5
Solomon e hagatogomaalia e hau di Hale Daumaha
(2 Kronikel 2.1-18)
Hiram di king o Tyre la nogo hai di hoo ni David, ga longono ia bolo Solomon guu pono dono damana go David guu hai di king. Gei mee ga hagau ana daangada e pono dono lohongo gi mee. Nomuli, gei Solomon ga hagau dana hegau deenei gi Hiram: “Goe e iloo bolo dogu damana go David nogo hai ana dauwa e hai baahi ang gi ono hagadaumee ala e hii mai dono henua, mee gu deemee di haga duu di Hale Daumaha e hagalaamua ai di ingoo Dimaadua go dono God, gaa dae mai loo gi di madagoaa Dimaadua ne wanga gi mee gi maaloo i ono hagadaumee. Gei dolomeenei Dimaadua go dogu God gu gaamai gi di au di aumaalia i hongo ogu haga geinga huogodoo. Au gu deai ogu hagadaumee ai, gei gu deai di hagalliga i di heebagi ai. Dimaadua ne hagababa ang gi dogu damana go David boloo, ‘Dau dama daane dela e hai ko Au gii hai di king i oo muli, gaa hau di Hale Daumaha mai gi di Au.’ Dolomeenei, gei au gu hagamaanadu bolo e haga duu di Hale Daumaha e hagalaamua ai di ingoo Dimaadua go dogu God.* 2 Samuel 7.12-13; 1 Kronikel 17.11-12 Malaa, hagau ina au daane ngalua gi Lebanon e hele mai nadau laagau ‘cedar’. Agu daane ga ngalua dalia digaula, gei au gaa hui au daane gii hai be dau mee dela gaa baba ginai. Goe gu iloo bolo agu daane le e de iloo di hele laagau, e hai gee mo au daane ala e iloo huoloo.”
Hiram ga longono ia nia helekai a Solomon aanei, geia gu tenetene huoloo, ga helekai, “Au ga hagaamu Dimaadua dangi nei i dana wanga gi David tama daane kabemee, e pono dono lohongo king, e dagi dana henua damana!” Gei mee ga hagau gi Solomon dana hegau deenei: “Dau hegau guu dau i di au, gei au guu baba bolo au gaa hai au mee ala bolo gi heia. Au ga dahi aga agu laagau ‘cedar’ mono laagau ‘pine’. Agu daane gaa dada ia nia laagau i Lebanon gi lodo tai, gaa nnoo nia maa gi di gowaa e dahi, gii hai di uu laagau ga haga maanu ia gi tongotai gi dau gowaa dela ne hilihili. Di gowaa deelaa gei agu daane gaa wwede nia maa, gei ogo au daane ga madamada humalia i nia maa. Malaa, au e hiihai bolo goe gi dahi aga au meegai gi agu daane.”
10 Gei Hiram ga hagamaamaa a Solomon gi nia laagau ‘cedar’ mono laagau ‘pine’ huogodoo ala e hiihai ginai mee. 11 Nia ngadau huogodoo Solomon e hagamaamaa Hiram gi nia peege palaawaa e lau mana (100,000), ge nia galon lolo olib e lau madangaholu mana (110,000), e haangai nia daane ngalua a maa.
12 Dimaadua e dadaahi hua dana hagababa guu wanga di kabemee gi Solomon. Solomon mo Hiram guu hai di nau hagababa i nau mehanga, gei di aumaalia guu noho i mehanga nau henua.
13 King Solomon ne hagabudu mai ana daane e motolu mana (30,000) mai i Israel hagatau, ga haga ngalua digaula, 14 gaa dugu a Adoniram e dagi digaula. Mee ga wwae dolu digaula: di hagabuulinga e dahi nia daane e madangaholu mana (10,000). Di hagabuulinga e dahi e ngalua di malama e dahi i Lebanon ge nia malama e lua e lloomoi e ngalua i nadau guongo.* 1 Kings 12.18 15 Solomon gu hagau ana daane e huowalu mana (80,000) gi nia gowaa gonduu e tugi nadau hadu, mo nia daane e mada hidu mana (70,000) ala e dali nia maa, 16 gei guu dugu ana gau e dolu mana maa dolu lau (3,300) e madamada humalia ge dagi digaula i nadau moomee. 17 King Solomon gu haga noho bolo digaula gi paa ina nia hadu llauehe ala e hagalabagau e hai di hagamau di Hale Daumaha. 18 Nia daane ngalua a Solomon mo Hiram mo nia daane mai i di waahale o Gebal* Gebal: Di waahale deenei le e haga ingoo labelaa bolo Byblos gu hagatogomaalia nia hadu mo nia laagau ala e hau di Hale Daumaha.

*5.5: 2 Samuel 7.12-13; 1 Kronikel 17.11-12

*5.14: 1 Kings 12.18

*5.18: Gebal: Di waahale deenei le e haga ingoo labelaa bolo Byblos