^
1 Thessalonians
Di mouli mo di hagadonu o digau o Thessalonica
Nnegau a Paul i Thessalonica
Di hiihai o Paul bolo e haga heetugi labelaa gi digaula
Di mouli e tene ginai God
Di hanimoi o Tagi
Hagatogomaalia gi di hanimoi o Tagi
Nia aago mono hagaaloho haga muliagina