14
Pɔ̌l nɛ Banábas bágháti Ɛyɔŋ Mandɛm amɛm ɛtɔk Ikɔ́niɔm
Pɔ̌l nɛ Banábas báchwɔ́bhɛ́ nɔ́kɔ́ Ikɔ́niɔm, bárɔk báchwe ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛtí bo Israɛl baghati Mbok Ndɨ́ndɨ́ Yesu arɛ. Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ abhak nɛ bhɔ. Ɛ́kʉ́ bɛyǎ bo mánóko. Bo abhɛn mánóko bábhák bo Israɛl nɛ bo bɛtɔk bɛchak. Kɛ bo Israɛl abhɛn bábhɨkɨ noko mbok Yesu bábho bɛrɛm bɛpɔ̌ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛ́nyɨkɨsi batɨ bo abhɛn bápú bo Israɛl. Bárɔ́bhɛ bé chí ntɨ nɛ bhɔ. Pɔ̌l nɛ Banábas babhak Ikɔ́niɔm ndu ɛrɔri mpok mángati nɔkɔ bo mbok Acha kpoŋoroŋ kɛbhɔŋ bɛcháy. Mandɛm are tɔ́ŋ bo Ikɔ́niɔm kpoŋoroŋ bɛ́ mbok anɛ bɔ́ Pɔ̌l bághàti bho ɛ̌ti bɛrɨ̌ndu ɛbhi achí tɛtɛp, akʉ nɔ ndu áchyɛ́ bhɔ́ bɛtaŋ bɛ́kʉ mɛnyɨŋɨ́ maknkay. Ɛtɔk ɛ́kɔ́rɛ bɛbhe bɛpay, mbɔk bábhak ansɛm bo Israɛl, bo báchák bábhak nɛ bǒnto Yesu. Mbɔk bo Israɛl nɛ abhɛn bápú bo Israɛl báchɛ́m nɛ bǒ batí bhap báká ɛyɔŋ ɛ́mɔt bɛ mánchyɛ bǒnto Yesu ɛsɔŋɔri nɛ bɛ mantɛmti bhɔ nɛ batay mángwáy. Bǒnto bárɨŋɨ nɔ́kɔ́ nkaysi yap, bábʉɛ́ bárɔk atú Likáonia, ndu bɛtɔk Lístra nɛ Dɛ́be nɛ mbaŋ ɛnɛ ɛchi kɛkwɔt arɛ, mángati nɔkɔ Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti Yesu.
Pɔ̌l nɛ Banábas bábú mbɛ́ntí ɛtɔk Lístra
Mmufú achí nyaka ɛtɔk Lístra. Abhak mbɛ́ntí tɛ nɛbhe ɛni. Ɛwak ɛ́mɔ́t, abhak chɔ́kɔ́ anta nɔkɔ batú ndu ɛnyɨŋ ɛnɛ Pɔ̌l árɛ̀m. Pɔ̌l ayɨŋɨ yi dǐǐ, ághɔ́ bɛ́ yí wu anókó bɛ́ Mandɛm ǎkwáy bɛ́bú yi. 10 Pɔ̌l arɛm nɛ ɛyɔŋ ɛtaŋataŋ bɛ, “Faté tě chak!” Afate kpɛrɛp abho bɛ́kɔ. 11 Ngɛ́mtay bo abhɛn bachi arɛ bághɔ́ nɔ́kɔ́ ɛnyɨŋ Pɔ̌l ákʉ́, bábhó bɛ́bɨk ndu ɛyɔŋɔ́tɔk ɛyap, ɛyɔŋ bǒ Likáonia mandɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Bɔmandɛm básɔt mmʉɛt bakwǎŋwaŋ bátwɔ fá amɨk ntá yɛsɛ!” 12 Bárɛ́m bɛ́ Banábas chí mándɛm anɛ áká nnyɛ́n bɛ́ Sús, nɛ bɛ Pɔ̌l chi mándɛm anɛ áká nnyɛ́n bɛ Hɛmes mbɔnyunɛ yí kɛ achi nyaka ndɛmɛ kɛpɨ. 13 Ɛkɛrákap mandɛm nsé Sús ɛ́chí nyaka nɛfí bɛfʉɛt nkok ɛtɔk. Nchiakap mandɛm nsé Seus asɔt manɛ́m mpɔŋ nɛ bɔchuchu abhɛn mánɨ́ arɔk antí ɛtɔk mbɔnyunɛ yí nɛ ngɛ́mtáy bhó abhɛn báchi arɛ báyàŋ nyaka bɛchyɛ akap ntá Banábas nɛ Pɔ̌l. 14 Kɛ Banábas nɛ Pɔ̌l, bǒnto Yesu, bághókó nɔ́kɔ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ bǒbhɔ báyàŋ bɛkʉ, batɨ achɔŋti bhɔ amɛm kpát bádákáti ndɛn ɛ́yap amʉɛt. Bájɛt báchwe amɛm ɛká bo ɛyɔ nɛ bǎrí mándɛmɛ nɔkɔ bɛ, 15 “Bɔta, ndaká yi bákʉ̀ ɛnyunɛ? Sɛ́chí nkwɔ chi bakwǎŋwaŋ mbɔ bhe! Sɛ́twɔ fá bɛ́gháti bhe Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti Yesu bɛ́ mǎntɨk nsɛm ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛbhɨkɨ bhɔŋ nsay mǎntwɔ́ ntá Mandɛm mmu áchyɛ̀ nɛpɛ́m. Yí kɛ ághókó mfay nɛ mmɨk nɛ manyɛ́n nɛ mɛnyɨŋ mɛnkɛm ɛbhɛn bɛchi arɛ́. 16 Ndu mpok anɛ áfʉɛ́rɛ́ ansɛm, arɔ́ nyaka bo bɛtɔkɔ́ mmɨk mankɛm mánkʉ mbɔ ɛnyǔ bákɔ́ŋɔ́. 17 Yɛ̌ nɔ, abhɨkɨ rɔ nyaka bɛtɔŋ kpoŋoroŋ bɛ́ yí áchí. Ǎkʉ bɛrɨ́tí mɛnyɨŋ. Yí kɛ ákʉ̀ manyiɛp ámfú amfay nɛ ǎchyɛ̀ mbwɔt ndǔ ayi mpok, anchyɛ bhe nɛnyíɛ́, anchyɛ maŋák.” 18 Pɔ̌l nɛ mmʉɛrɛ ywi bárɛm mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́kʉ̀ bo bhɔ mángɔ́ bɛ́ bɔ́ nkwɔ́ báchí chí bakwǎŋwaŋ. Yɛ̌ nɔ, bábhɨ́kɨ́ kwáy bɛchyɛt bɔ mbi bɛ́ bɛ́kɛ́ chyɛ bhɔ́ akap anɛ́ babhɔŋɔ bɛchyɛ chi ntá Mandɛm.
