3
Ipanomnom mu nadah mangulug hina ta mangun-unud dah gubilnu ya nadah ap-apu ya midadaan dat nangamung an mangat hi maphod. Tugunom didat adida pihulon di ibbada ya adida makihanannu, mu maule da ya ipatibo day maphod am-in hi tatagu. Takon di ditaku handi ya makudang di nomnom taku te ugge taku ni-an inilay pangi-en Apu Dios ya pakangohayyon takuy kumpulnan tugun. Nahaul taku ot kulugon takuy nihallan tuttudu ya nan nibahhon pangi-ey impaingha taku ya nadan gaga-ihon pun-amlongan di adol takuy atoaton taku. Maid di udum hi wadah nomnom taku hin bokon hay gaga-iho, amohan takuy ibba takun tagu ya ihihhingit taku dida ya athidi bon ihihhingit ditaku.
Mu hi Apu Dios an mangihwang ke ditakun mangulug ya impatibo nay ulena ya pamhod nan ditaku ot ihwang ditaku, mu bokon gapuh nangatan takuh maphod, mu gapuh homok na. Nihwang taku te impidwan nan Espiritunay nitungowan takun paddungnay inulahan ditaku. Kinali ongal di baddang Apu Dios hi nangipaaliyanah Espiritunan ditaku gapu ke Jesu Kristo an nangihwang ke ditaku. Hituwey inat Apu Dios te makaulle ke ditaku ot ibilang ditakun hiyan maphod ta idat nan ditaku nan namnamaon takun biyag an munnananong. Datuwen tuttudu ya nahamad an pundinolan taku.
Ta hidiye nan pinhod kun pakaittugun mu datuwe nadah mangulug ta hay maphod di aton da te hituwe ya kiphodan am-in di tagu. Adika midmid-um nadah nalnalgom di punhuhummanganan da ya nadan tumanonton hi pangi-en handidan aammod dih done. Ya adika makiawwit weno makihannu mipanggep nah Tugun Moses te maid di hilbina. 10 Ya deket wada on tagun humlun hi kaganodwaan yu ya kalyan yu ta itikod nan mun-athidi, mu deket ipidwa yun kalyan, mu kapyanan kahing ya mihdi ot kattog ta nangamung na. 11 Te inila yu an nan tagun athidi ya nihallay punnomnom na ya imminghay gaga-ihon hiya ya inilanan hidiyey kakastiguwana.
Hay nanguddidih tugun Pablo ke Titus
12 Nomnomnomok an itud-ak hi Artemas weno hi Taykikus hinad Crete ta waday mihannot ke he-a. Deket waday dumatong ke dida ya adim ibahhon umalid Nicopolis ta mundammu tah di te ninomnom kun miha-ad hidi hantuh ahi kotolan. 13 Atom di kabaelam an mamaddang ke Senas an abugadu ya hi Apolos nah umgahan dat wadan am-in di mahapul dah pumbaatan da. 14 Ya kalyam bo nadan ibba takun mangulug ta hay maphod ta nangamung di aton da, umat hi pamaddangan da nadah makahhapul day baddang, te adi maphod an ditakun mangulug ya mumbibiyag takun maid di hilbina.
15 Am-in nadan ibba takuh tu ya kanan day nonomnomon dakan dida ya kalyom bo nadah ibba takun mangulug hinan naminhod ke ditakun nonomnomon mi dida.
Hana ot ta ulayan dakayun Apu Dios.