Numbers
Hay mipanggep ketuwen liblu an Numbers
Hituwen liblu ya nangadanan hi Numbers te nitudok hituy duwan nunhinnatkon an nabilangan nadan tindalun holag Israel. Hay namangulun nabilangan nadan tindalu ya handih mikadwan toon hi timmayanan am-in nadan holag Israel ad Egypt. Hay mikadwa ya naat handih nala-uy tulumpulut walun toon an kediye ya nate mo an am-in nadan namangulun tindalu ya kediye ya dandanin dumatong nadan tatagu nah boble an Kanaan.
Insapatan APU DIOS handi nadah holag Israel an idat nan dida nan boble an Kanaan. (Exodus 3:17) Mu handih dimmatong nadan holag Israel nah poppog nan boble ya uggeda kinulug di kinalin APU DIOS an idat nan didah diyen boble. Maid di dinol dan baddangan APU DIOS didan makigubat nadah tatagud Kanaan. Ta hidiye nan hay kastigun nadan holag Israel an muntoon hi duway pulu ya nahawwal ya uggeda niabulut an humgop nah boble an Kanaan ot humanawwangan da nah adi maboblayan inggana nate da. (14:26-35)
Mu takon di ugge inun-unud nadan holag Israel hi APU DIOS ya impaptok na didah nap-at an toon kediyen himmanawwangan da nah adi maboblayan. (Deut. 29:5 ya Neh. 9:21) Ya indat na nadah imbabale da nan boble an Kanaan an hidiye tuwaliy insapatanan dida.
Hanadan nitudok ketuwen liblu:
1. Hay namangulun numbilangan Moses nadah holag Israel. (chapters 1-4)
2. Hanadan tugun an un-unudon di tatagu. (chapters 5-10)
3. Nakastigu nadan dumaniklamu. (chapters 11-12)
4. Namindakol an nginohen nadan tataguh APU DIOS. (chapters 13-20)
5. Himmanawwangan nadan holag Israel nah adi maboblayan. (chapters 21-25 and 33)
6. Hay mikadwan numbilangan Moses nadah holag Israel. (chapters 26-27)
7. Hanadan nunhihinnatkon an iappit nadan holag Israel ke APU DIOS. (chapters 28-30)
8. Naganodway Kanaan ot ikap-ong nadan holag Israel. (chapters 31-36)
1
Handih namangulun algoh mikadwan bulan hi mikadwan toon nipalpuh timmayanan nadan holag Israel ad Egypt ya nanongnan wadadah did Sinai ya kimmalih APU DIOS ke Moses hidi nah pundayawan da ot kananay 2-3 “Kalyom ke Aaron ta bilangon yu nadan ibba yun holag Israel an mipuun hi puun da ya pamilya da ya ilista yuy ngadan nadan linalaki. Ya bilangon yu nadan damanan makigubat an muntoon hi duwampulu weno nahawwal. Ibagam hanadah aap-apun di hin-oh-an puun ta baddangan dakan mumbilang.
Datuwe nadan natuddun mun-ap-apu nadah hin-oh-an puun: Hanah holag Reuben ya hi Elisur an imbabalen Sedeur. Hanah holag Simeon ya hi Selumiel an imbabalen Surishaddai. Hanah holag Judah ya hi Nashon an imbabalen Amminadab. Hanah holag Issakar ya hi Nethanel an imbabalen Suar. Hanah holag Sebulun ya hi Eliab an imbabalen Helon. 10 Hanah holag Eplaim an imbabalen Joseph ya hi Elishama an imbabalen Ammihud, ya hanah holag Manasseh an imbabalen Joseph ya hi Gamaliel an imbabalen Pedahsur. 11 Hanah holag Benjamin ya hi Abidan an imbabalen Gideoni. 12 Hanah holag Dan ya hi Ahieser an imbabalen Ammisaddai. 13 Hanah holag Asher ya hi Pagiel an imbabalen Okran. 14 Hanah holag Gad ya hi Eliasap an imbabalen Deuel. 15 Hanah holag Naptali ya hi Ahira an imbabalen Enan.” 16 Datuwe nadan natuddun mangipangpangulu nadah hin-oh-an puun di holag Israel.
17 Da Aaron ke Moses ya datuwen himpulut duwan natuddun mangipangpangulu 18 ya impaayag dan am-in nadan holag Israel kediyen algo ot ilista da bon am-in di ngadan nadan linalakin muntoon hi duwampulu weno nahawwal mipuun hi nahlagan da ya pamilya da. 19 Ot bilangon Moses didah di nah adi maboblayan ad Sinai. Man-uke ya in-olden nan AP-APU an hidiyey maat.
20-46 Mipalpu nah panguluwan an imbabalen Israel an hi Reuben ya inlista da nadan damanan muntindalun muntoon hi duwampulu weno nahawwal mipuun hi puun da ya pamilya da. Datuwey bilang da: Hay nahlagan da Hay bilang da Hi Reuben 46,500 Hi Simeon 59,300 Hi Gad 45,650 Hi Judah 74,600 Hi Issakar 54,400 Hi Sebulun 57,400 Hanadan duwan imbabalen Joseph an da Eplaim ke Manasseh ya nibilang dan imbabalen Israel. Hi holag Eplaim 40,500 Hi holag Manasseh 32,200 Datuwe nadan udum an holag Israel: hi Benjamin 35,400 Hi Dan 62,700 Hi Asher 41,500 Hi Naptali 53,400.
Hay bilang dan am-in ya 603,550.
47 Hanadan holag Libay ya uggeda nid-um an nilista 48 te kinalin APU DIOS ke Moses an kananay “Adim 49 id-um an ilista didan muntindalu. 50 Hay ingunu da ya mumpaptok da nah Tabernacle ya nadan ngunut hidi. Ya diday mangipah-on nah Tabernacle ya nadan ngunut hidi ten tumayan kayu ta mit-an kayu. Ya mahapul bon mungkampu kayuh nunlinikkod kediye. 51 Ta deket mit-an kayu ya paluhon nadan holag Libay nan Tabernacle ne ahida bo inha-ad nah kit-anan yu. Hanada ken udum an ibba yun holag Israel ya adinadaman eda mih-up hidi te mate da. 52 Ya waday oha nadah ibba yun holag Israel ya maanappil dan mungkampu mipuun hi puun da ya waday oha nadah mangipangpangulu on itakdog nay puuna ya waday bandela da. 53 Mu nada ken holag Libay ya mungkampu dah nunlinikkod nah Tabernacle ta mungguwalya da. Ta maid nadah holag Israel di umalin mih-up hidit adik kastiguwon dida gapuh boh-ol ku.”
54 Ot aton nadan holag Israel dadiyen kinalin Moses an intugun APU DIOS.