19 Kɛ ɛ́bhɨ́kɨ́ tat, mbɔk bo Israɛl báfú Antiɔk anɛ atú Pisídia, báchák báfú Ikɔ́niɔm. Bákʉ́ bɛyǎ bo mánká nɛ bhɔ. Ɛkʉ bátɛ́mti Pɔ̌l nɛ batay, básu bárɔk bárɔ antí ɛtɔk nɛ nkaysi bɛ́ anáŋ agu. 20 Kɛ mpok anɛ bakoŋo Yesu bárɔ́ŋɔ́ arɛ bákap yi, afate apɛtnsɛm ɛtɔk Lístra nɛ bhɔ́. Nɛ́yí nɔ́kɔ́, Banábas nɛ yi bárɔ bárɔk Dɛ́be.
Pɔ̌l nɛ Banábas bápɛtnsɛm Antiɔk amɛm atú Síria
21 Pɔ̌l nɛ Banábas báre ghati bo Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti Yesu amɛm ɛtɔk Dɛ́be. Bɛyǎ bo mánoko nɛ bábho bɛ́kóŋo Yesu. Bɔ Pɔ̌l bápɛt yɛ nsɛm Lístra nɛ Ikɔ́niɔm nɛ Antiɔk anɛ Pisídia. 22 Báré fyɛ́ bakoŋo Yesu ntɨ mbaŋ ɛyɔ ɛnkɛm mánchyɛ nɔkɔ bhɔ́ maníɛ́ bɛ́ mándɔ́k ambɨ bɛ́te kpirí ndʉ̌ nɛsɨkɨ́ntɨ ɛnap nɛ Yesu. BɔPɔ̌l bágháti bhɔ́ bɛ bábhɔŋ bɛghɔ bɛyǎ ɛsɔŋɔri kɛ mǎnchwe ndǔ nɛpɛ́m ɛnɛ́n Mandɛm ǎbhák Mfɔ wap. 23 Pɔ̌l nɛ Banábas báyap bǒ batí ndu yɛ̌ntɨkɨ ɛkɛrɛ́ Mandɛm. Báfyɛ́ bhɔ́ amɔ Yesu Acha mmu bɔ́ básɨ́kɨ́ ntɨ nɛ yi ndu nɛnɨkɨ́mʉɛt nɛ nɛtarɛ́nsay.
24 Báfʉɛt yɛ atú Pisídia, bárɔk atú Pamfília. 25 Arɛ́, bágháti mbok Yesu amɛm ɛtɔk Pɛga. Báfá Pɛga basɛp bárɔk Atália. 26 Básɔ́t achwǐnyɛ́n bɛfu Atália bápɛtnsɛm Antiɔk. Amɛm ɛtɔk Antiɔk kɛ̌ bǒnto Yesu mánɨ́kɨ́mʉɛt ɛ̌ti Banábas nɛ Pɔ̌l bɛ bɛrɨ̌ndu Mandɛm mɛ́mbák nɛ bhɔ ndǔ bɛtɨk ɛbhɛn bákʉ́ kɛ bápɛtnsɛm Antiɔk. 27 Báchwɔ́bhɛ́ nɔ́kɔ́ Antiɔk, babhɨŋɨ Bǒ nkwɔ́ Yesu báchɛm nɛbhʉɛt amɔt. Bágháti bhɔ́ mɛnyɨŋ mɛnkɛm ɛbhɛn bɔ bákʉ́ ndu bɛtaŋ Mandɛm, nɛ ɛnyu Mandɛm ánɛ́nɛ́ mbi bɛ́ bo abhɛn bápú bo Israɛl mánsɨ́kɨ́ ntɨ nɛ Yesu. 28 Babhak arɛ́ nɛ bakoŋo Yesu ndǔ mpǎy bataŋ.