nunhummanganan da Habakkuk ke APU DIOS. Nundiklamuh Habakkuk ke APU DIOS te mabulun nah gaga-ihon ine-en nadan ibbanan iJudah yaden kay hanan maid di at-atton APU DIOS kediye te adina kastiguwon dida gapuh liwat da.
Hinumang APU DIOS hi Habakkuk ot kalyonan hiyan ipaalinay tindalun di Babilon nah nagtud an tiempo ta dadagon day tatagud Judah gapuh liwat da. Ya namam-ay kabulubulunan Habakkuk hi nangngolanan tuwe. Hinanhanana ke APU DIOS hin tipet ena iabulut nadan iBabilon an manadag nadah tatagud Judah yaden namammam-ay liwat nadan iBabilon mu didan iJudah. (1:13) Ot kalyon APU DIOS ke Habakkuk an nunna-ud an kastiguwona nadan iBabilon gapuh liwat da, umat nadah iJudah an nunna-ud an makastigu da gapuh liwat da. (2:2-20) Pinhod APU DIOS an ipainila ke Habakkuk an nanongnan hiyay ap-apun inumbun hi langit ya hiyay ukod am-in hi ma-ma-at hituh luta. (2:20)
Dingngol Habakkuk di inhumang APU DIOS ya dinayaw na gapuh kinaDiosna ya gapuh limpiyun inat nadan tatagu takon nadan tataguna handi. Ininnila na mon limpiyuy inat APU DIOS nadah tataguna handi ya limpiyu boy atonah udum hi algo. (3:1-19)
Hay nitudok ketuwen liblu:
1. Mundiklamuh Habakkuk ke APU DIOS te ad-addi na kastiguwon nadan iJudah gapuh liwat da. (1:1-4)
2. Hinumang APU DIOS ya kananay iabulut na nadan iBabilon an mangastigu nadah iJudah. (1:5-11)
3. Kanan Habakkuk di hanadan iBabilon ya namam-ay liwat da mu nadan iJudah. (1:12—2:1)
4. Kanan APU DIOS di ahida damdama makastiguy iBabilon, mu nadan mangidinol ke hiya ya midatan dah gun-udon da. (2:2-20)
5. Hay dasal Habakkuk. (3:1-19)
1
Hituwey impainilan APU DIOS ke Habakkuk an profetas.
Hay diklamun Habakkuk ke APU DIOS
APU DIOS, tipe anhan ta ibagabagak an baddangan dakami yaden adim donglon di dasal mi? Ihwang dakami anhan hi aton di gaga-ihon tatagu tuh boble mi. Tipet iabulut muy gaga-ihon ma-ma-at. Ya tipet pamgam hi ang-ang-ang tuh boble min mungkadadag ya namahig di papatte. Bokon abunah diye te munhuhuggi ya mun-aawit day tatagu. Dakdakol di gaga-ihon tatagu mu nadan maphod. Kinali maid di hilbin di olden ya adi maat di limpiyu te mabayadan nadan mangipanuh kasu ya umanhan di talam.
Himmumang hi APU DIOS an kananay “Tibon yu ke nadan bobleh nunlinikkod ke dakayu, nunna-ud an mamodwong kayuh ahik aton. Om, umipamodwong an abuh diyen atok ad uwanin katagu yu. Mu adiyu kulugon an maat hidiye, takon di ipainilak ad uwani.* 1:5 Acts 13:41 Hituwey atok: pun-idadaan kuy iBabilon an mumbalin an ongal di kabaelan dat sakupon day kabobboble. Dida ya katatakut da ya makabbungot da. Nundingngol an makabbungot dan patakuton day katagutagu. Aton dan am-in di pinhod da ya maid di makabael an mangipatikod ke dida. Ya namahig an katatakut da mu hay naagangan an mailom an aggayam. Hay kakabayu da ya nalnal-ot dan bumtik mu hay leopard. Takon di malpuh nidawwi nadan tindalu dan nuntakkeh kabayu ya umali dan umat hi tuldun mampap hi aggayam an kanona.
Namahig di takut di tatagu ke dadiyen tindalun mangali te himpappangey pangat da. Ya dakkodakkol di tataguh alan dan balud, umat hi kadakol di lona. 10 Maid di pangibilang dah papatul ya tataw-an day oopisyal an natag-ey saad na. Maid boy hilbin di nahamad an alad te pu-ulon day luta nadah puunat dalanon dan humgop nah boble. 11 Umali dan kay puwok an dadagon da am-in ne imme da. Dadiyen gaga-ihon tatagu ya idinol dah olot dan kay hidiyey dios da.”
12 APU DIOS, he-a ya wada kat nangamung ya makaphod ka ya he-ay Dios ku. Hay planum ya kastiguwon dakami mu nunna-ud an adi dakami ma-idon te he-ay mialig an batun kihikugan mi. Inilak an pinilim nadan iBabilon an pal-otom ta usalom didan mangastigun dakami gapuh himpappangen liwat mi. 13 Maandong hituwen inat mu, mu kon he-an adina iabulut di liwat ya pamgam hi ang-ang-ang yaden paddungnay ukmunon dakamih buhul mi? Kon maid di maat mu ke datuwen gaga-ihon tatagu yaden tagan day dadag hi tatagun mapmaphod mu dida?
14 Tipet hay pangat muh tatagum ya kay da dolog weno imuk an maid di ap-apu dan mangitakdog ke dida? 15 Kon iabulut muy iBabilon an paddungnay pabinnunwit da ya tabukulon dan mampap hi tatagu? Ya muntutukuk da bo udot hi amlong da. 16 Om, paddungnay tabukulon day tatagu ya kinadangyan ta kabaelan dan alan nadan pakappinhod da. Ta hidiye nan paddungnay hidiyen tabukul di kay dios dan iappitan da ya ighoban dah bangbanglu.
17 Ya kon iabulut mun tagan dah dadag hi tataguh kabobboble?

*1:5 1:5 Acts 13:41