Naves galevis lotovoi hǝn datb̃inau gat gail
Mat 5.3-11 [tab] Navoian siGot van hǝn nǝvanuan gail
Mat 5.16 [tab] Nǝvanuan gail leris navoian sam̃ ale sal suh aGot
Mat 5.43-45 [tab] Lǝmas bun aenemi sam̃ gail
Mat 11.28-30 [tab] Gǝm hǝn aYesu hǝn gǝb̃ikad nǝŋavŋavan
Mat 20.26-28 [tab] Nǝvanuan totibau tegǝm vi slev sinǝvanuan gail
Mat 25.40 [tab] Nǝsa gotogole van hǝn nǝbathudud, gugole van hǝn ginau
Mat 28.19-20 [tab] Mitivan hǝn nǝvanuan gail lǝb̃egǝm vi hai susur sagw gail
Mak 11.25 [tab] Mǝterub̃at nǝsaan dan avan ideh togol tosa hǝn gaiug
Luk 6.31 [tab] Gigol nǝsa gotolǝŋoni ke nǝvanuan gail ligole van hǝn gaiug
Luk 11.2-4 [tab] Na-sor-tuṽ-an
Luk 14.26-27 [tab] Na-husur-aKristo-an
Luke 16.13 [tab] Datodǝdas datb̃eum simasta b̃eru
Jon 3.16-17 [tab] Na-lǝmas-buni-an siGot
Jon 11.25 [tab] Na-le-mǝhat-an dan nǝmatan
Jon14.1 [tab] Riŋ nǝlomit len aGot
Jon14.6 [tab] AKristo sǝb̃on evi p̃isal
Jon 14.27 [tab] Natǝm̃at siGot
Jon15.18 [tab] Navile a pan lomǝtahun alat siYesu
Uman 1.8 [tab] Nǝboŋ aNunun aGot begǝm hǝn gamit, mitikel ur ginau
Uman 16.31 [tab] Nadǝlomian
Rom 1.4 [tab] ANatun aGot, aYesu
Rom 1.16 [tab] Na-kel-uri-an tovoi
Rom 3.23 [tab] Nǝvanuan p̃isi lovi vanuan nǝsaan
Rom 5.1-2 [tab] Len nadǝlomian datukad natǝm̃at mai aGot
Rom 5.8 [tab] Naut kǝmas dattovi vanuan nǝsaan, aGot elǝmas bun gidato
Rom 6.23 [tab] Nap̃urp̃uran hǝn nǝsaan, na-viol-kǝmas-an siGot
Rom 8.28 [tab] Nǝ-nau-utaut-an siGot
Rom 8.38-39 [tab] Nǝsa elǝboi b̃epǝpehun gidato dan aGot?
Rom 12.1-2 [tab] Viol hǝn nibemit mai aGot hǝn mǝtb̃evi esan sǝb̃on
1Kor 10.13 [tab] Natideh totaltal ke datigol nǝsaan, ikad nap̃isal dani
1Kor 10.24 [tab] Mǝtelǝŋon nǝsa tovoi hǝn nǝvanuan tile
1Kor 13.4-7 [tab] Na-lǝmas-buni-an imabe?
2Kor 1.3-4 [tab] AGot igol nǝlon nǝvanuan elǝŋon ivoi am
2Kor 4.7 [tab] AGot idaŋ
2Kor 4.18 [tab] Nau nǝsa topat vi sutuai
2Kor 5.17 [tab] Nǝvanuan veveu
2Kor 9.7 [tab] Datehǝhaṽur hǝn datb̃eviol
2Kor 12.9 [tab] Nǝboŋ datsǝdaŋ, nǝdaŋan siGot epul masuṽ len gidato
Kal 2.20 [tab] AKristo itoh len gidato
Kal 5.22-23 [tab] Naṽit seNunun aGot
Kal 6.4 [tab] Sagenǝnoṽ hǝn gaiug mai avan ideh am
Kal 6.9 [tab] Sadatipetǝmas hǝn datb̃igol natit tovoi
Efe 2.8-9 [tab] Nǝ-lav-kuv-gidato-an dan nǝsaan evi naviolan siGot
Efe 3.20 [tab] Nǝdaŋan siGot
Efe 4.25 [tab] Nakitinan
Efe 4.26-27 [tab] Nǝlol paŋpaŋ
Efe 4.28 [tab] Navǝnvǝnahan
Efe 4.29 [tab] Nasoruan tomǝdas nǝvanuan teb̃uer
Efe 6.1 [tab] Lahutai mai aTata mai aNana
Efe 6.12 [tab] Datub̃al mai nab̃iltidaŋan hǝn nǝmargobut
Flp 4.5-7 [tab] Nakemkeman, natǝm̃at, sadatinau masuṽ hǝn natideh
Flp 4.12-13 [tab] Nǝdaŋan
Flp 4.19 [tab] Natideh dattom̃idol hǝni
Kol 1.15-17 [tab] Len aKristo, aGot igol natit p̃isi tosuh
Kol 3.2 [tab] Nǝnauan
Kol 3.13 [tab] Narub̃atian hǝn nǝsaan
Kol 3.15 [tab] Natǝm̃at togǝm len aGot
Kol 3.23 [tab] Natideh gotogole, gole hum siNasub̃
1Tes 3.12 [tab] Mǝtelǝmlǝmas bun gamit gabag
1Tes 4.3 [tab] Naitian tosa
1Tes 5.17-18 [tab] Na-sor-tuṽ-an
2Tim 1.7 [tab] Namǝtahwan
2Tim 3.16-17 [tab] Natosian siGot
Ipru 2.18 [tab] Nǝtaltalan ke datigol nǝsaan
Ipru 4.12 [tab] Nasoruan siGot
Ipru 4.16 [tab] Nǝlon aGot itaŋis gidato
Ipru 10.24-25 [tab] Datigol datelǝŋon tivoi am len nǝlodato
Ipru 11.1 [tab] Nadǝlomian
Ipru 12.1-2 [tab] Datekǝta bun tabtab len aYesu
Ipru 13.5-6 [tab] Nǝvat, samtelǝŋon masuṽ hǝni
Ipru 13.8 [tab] AYesu sagǝgel boŋ ideh
Jem 1.5-8 [tab] Us aGot hǝn namitisau hǝn nǝmauran tonor
Jem 1.17 [tab] Navoian siGot
Jem 1.19 [tab] Nasǝsǝloŋan
Jem 1.22 [tab] Gol husur nasoruan siGot, sagesǝsǝloŋ kǝmas hǝni ŋai
Jem 4.7-10 [tab] Riŋ gaiug len navǝlan aGot
Jem 5.16 [tab] Kel ur nǝsaan samit gail mai gamito gabag
1Pi 3.15-16 [tab] Mǝteutaut hǝn mǝtb̃isor vǝsvǝsai nǝ-vatvat-viri-an samito
1Pi 5.7 [tab] Sa-nǝnauan samit tetuhatuh
2Pi 3.9 [tab] AGot emǝtahun avan ideh b̃imasig buni
1Jon 1.9 [tab] Datikel vǝhot nǝsaan sidato, aGot dereh terub̃ati dan gidato
1Jon 2.3-6 [tab] Gol nǝsa aGot tokele
1Jon 3.18-19 [tab] Na-lǝmas-buni-an satevi soruan ŋai
1Jon 4.7-8 [tab] Datelǝmas bun gidat gabag
1Jon 5.18 [tab] Nǝbathudud siGot
KelV 3.20 [tab] AGot ike tilav kuv gidat dan nǝsaan