15
Bǒbati nkwɔ́ Yesu bákɛm ɛchɛmɛ ɛgho Yerúsalɛm
Bo báfú Judɛ́ya bátwɔ́ Antiɔk bábhó bɛtɔŋ bǒnkwɔ Yesu mándɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Mandɛm apú kway bɛ́pɛ́mɛ mmu mbák babhɨkɨ syɛp yí bɛkoŋo ɛbhé Moses.” Pɔ̌l nɛ Banábas bákɛ́m ɛtaŋtí ɛpʉ́ítí nɛ bhɔ́ ɛ̌ti ndaka wu kɛghɔ́ ntí. Ɛ́kʉ baka ɛyɔŋ ɛ́mɔt bɛ Pɔ̌l nɛ Banábas nɛ mbɔk bakoŋo Yesu abhɛn Antiɔk mándɔ́k Yerúsalɛm, mángɔ́ bǒnto nɛ bǒbati nkwɔ́ Yesu ɛ̌ti ndaka wu. Bafa bare rɔŋ mbɔ ɛnyǔ nkwɔ Yesu bátó bhɔ́. Ɛnɛ́ bárɔ̀ŋ atú Foníshia nɛ atú Samária, báre téé ndǔ bɛtɔk ɛbhɛn bɛchi ambi mángati nɔkɔ bǒnkwɔ́ bɛ́ bo abhɛn bápú bo Israɛl mánóko mbok Yesu nkwɔ. Ɛyɔ ɛ́chyɛ bakoŋo Yesu bɛyǎ maŋák. Báchwɔ́bhɛ́ nɔ́kɔ́ Yerúsalɛm, bǒnkwɔ, nɛ bǒnto Yesu nɛ bǒbatí ɛtɔk básɔt Pɔ̌l nɛ Banábas nɛ bo bachak nɛ maŋák. Pɔ̌l nɛ Banábas bágháti yɛ bhɔ́ mɛnyɨŋ mɛnkɛm ɛbhɛ́n Mandɛm ákwáká bɔ mankʉ. Kɛ mbɔk bakoŋo Yesu abhɛn bachi bǒnkwɔ Fárisi bághókó nɔ́kɔ́ nɔ, báfáte babho bɛ́rɛm bɛ, “Bábhɔŋ bɛsyɛp bɔ, mángati bhɔ bɛ mámbʉrɛ bɛbhé Moses.”
Bǒnto Yesu nɛ bǒbatí bapɛt bachɔkɔ bɛyɨŋɨ ndaka wu. Bátát nɔkɔ arɛ́ ndu bárɛ̀m ndaka wu, Píta afate aghati bhɔ bɛ, “Bɔ̌ma, bǎrɨŋɨ bɛ Mandɛm anáŋ ayap mɛ nɛ́ntɨ ɛnɛka tɛ mpok anɛ áfʉɛ́rɛ́ ansɛm bɛ́ ngati Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti Yesu ntá bo abhɛn bápú bo Israɛl bɛ́ bɔ́ nkwɔ́ mangok, mánoko. Nɛ Mandɛm mmu arɨŋɨ batɨ bo mankɛm, atɔŋ kpóŋóróŋ bɛ́ bo abhɛn bápú bo Israɛl bákway mɛ́nóko nkwɔ. Akʉ nɔ́ ndu áchyɛ́ bhɔ́ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyu yi achyɛ nyaka bhɛsɛ. Afoŋori bɛbʉ́ bhap ndu básɨ́kɨ́ ntɨ nɛ Yesu nɛ akɛ tɔ́ŋ bɛ́ bɛsɛ bo Israɛl sɛ́chí kɛkúrí nɛ bhɔ. 10 Ntí anɛ bǎyàŋ yɛ mɛmɔ Mandɛm, bɛ́ghɔ mbák chɔŋ yi ambé ntɨ achí bɛ́ yí? Ndaká yí bǎchyɛ̀ batu anɛ yɛ̌ chi bachǐmbɨ bhɛsɛ babhɨkɨ kway nyaka bɛpɔkɔ ntá bo abhɛn bachi bakoŋo Yesu? Yɛ̌ chi bɛsɛ nkwɔ sɛ́bhɨkɨ kway bɛpɔkɔ batǔ yɔ. 11 Ɛ́bhɨ́kɨ́ rɨ bɛkʉ nɔ! Sɛ́noko bɛ́ Mandɛm ǎpɛ̀mɛ bhɛsɛ́ chí ɛ̌ti bɛrɨ̌ndu ɛbhɛn Yesu Acha átɔ́ŋɔ́ bhɛsɛ́ nɛ nkúbhɛ́ ɛnyu yɔ kɛ ǎpɛ̀mɛ bɔ nkwɔ.”
