^
Ephesians
Nia maluagina hagataalunga i lodo Christ
Talodalo Paul
Mai i di made gi di mouli
Gii dahi i Christ
Tegau a Paul ang gi digau tuadimee
Di aloho o Christ
Di hagadaubuni o tuaidina
Di mouli hoou i baahi o Christ
Mouli i lodo di maalama
Nia ahina mono daane hai lodo
Nia dama mo nia maadua
Nia hege mo nia dagi
Nia goloo heebagi a God
Nia hagaaloho haga muliagina