2
Hay nuntutuyuwan nadan tatagu
Dakayun tatagun maid di baina, munnomnom kayu mo tut-uwa, te loktat ya umat kayu nah dugin itayyap di dibdib hantuh algon pangipatib-an APU DIOS hi namahig an boh-ol na. Dakayun mumpakumbaba ya un-unudon yuh APU DIOS ya hiyay dayawon yu ya aton yuy maphod ya punnanongon yu nimpen mumpakumbaba ta kay anhan ya mihwang kayu kediyen algon pangipatib-anah namahig an boh-ol na.
Hay kadadagan nadan bobleh nunlinikkod di Jerusalem
Madadag di Gaza, Askelon, Asdod ya Ekron ya mama-id day tataguh di. Dakayun iPilistia an numbobleh pingngit di baybay, athituy kanan APU DIOS ke dakayu: “Ha-oy di buhul yu, ta hidiye nan ahi dakayu ma-idon am-in.”
Ahi pumbalinon APU DIOS nadan luta yuh pingngit di baybay hi pumpattolan ya pumpukungan hi kalnero. Ne ibagin nadan natdaan an tatagud Judah dadiyet pumpattolan dah kalnero da. Ya nadan babaleh did Askelon di kahuypan da. Ahi ipaptok APU DIOS dadiyen tataguna ya ipabangngad nay kinadangyan da.
Kanan APU DIOS di “Dingngol kun tanaktakuton di iMoab ya iAmmon nadan tataguk ya mumpahhiya dan kanan day pulhon day boble da. Mu ha-oy an APU DIOS an Kabaelanan am-in an Dios Israel ya isapatak an madadag di Moab ya Ammon, umat hi Sodom ya Gomorrah. Ta mumbalin dan maahin ya matoan ta nangamung. Ahi pun-alan nadan matdaan an tataguk di ngannen wadah di ya dida moy mumbobleh di.”
10 Athidiy kakastiguwan nadan numbobleh di te namahig di pumpahhiya dan adida mumpakumbaba ya panadngolan da nadan tatagun APU DIOS an Kabaelanan am-in. 11 Ahina aton ke diday katatakut ya pumbalinonan maid di hilbin am-in di dios an kinapyan di tagu. Ta hiyay dayawon di katagutaguh boble da.
12 Kanan bon APU DIOS di “Dakayun tatagud Ethiopia, patayon dakayun ha-on.”
13 Dadagon nay Assyria ya pakadadaggonay Nineveh ta mumbalin hi mamaga an adi maboblayan. 14 Ya ahi mipattol di kakalnero ya babakah di ya miha-ad hidiy mailom an aaggayam. Ya pun-op-oppa-an di akup ya gawwang nadan babaleh di te nungkapaluy dingding da.
15 Athinay ahi maat nah boblen ipahhiyan di bimmobley ongal an kabaelan da. Dadiyen tatagu ya makallinggop dah punnomnom dan pangali da on hidiyen boble day kapkaphodan am-in hi boble tuh luta. Mu ahi himpappange nimpey pumbalinan di boble dat kiha-adan mon di mailom an aggayam. Ta hidiye nan humunod day mala-u te tumakut da.