Ha Suɏat Paul
Kan Cha
Mamatiʼd Philippi
1
Sakon si Paul ya biɏunku si Timothy, chikami ked mansimbi kan Jesu Kristu. Allaya suɏatmi kan chikayu un mangipangpangu utlat Philippi ya chikayuʼn pin-a tumuɏutuɏung kan chicha ya chikayu losan un tagun Apudyus un litimpuyug kan Jesu Kristu.
Iluwaluk ta kacheguwan chikayu kan Ama takuʼn Apudyus ya si Apu Jesu Kristu ya palin-awaoncha somsomokyu.
Illuwalun Paul Cha IPhilippi
(Rom. 1:8-15; 1Co. 1:4-9; Eph. 1:15-23; Col. 1:3-14)
Si losan un langikagasmokak kan chikayu, manyamalak kan Apudyus. 4-5 Inggan chi chamu un lamatiyanyu kan Jesu Kristu inggala si sala, tiluɏutuɏungalak kan chikayu si langipakaammuwak si bibiɏuʼn chameg mipanggop kan siya. Ked pasigak lagalas un mangiluwalu kan chikayu. Ha illugin Apudyus si biyegyu, bibiɏu ked sigulachuwok un ituɏuyla ya igamputla si eɏgew un mangulilan Jesu Kristu.
Ked ustu lu kamatchi mansosomsomokku kan chikayu, ti lapotog kayu kan sakon. Ti tummuɏutuɏung kayu kan sakon si allaʼn kawachik un impakwan Apudyus kan sakon, inggan chi chamuʼn lalakcheɏak si bibiɏuʼn chameg ya ulay si salaʼn labyaɏuchek. Ammun Apudyus un amod chi ayuk kan chikayu ya ayatku kan chikayu un isun bod chi man-aayat Jesu Kristu kan chikayu.
Iluwaluk kan Apudyus ta maam-amod un man-asiay-ayat kayu, ya machogchog-an chi man-aawatyu mipanggop kan Apudyus ya lumaing kayu un mangilasin si losan un katuttuwaan, 10 ta tumimbuɏuy kayu si ustu. Ked ha bungan cha kamatchi lu mangulin si Jesu Kristu, ked lappun ipabyasuɏla ti ochesala chikayuʼn mampeɏkas. 11 Tuɏungan Jesu Kristu chikayu taplu bibiɏu ugaliyu. Ked siya michayawan Apudyus ya siya main-an chi kilabiɏula.
Si Jesu Kristu Ustuʼn Mataguwan
(1Co. 4:16--5:10)
12 Susuludku, kalanyu lin lu matipod chi miwaɏawagen chi bibiɏuʼn chameg gapu kan cha allaʼn lakwa kan sakon, ngim chakampun ti chakeɏ ituɏungla. 13 Ked ammun cha losan un man-aachug si Ari, ya ulay cha uchum un tagu un inggew utla un labyaɏuchek gapu ta mansimbiyak kan Jesu Kristu. 14 Ked gapu si allaʼn labyaɏuchek, pilakoscheɏla somsomok cha kaachuwan un susulud taku mipanggop kan Apu Jesus ked lakaan chi ogyatcha, ked tummeɏodcha un mangibyegbyega si ugud Apudyus.
15 Tuttuwaʼn awed cha uchum un ha aposcha kan sakon chi panggop chi mangibyegbyeg-ancha mipanggop kan Kristu. Ngim cha uchum, ustu-ustu panggopcha, 16 ked kooncha gapu si ayatcha, ti ammucha un impalubus Apudyus chi allaʼn labyaɏuchek ta siya malakcheɏak si bibiɏuʼn chameg. 17 Ngim cha uchum, sabsabyali panggopcha un mangibyegbyega mipanggop kan Kristu, ti ibyegbyegacha gapu si agum. Ti kalancha lu pewingoncha sakon si awechek si allaʼn byabyayɏuchen. 18 Ngim kan sakon, lagalasak! Ti ulay lu lawwing willu bibiɏu panggopcha, intalu lu ibyegbyegacha si Jesu Kristu ti siya mampagalas kan sakon.
19 Lagalasalak bo ti ammuk un gapu si luwaluyu ya tuɏung chi Ispiritun Jesu Kristu, mawayawayaalak si allaʼn labyaɏuchek.* 1:19 Chuwa piolaʼn uguchon si Greek: ha mambyalagela mawayaalak ya mambyaleg un mataguwak. 20 Ha piok ya lamlamaok kan Apudyus, lappun otyan kook si mibibiilak kan siya, amod gey si sala, ta achipun otyan kumupas chi teɏodku un mangipachayaw kan Jesu Kristu. Ulay matoyak willu mataguwak, intalu lu siya michaychayaw mipagapu kan sakon. 21 Ti lappun uchum si gapun chi mataguwak lu achi abus chi michayawan Jesu Kristu. Ked lu matoyak, simbumaɏu ti inyak kan siya. 22 Ngim lu matattaguwak, makwan ituɏuyku cha allaʼn lipiyeɏ kan sakon. Ked himma piliyak? Matoyak willu mataguwak? Chakpun maibyega lu silu un-ulloy, 23 ti losanku pion. Ti ha piok, telak chi allaʼn pita ta inyak kan Jesu Kristu ti siya kabiɏuwan. 24 Ngim sissiyan kasapuɏanyu sakon, ked un-ulloy chi matattaguwak. 25 Ked gapu kan chikayu, sigulachuwok ya ammuk un mataguwak pay ti masapuɏʼn inggewak kan chikayu taplu kumoskoscheɏ pammatiyu ya gumalagalas kayu. 26 Ked lu umaliyak utlat, pumigpigsa malayawanyu kan Jesu Kristu gapu si killingwan Kristu para kan sakon.
27 Ngim susulud, ulay silu makwa kan sakon, masapuɏʼn miyambuɏuy chi mambibiyegyu si bibiɏuʼn chameg mipanggop kan Kristu. Ked ulay lu makaaliyak utlat willu achipun, madngeɏk otyan un ituɏutuɏuyyu pammatiyu ya mantitimpuyug kayu losan un mamati si malakcheɏanyu si bibiɏuʼn chameg un patiyon taku. 28 Achi kayu umogyat kan cha mallawing kan chikayu, ti ha mangiyiskechenyu kan chicha, hachi mangagammuwancha un maabyakcha ya machusacha, ngim chikayu ked matagu kayu si ing-inggala ti si Apudyus chi mangwa si katchi para kan chikayu. 29 Ti laatod kan chikayu waya un mamati kan Jesu Kristu. Ngim chakampun un abus chi lamatiyanyu laatod, ngim ulay bo mapaligatanyu mipagapu kan Kristu. 30 Sigulachu un mipati kayu si ligatku ked ammuyu un ilalualusak cha ligatku si sin-eɏgew ya chochongɏonyu un siya makmakwa kan sakon si sala.

*1:19 1:19 Chuwa piolaʼn uguchon si Greek: ha mambyalagela mawayaalak ya mambyaleg un mataguwak.