^
ಪ್ರಸಂಗಿ
ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥ
ಜ್ಞಾನಿಯ ಅನಿಸಿಕೆ
ಲೋಕದ ಸುಖಸಂತೋಷ ವ್ಯರ್ಥವೇ
ಬುದ್ಧಿಹೀನತೆಗಿಂತ ಜ್ಞಾನವು ಉತ್ತಮ
ಕಠಿಣ ಶ್ರಮವು ವ್ಯರ್ಥ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವುಂಟು
ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮ
ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ಶ್ರಮೆ, ವೈರತ್ವ
ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯು ವ್ಯರ್ಥ
ದೇವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ಭಯಪಡು
ಐಶ್ವರ್ಯವೂ ವ್ಯರ್ಥ
ಜ್ಞಾನ
ಅರಸನ ಆಜ್ಞೆ ಪಾಲಿಸು
ಎಲ್ಲರ ಅಂತ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯು ಒಂದೇ
ದಡ್ಡತನಕ್ಕಿಂತ ಜ್ಞಾನ ಲೇಸು
ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ರೊಟ್ಟಿ
ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸು
ಸಮಾಪ್ತಿ