^
దేవుణు వందిఙ్ మన్సు సిల్లి వరిఙ్ వాని సిక్స.
ఓరిసి మండ్రెఙ్ ఇజి వెహ్సినాన్.