12 Píta árɛ́m nɔ́kɔ́ nɔ, ɛchɛmɛ ɛnkɛm ɛ́kwɛ́n kpák ndu bɛ́ghok ndu Banábas nɛ Pɔ̌l bághàti bhɔ ɛ̌ti mɛnyɨŋɨ́ maknkay ɛbhɛn Mandɛm áchyɛ́ bhɔ́ bɛtaŋ, bákʉ́ nɛntɨ bo abhɛn bápú bo Israɛl. 13 Mánáŋá nɔ́kɔ́ bɛ́rɛm ɛnyɨŋ ɛnɛ bárɛ̀m, Jems afate abho bɛ́rɛm bɛ, “Bɔ̌ma, ghók ká ɛnyɨŋ ɛnɛ mɛ̌rɛ̀m! 14 Símiɔn anaŋ ághátí bhɛsɛ ɛnyǔ Mandɛm ábhó bɛtɔŋ bɛ́ akɔŋ bo abhɛn bápú bo Israɛl nkwɔ, nɛ ayap mbɔk ɛyap bɛ mámbák bǒbhi. 15 Nɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi árɛ́mɛ́ ɛ́kɔ ndɔŋ amɔt nɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ bárɛ́mɛ́ mbɔ ɛnyu básɨ́ŋɨ́ bɛ 16 ‘Ansɛm mpok, chɔŋ mpɛtnsɛm mpɛt ntee ɛkɛt Debhít ɛnɛ́ ɛ́kwɛ́nɛ́. Chɔŋ njoŋ ɛkɛt ɛnɛ́ ɛ́báy mmʉɛt amɨk nkʉ yɔ ɛmpɛt ɛnte. 17 Chɔŋ nkʉ nɔ bɛ bǒbhɔ mankɛm mámbo bɛyaŋ mbi bɛ́twɔ ntá ya, yɛ̌ chi bo abhɛn bápú bo Israɛl, mankɛm abhɛn mbɨ́ŋɨ́ bɛ mámbák bǒbha nkwɔ. 18 Nɔ kɛ Mandɛm Acha mmu akʉ bo mándɨŋɨ mɛnyɨŋ ɛbhɛn arɛmɛ tɛsáy.’ ” * Yɨŋɨ́ ɛkáti Ɛ́mos 9.11-12 nɛ Aisáya 45.21. 19 Jems arɔk ambɨ bɛ́rɛm bɛ, “Ndu nkaysi aya, sɛ́kɛ́pɛrɛ sɔŋɔri bǒ abhɛn bápú bo Israɛl abhɛn bátwɔ̀ ntá Mandɛm. 20 Sɛ́nsɨ́ŋ chí ɛkáti sɛ́ngáti bhɔ bɛ bákɛ́ nyiɛ nɛnyíɛ́ nɛ nya anɛ áfú ndǔ akap anɛ báchyɛ́ ntá mandɛm nsé, nɛ bɛ mándɔ ɛpúsí, nɛ bɛ bákɛ́ nyiɛ́ nya ɛnɛ́ manoŋ amap ábhɨ́kɨ́ rɔŋ amɨk, nɛ bɛ bákɛ́ nyiɛ manoŋ. 21 Sɛ́nsɨ́ŋ bɔ́ nɔ mbɔnyunɛ bábho bɛ́pay bɛbhé Moses ɛbhɛ́n amɛm bɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛt bo Israɛl tɛntɛp, ndu yɛ̌ntɨkɨ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt, nɛ bo yɛ̌ntɨkɨ ɛtɔk bárɨŋɨ bhɔ.”
Básɨ́ŋ ɛkáti ntá bǒnkwɔ́ abhɛn bápú bo Israɛl
22 Bǒnto Yesu nɛ bǒbatí nɛ bǒnkwɔ́ Yesu mankɛm bághɔ́ bɛ́ chí ɛrɨ́tí nkaysi. Báká ɛyɔŋ ɛ́mɔt bɛ mánjáp bo mánto Antiɔk nɛ Pɔ̌l nɛ Banábas. Báyáp yɛ Sáilas nɛ Júdas anɛ nnyɛ́n ɛni nɛ́chák nɛ́chí bɛ Básabas. Bɔ batí apay bábhak bǒbatí nkwɔ Yesu. 23 Ɛkáti ɛnɛ́ báchyɛ́ bhɔ́ mándɔ́k nɛ yɔ ɛ́ré rɛm bɛ, “Bɛsɛ́ bǒnto Yesu nɛ bǒbatí nɛ bǒnkwɔ́ Yesu mankɛm sɛ́kàka be bɔ̌máyɛsɛ abhɛn bápú bo Israɛl awu Antiɔk, nɛ abhɛn Síria nɛ abhɛn Silísha. 24 Sɛ́ghok bɛ mbɔk bo báfu fá ntá yɛsɛ́ batwɔ awu nɛ nɛtɔ́ŋ ɛnap bɛ́chyɛ bhe ɛsɔŋɔri nɛ bafyɛ bhe ɛbyɔk antɨ ɛnɛ́ sɛ́bhɨ́kɨ́ tó bhɔ́. 