2
Ha-oy an hi Habakkuk ya umeyak nah natag-en balen pun-adugak ta had-ok di kalyon APU DIOS ya hin nganney ihumang na nah diklamuk.
Hay inhumang APU DIOS ke Habakkuk
Athituy inhumang APU DIOS ke ha-on. Kananay “Iphod mun itudok tun kalyok ke he-a ta nalakan bidbidon nan e mangipainilah udum an tatagu. Man-uket kanak di itudok mu ya adi ni-an maat ad uwani. Mu gagalan madatngan nan nagtud an algon kipaannungana. Kay makabayyag, mu had-on yu te nunna-ud an maat, adi mabalin an e adi maat.
Hituwey pinhod kun ipainila: ‘Hanan gaga-ihon tagu ya mumpahhiya ya idinol nah kabaelana, mu nan maphod an tagu ya idinol nan ha-on di nitaguwana.’* 2:4 Tibon yuy Romans 1:17, Galatia 3:11 ya Hebrews 10:38. Hay kinadangyan ya humahhaul. Te hay kakulugana ya maid di linggop nadan kadangyan an tatagun mumpahhiya ya pinhod dan ohhaan am-in di nganneh diye, umat hi katen maid di kanana on abu mo, kinali ume dah kabobboblet pumbalinon day tataguh balud ya alan day kinadangyan da. Mu ahi taltalanggaan nadan balud da dida. Kanan day ‘Mahmok kayu! Inamuamung yuy nganneh diyen inako yu ya talamon yuy ibba yu ta alan yuy limmu da.’ Mu dakayun sumakup hi udum an boble ya uggeyu inilan loktat ya nadan himbut yuy mangipatakut ke dakayu ta pun-ala day limmu yu yaden pamga yuy ang-ang-ang an maid di maat yu. Ya gumayogayonggong kayu gapuh takut yu. Nun-ala yuy limmun di tataguh kabobboble tuh luta ya numpate yu dida ya dinadag yuy boble da mu nadan natdaan ya ahida pulhon di limmu yu.
Inat yun am-in di kabaelan yu ta kumadangyan kayu takon di kuluk di inat yun nangalan dadiye. Pangali yu on maid di ad-adin maat ke dakayu gapu te kadangyan kayu mu kon-ot makahmok kayu 10 te gapun dadiyen inat yun dinadag yuy dakol an boble ya maid di namnama yuh biyag yu ya mibabain kayu. 11 Hanadan tuping yu, nadan dingding ya atop di babale yuy mialig an tistigu ke dadiyen inat yu.
12 Mahmok kayun namohwat hi boble yu mipuun hi papatte ya nadan udum an pumbahulan. 13 Te ahi maghob dadiyen impangunu yu nadah tatagun sinakup yu ta maid di hilbin di nun-aatuwan da. Kon ugge tuwali implanun APU DIOS an Kabaelanan am-in an atona datuwe? 14 Loktat ya dumakkodakkol di tataguh kabobboble an mamodwong hi dayaw APU DIOS umat nah kadakol di danum hi baybay.
15 Dakayun tatagun namahig di pumpaholholtap yuh ibba yun tagu ya nunna-ud an makastigu kayu te paddungnay piliton yun butongon dida ta mibabain dan kay da numbolad. 16 Mu ahi maat damdaman dakayu dadiye te paddungnay ipainum APU DIOS ke dakayuy kastigu yu ta nan dayaw yu ya mumbalin hi bain. 17 Nunlongo yuy kakaiw ad Lebanon ya numpate yuy aaggayam ya tataguh kabobboblen maid di homok yun dida. Ta hidiye nan ad uwani ya maat damdaman dakayu dadiyen inat yu.
Maid di hilbinah pundayawan hi dios an kinapyan di tagu
18 Kon nganney hilbin nadan dios an kinapyan di tagu? Tipet e dayawon di athidi? Dadiye met anhan ya kaiw weno gumok an kinapyan di tagu. Nganney gun-udon an e mundinol ke dadiyen adida kumali? 19 Hanadan dios an kinapyan di tagun batu weno naamoh silber weno balituk ya maid di biyag da ya maid di kabaelan dan mangipainilah nganneh diye. Kinali mahmok nan tagun mumbagah baddang ke dadiye te maid di kabaelan dan bumaddang. 20 Hi APU DIOS an Nakattag-e ya wada nah Templona, ta am-in di tataguh luta ya dumin-ong dah hinangngab na.”

*2:4 2:4 Tibon yuy Romans 1:17, Galatia 3:11 ya Hebrews 10:38.