^
Philippians
Talodalo a Paul i digau ala ma gaa dau di lede deenei
Christ go tadau mouli
Di hila gi lala o Christ mo dono aamua
Maahina be nia maalama i henuailala
Timothy mo Epaphroditus
Tonu hai donu
Lele gi tagageinga
Nia agoago
Tanggee di wanga dehuia
Tagaaloho haga muliagina