^
3 Juan
Ya kinamáru ne Gayo kadaya mangikur-kurug ke Dios
Ya kinadakè ne Diotrefes
Ya kinamáru ne Demetrio
Pakumusta