3
Hay dasal Habakkuk
Hituwey dasal nan profetas an hi Habakkuk: “Om, APU DIOS, inilak di pangi-em ya mamodwongak am-in hanadah inat mu, takon di bumobboh-ol ka ya homkon dakami ta atom ad uwani nadan umipamodwong an inat mu handi.
Tinibok hi Apu Dios an makakkaphod an immalin nalpud Edom ya Paran. Hay hiyon di dayaw na ya hinophopanay kabunyan. Hiyay dayawon di katagutaguh kabobboble. Munhiyoy dayaw nan umat hi algo ya munhiyoy taklenan kawad-an di ongal an kabaelana. Ipaali nay dogo ya minandal nay katen mitun-ud. Deket immohnong hi Apu Dios ya mungkolyog di luta. Deke bot in-ang-ang nah ohan boble ya gumayonggong nadan bimmobleh di. Ya deket dimmallan hanadah bilid ya duntug an wada tuwali dih done ya mungkagde da. Mu adi makaanan nan ongal an kabaelana ya adi kumapuy. Hanadan tatagud Kushan ya Midian ya munggagayonggong da gapuh takut da.
APU DIOS, kon gapuh boh-ol muy nangipatikodam nah wangwang ya nangipahi-anam nah danum nah baybay? Adi, te man-uke ya hidiyey inat mun pangihwang hi tatagum. Paddungnay pana nan ongal an kabaelam ya gapun diyen kabaelam ya pi-angom di lutat mawaday wa-el. 10 Deket tinibo dakah bibilid ya miwagot da. Athidi damdama nah baybay an deket tinibo daka ya tumag-e ya mumbungug nan dalluyun. 11 Kay mahophopan di hiyon di bulan ya algo gapuh litaak nan impanam ya intanod mun pahul mu.
12 Ya gapuh namahig an boh-ol mu ya pun-igatin muy tataguh kabobboble 13 ta ihwang muy tatagum ya nan pinilim an patul. Dinadag muy ap-apun nadan gaga-ihon tatagu ya kinaan muy kabaelan di pun-ap-apuwan da. 14 Tinanod muy ulun nan ap-apu an in-usal muy pahul na handih immali nadan tindalunan kay da puwok an mangiwahit hi tatagum an holag Israel an pangali da on nalakay pangapputan dan dida. 15 Impadalan muy kalesam nah baybay ot mungkibyayyong nan danum.
16 Handih dingngol ku dadiye ya munggagayonggong di hubil ku gapuh takut ku. Takon di hukik ya munggagayonggong ta adiyak pakataddog. Mu an-anusak an had-on di pangastiguwam APU DIOS nadah buhul min nangubat ke dakamin tatagum. 17 Takon hin kananat adi humabung nadan kaiw an fig ya grapes ya takon hin kananat madadag di bungan nadan oliba ya page ya takon di mate nadan impan di kalnero 18 ya nanongnan maan-anlaak ke he-a APU DIOS an mangihwang ke ha-on. 19 He-a APU DIOS an Nakattag-ey mangidat hi olot ku ya mangihamad hi gatin ku, umat nah makawa, ta malinggop di pundalanak takon hanadah bibilid.”
Hay aton nan mangipangpanguluh kanta: Hituwen dasal ya mikantan maunnudan hi gitala.