HAY TUDOK PABLO KE PILIMON
1
Hituwen tudok ya nalpun Timothy an ibba taku ya ha-on an hi Pablo an dehtun nikalabut gapuh pangitanuttuduwak mipanggep ke Jesu Kristo. Ipaali min he-a Pilimon an napateg an gayyum mi ya ibba min muntuttudu ya nadah ibba takun mangulug an oggan maamung hi baleyu ya ke Apiya an ibba takun babain mangulug ya hi Alkipus an ibba takun tindalun Jesu Kristo.
Hana ot ta hi Ama takun hi Apu Dios ya nan Ap-apu takun hi Jesu Kristo ya munnananong di ule dan dakayu ya palinggopon dakayu.
Hay pamhod ya pangulug Pilimon
Am-in nah pundasalak ya adik kal-iwan an mumpasalamat ke Apu Dios gapun he-an iba Pilimon te dingngol kuy mipanggep hi kahamad di pangulug ya pamhod mun Apu takun hi Jesus ya hay pamhod mu nadah ibba takun tatagun Apu Dios. Ya idasal ku bon gapuh pangulug takun am-in ya inilaon taku nan dakol an kiphodan takun mangulug ke Kristo. Impaamlongak ya impatulidak gapu nah nahamad an pamhod mu ya gapuh nangipaamlongam nadah ibba takun tatagun Apu Dios.
Hay nangitugunan Pablo hi pangabulutan Pilimon ke Onesimus
Hay gapunan gulat na ya ipapilit kuy pinhod kun atom ya hay nunhintulangan ta gapuh nigappatan ta ke Kristo, mu adik pinhod an iathidi. Man-uke ya inilak an nahamad di pamhod muh ibbam. Oha bo ya deyan naam-amaak ya dehtuwak tuh kalabut gapuh pangun-unudak ke Jesu Kristo. 10 Hay pinhod kun ibaga anhan ke he-a ya ulayam nan himbut mun hi Onesimus an binumtik ni-an. Te hiya ya ibilang kun imbabalek te handih nangaliyanah tuh kalabut ya tinanuttuduwak ot mangulug mo ke Jesu Kristo. 11 Inilak an kediyen binumtikana ya maid di hilbinan he-a, mu maphod ta ad uwani ya numbaliw ta damanan bumaddang ke ditan duwa. 12 Pumbangngadok hi kad-am, takon di naligat ke ha-on te ongal di naminhod kun hiya. 13 Pinhod ku ot an makiha-ad ke ha-on ta baddanganak teden dehtuwak hi kalabut gapuh nangituttuduwak hi mipanggep ke Jesu Kristo ta kay ka wadah tun bumaddang ke ha-on. 14 Mu nangamung ka te adik pinhod an piliton dakan bumaddang ke ha-on te kudukdul nay he-an kon nomnom.
15 Man-uke nin ta tinaynan daka ni-an ke Onesimus ya wadan deket mibangngad ya makiha-ad mon he-at nangamung. 16 Ad uwani ya bokon mo ya abu himbut di pangibilang mun hiya, mu ibilang mun tulang. Pakappinhod ku hiya, mu nunna-ud an namam-an he-an kon himbut ke hiya. Bokon mu ya abu himbut, mu napateg an tulang mu mo gapuh nanguluganan Apu Jesu Kristo an umat ke dita. 17 Kinali deket ibilangak an tulang mu ya abulutom hi Onesimus umat hi pangabulutam ke ha-on. 18 Ya deket waday inat nan he-ah ad-adi weno waday utang na ya ha-oy di mamayad. 19 Deyan ha-oy an hi Pabloy mangitudok an abulutok an ha-oy di mamayad hin waday utang nan he-a. Ta hidiye nan daan mot abulutom nimpe hiya. Ongal di namnamak an atom hidiye te inilak an uggem kinal-iwan an kay waday utang mun ha-on gapu te ha-oy di nanuttudun he-a ot ahi ka mangulug ot mawadan he-ay biyag an munnananong ta nangamung. 20 Kinali ibagak ahan ke he-a tulang ku an gapuh nigappatan tan Apu Kristo ya atom danaen kinalik ta paamlongonak.
21 Madinolak an un-unudom danaen ibagak ke he-a, ya inilak an mamam-ay pamhod mun hiya mu nan ibagak ke he-an atom. 22 Deket abuluton Apu Dios di dasal yu ta mipaeyak ya mangin-a-aliyak an manibon dakayu. Kinali deyan pamanguluwok an kalyon ke he-a ta deket mabalin ya idadaan yuy kiha-adak hi baleyu.
Hay udidin di tudok Pablo ke Pilimon
23 Hi Epaphras an dehtu damdaman tuh kalabut gapuh pangitanuttuduwanah mipanggep ke Jesu Kristo ya kananay nonomnomon dakayun hiya. 24 Athidi damdamay kinalin nadan ibbak an mungngunuh tun hi Marcos, hi Alistalkus, hi Demas ya hi Lucas.
25 Hana ot ta ulayan dakayun Apu Jesu Kristo.