2
Kanan APU DIOS ke da Moses ke Aaron di “Am-in nadan puun di holag Israel ya matudduy pungkampuwan da ya mahapul an waday oha on waday bandela da. Mungkampu dah nunlinikkod ya migawwa nan Tabernacle.” Hanah nangappit hi timilan di algo ya hidiy pungkampuwan di holag Judah ya nadan nakid-um hi bandela da. Hay mangipangpanguluh holag Judah ya hi Nashon an imbabalen Amminadab. Hay bilang da ya 74,600. Mihaynod di holag Issakar an hay mangipangpangulun dida ya hi Nethanel an imbabalen Suar. Hay bilang da ya 54,400. Mihaynod boy holag Sebulun an hay mangipangpangulun dida ya hi Eliab an imbabalen Helon. Hay bilang da ya 57,400. Hay bilang di holag Judah an nid-um danaen udum an holag Israel ya 186,400.
Diday mangipangpanguluh holag Israel nah pangayan dan eda kit-anan an pungkampuwan da. 10 Hanah nangappit hi south ya hidiy pungkampuwan di holag Reuben ya nadan nakid-um hi bandelada. Hay mangipangpanguluh holag Reuben ya hi Elisur an imbabalen Sedeur. 11 Hay bilang da ya 46,500. 12 Mihaynod di holag Simeon an hay mangipangpangulun dida ya hi Selumiel an imbabalen Surishaddai. 13 Hay bilang da ya 59,300. 14 Mihaynod di holag Gad an hay mangipangpangulun dida ya hi Eliasap an imbabalen Deuel. 15 Hay bilang da ya 45,650. 16 Hay bilang di holag Reuben an nid-um danaen udum an holag Israel ya 151,450. Diday mihaynod nah puntutun-udan dah pangayan da.
17 Hanan Tabernacle ya nan kampun di holag Libay di migawwa nah pungkampuwan am-in nadan holag Israel. Didan holag Libay ya umga dan malpu da nah gawwanan itabin da nan Tabernacle, ne am-in nadan ibba dan holag Israel ya muntutun-ud dan ume, mipuun nah nuntutun-udan di kampu da. Ya waday oha on mipottok hi bandelan di holag da. 18-24 Hanah nangappit hi kalin-oban di algo ya hidiy pungkampuwan di holag Eplaim ya nadan nakid-um hi bandela da: Hay mangipangpanguluh holag Eplaim ya hi Elishama an imbabalen Ammihud. Hay bilang da ya 40,500. Mihaynod di holag Manasseh an hay mangipangpangulun dida ya hi Gamaliel an imbabalen Pedahsur. Hay bilang da ya 32,200. Mihaynod di holag Benjamin an hay mangipangpangulun dida ya hi Abidan an imbabalen Gideoni. Hay bilang da ya 35,400. Hay bilang di holag Eplaim an nid-um danaen udum an holag Israel ya 108,100. Diday nitun-ud nah holag Libay. 25-31 Hanah nangappit hi north ya hidiy pungkampuwan di holag Dan ya nadan nakid-um hi bandela da. Hay mangipangpanguluh holag Dan ya hi Ahieser an imbabalen Ammisaddai. Hay bilang da ya 62,700. Mihaynod di holag Asher an hay mangipangpangulun dida ya hi Pagiel an imbabalen Okran. Hay bilang da ya 41,500. Mihaynod di holag Naptali an hay mangipangpangulun dida ya hi Ahira an imbabalen Enan. Hay bilang da ya 53,400. Ot hay bilang di holag Dan an nid-um danaen udum an holag Israel ya 157,600. Diday manguddidin ume hanah eda kit-anan hi pungkampuwan da. 32 Hay bilang am-in di tindalun di holag Israel an nitudok ya 603,550. 33 Ugge nid-um nadan holag Libay an nilista te hidiyey intugun APU DIOS ke Moses. 34 Hanadan holag Israel ya inat dan am-in di intugun APU DIOS ke Moses an aton da. Ingkapya day kampu dah pottok di bandela da. Ya deke bot mit-an da ya mun-uunnud da an waday ohan grupu on waday bandela da te hidiyey kinalin APU DIOS an aton da.