16
Tigidaumaha hagamaamaa ang gi digau hagadonu
Dolomeenei gei au e helekai i di bahihadu dela ne hagabudu belee hagamaamaa nia dama a God ala i Judea: Goodou e hai gii hai dagu mee ne haganoho ang gi nia nohongo dabu ala i Galatia gi heia.* Romans 15.25-26 Nia laangi tabu huogodoo, tangada nei mo tangada nei i goodou gi dugu gi daha dana bahihadu, e hagabau gi di baahi o ana bahihadu ala e kumi, benabena ina, gi de haga budu labelaa godou bahihadu i dogu madagoaa ma gaa dau adu gi godou baahi. I muli hua dogu dau adu, gei au gaa wanga nia lede haga modongoohia gi godou gau ala ne hagamogobuna belee kae di godou wanga dehuia gi digau o Jerusalem. Maa ga humalia go dogu hana, gei digaula gaa hula madalia au.
Nia hagataele a Paul
Au ga gila adu i muli dogu hana laa lodo Macedonia, idimaa, au e hai gii hana laa lodo Macedonia.* Nnegau 19.21 Holongo au gaa noho i godou baahi, holongo di madagoaa magalillili dogomaalia. Gei goodou e mee di hagamaamaa au, gii mee dagu hana gi nia gowaa ala belee hana ginai au. Au e hiihai bolo dogu heetugi adu gi mada duai i dogu madagoaa ma ga hanadu laalaa. Tagi gi dumaalia mai gii noho au duai i godou baahi.
Gei au gaa noho hua i Ephesus gaa dae loo gi di laangi Pentekos.* Leviticus 23.15-21; Deuteronomy 16.9-11 Au guu gida dagu madagoaa humalia e hai agu hegau i ginei, gei e humalia huoloo, ma e aha maa digau hagadaumee le e dogologo.* Nnegau 19.8-10
10 Maa Timothy gaa dau adu gi godou baahi, gei goodou gi hagaahi ange a mee, gii noho a mee manawa lamalia i godou baahi, idimaa, mee tangada e hai nia hegau a Tagi Jesus gadoo be au.* 1 Corinthians 4.17 11 Goodou hudee haga balumee, gi hagamaamaa ina a mee, gi hanimoi labelaa a mee i lodo di aumaalia, gii dau i dogu baahi, idimaa, au e noho ge e talitali a mee mo nia duaahina hagadonu labelaa ala i golo.
12 Gei tadau duaahina go Apollos: Au gu helehelekai hagamahi gi mee gi hanadu madalia tadau duaahina hagadonu dama a Christ ala i golo. Mee digi baba dolomeenei. Hila hua mee gu iai dono madagoaa i golo, gei mee ga hanadu.
Nia helekai hagaodi
13 Goodou gii noho kanakana, tuu maaloo i lodo godou hagadonu. Gi haga mataane gi maaloo. 14 Godou hegau huogodoo gi heia i di aloho.
15 Goodou gu iloo humalia a Stephanas mo dono beneinei. Digaula ne huli nadau lodo i di matagidagi i Achaia gaa dugu anga ginaadou gi nnegau o nia daangada a God. Au e dangi adu gi goodou, ogu ihoo hagaaloho,* 1 Corinthians 1.16 16 bolo goodou gi daudalia nia hangaahai dagi beenei, mo digau huogodoo ala guu buni gi digau aanei ala e hai nadau hegau ang gi God.
17 Au e tene gi Stephanas, Fortunatus mo Achaicus ala ne lloomoi. Digaula e pono goodou ala hagalee i ginei. 18 Digaula gu haga manawa lamalia au, e hai gadoo be di nadau haga manawa lamalia goodou. Hagalaamua ina nia daane ala e hai beenei.
19 Nia nohongo dabu ala i Asia e hai di nadau hagaaloho adu gi goodou. Aquila, Priscilla mo digau ala e dagadagabuli ge e dadaumaha i di hale meemaa, e hai di nadau hagaaloho gi goodou i di ingoo o Tagi.* Nnegau 18.2 20 Tadau duaahina huogodoo ala e noho i ginei, e hai di nadau hagaaloho adu gi goodou.
Goodou gi hagadau hagaaloho i godou mehanga gi di hagaaloho o nia dama a Christ.
21 Au e hihi di mee deenei gi dogu lima donu: Nia hagaaloho mai Paul.
22 Tangada dela ma ga hagalee e aloho i Tagi, le e halauwa.
Maranatha — Tadau Dagi gi hanimoi!
23 Tumaalia o tadau Dagi go Jesus gi madalia goodou.
24 Dogu aloho gi madalia goodou huogodoo, i di ingoo o Jesus Christ.

*16.1: Romans 15.25-26

*16.5: Nnegau 19.21

*16.8: Leviticus 23.15-21; Deuteronomy 16.9-11

*16.9: Nnegau 19.8-10

*16.10: 1 Corinthians 4.17

*16.15: 1 Corinthians 1.16

*16.19: Nnegau 18.2