25 Ɛ̌ti yɔ kɛ sɛ́chɔ́kɔ́, sɛkǎ ɛyɔŋ ɛ́mɔt bɛ́ sɛ́njap bo sɛ́nto ntá yɛka nɛ abhɛn ɛkɔŋ abhɛsɛ, Pɔ̌l nɛ Banábas, 26 bo abhɛn báká nɛwú ɛ̌ti Acha ywɛsɛ Yesu Kristo. 27 Sɛ́tò yɛ Júdas nɛ Sáilas ntá yɛka. Mǎnaŋ mǎngáká awu chɔŋ mángati bhe bɛsí nɛ bɛsi nkúbhɛ́ mɛnyɨŋ ɛbhɛn sɛ́nsɨ́ŋɨ́ amɛm ɛkáti. 28 Ɛ́chí bɛ́ sɛ́bhɔŋ nkaysi amɔt nɛ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ bɛ sɛ́kɛ́ chyɛ bhe batu áchák anɛ acha bɛbhé ɛbhɛn bǎbhɔ́ŋɔ́ bɛbhʉrɛ. 29 Nɔ chi bɛ bǎkɛ́ nyiɛ́ nɛnyíɛ́ ɛnɛn nɛfǔ ndʉ̌ akap anɛ́ báchíɛ ntá mandɛm nsé, nɛ bǎkɛ́ nyiɛ́ manoŋ, nɛ yɛ̌ chi nnya anɛ manoŋ ami ábhɨ́kɨ́ rɔŋ amɨk. Nɛ bɛ mǎndɔ́ ɛpúsí. Mbák mǎndɔ́ mɛnyɨŋ ɛbhɛn, chɔŋ ɛ́mbak ɛrɨ́rɨ́ nɛ bhe. Mǎnchɔkɔ sayri.”
30 Bǒbhɔ bati anwi báfa Yerúsalɛm barɔk Antiɔk. BɔPɔ̌l bábhɨ́ŋɨ nkwɔ́ Yesu báchɛ́m nɛbhʉɛt amɔt bachyɛ bhɔ ɛkáti ɛnɛ bapɔkɔ. 31 Bápáy nɔkɔ yɔ, maníɛ́ amɛn áchi amɛm ɛ́fyɛ́ bo Antiɔk ntɨ, bábhɔŋ maŋák. 32 Júda nɛ Sáilas babhak barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ. Bágháti bǒnkwɔ Yesu bɛyǎ mɛnyɨŋ ndu bɛ́fyɛ́ bhɔ́ ntɨ nɛ bɛ́kwák bɔ mántaŋ ndu nɛsɨkɨ́ntɨ ɛnap nɛ Yesu. 33 Báchɔ́kɔ́ nɔ́kɔ́ arɛ́ nɛ bhɔ́ ndu mɔ́mbɨŋɨ́ mpok, bǒnkwɔ́ Yesu bátɨ́k bhɔ́, nɛ maŋák bɛ mámpɛ́tnsɛm Yerúsalɛm ntá bo abhɛn bátó bhɔ́. 34 [Kɛ Sáilas akʉ ntɨ bɛ́rɔp Antiɔk.] 35 Pɔ̌l nɛ Banábas bárɔp Antiɔk. Arɛ́, báre tɔ́ŋ, mángati nɔkɔ bo ɛyɔŋ Acha nɛ bɛyǎ bo báchák nkwɔ.
Ákɔ́rɛ́ ákwɛ́n nɛ́ntɨ́ Pɔ̌l nɛ Banábas
36 Ɛwak ɛ́mɔt, Pɔ̌l arɛm ntá Banábas bɛ, “Sɛ́mpɛtnsɛm ndu yɛ̌ntɨkɨ ɛtɔk ɛnɛ sɛ́ghátí ɛyɔŋ Acha arɛ sɛ́ngɔ́ ndǔ bǒnkwɔ́ báchí.” 37 Banábas are yáŋ bɛ́ mánsɔ́t Jɔ̌n Mák yí ándɔ́k nɛ bhɔ. 38 Kɛ Pɔ̌l kɛka bɛ́ ɛ́chi sayri bɛ́sɔt yi mbɔnyunɛ arɔ́ nyaka bhɔ ɛtɔk Pamfília ɛnɛ́ bábhɨ́kɨ́rɛ naŋa bɛtɨk ɛbhap. 39 Ɛ̌ti yɔ, Pɔ̌l nɛ Banábas bákɛ́m bɛyǎ ɛpʉ́ítí kpát akɔrɛ akwɛn nɛntɨ nap. Banábas asɔt Jɔ̌n Mák báchwe achwǐnyɛ́n, bárɔk Sáyprɔs. 40 Kɛ Pɔ̌l ayap chi Sáilas. Bǒnkwɔ́ Yesu mánɨkmʉɛt bɛ bɛrɨ̌ndu Acha mɛ́mbak nɛ bhɔ. 41 Pɔ̌l asɔt Sáilas bárɔk Síria nɛ Silísha ɛnɛ́ yi afyɛ́ ntɨ nta bakwɔ́ Yesu abhɛn báchí arɛ ntɨ.

*15:18 Yɨŋɨ́ ɛkáti Ɛ́mos 9.11-12 nɛ Aisáya 45.21.