14
Tama siibi mo ana daangada
Gei au gaa mmada, ga gidee Tama siibi e duu i hongo di gonduu Zion, gei nia daangada dogo lau madahaa maa haa mana (144,000) guu hihi ginai di ingoo Tama siibi mo di ingoo o dono Damana i hongo nadau lae, e tuu i baahi o Mee.* Ezekiel 9.4; Revelation 7.3 Gei au ga longono di lee mai di langi, e hai be di lee monowai doo, ge hai labelaa be di lee atili damana. Di lee le hai be taahili ne daahili gi nia mee hai daahili ‘harp’. Nia daangada dogo lau madahaa maa haa mana (144,000) nogo tuu i mua di lohongo king mo i mua nia manu mouli e haa, mo i mua nia daangada mmaadua aamua. Digaula nogo dadaahili taahili hoou, deai tangada e mee di kabe di maa ai, ala hua go ginaadou. Aanei hua digau ala ne haga dagaloaha belee haga mouli. Digau aanei la go nia daane ala digi hagapuni gi nia ahina, i ginaadou digi kii loo i baahi nia ahina. Digaula digi iloo di huaidu. Digaula e daudali Tama siibi gi nia gowaa huogodoo ala e hana ginai Mee. Aanei go ginaadou ala ne haga dagaloaha mai digau henuailala, ginaadou go tigidaumaha matagidagi loo ang gi God mo Tama siibi. Digaula digi hai loo nadau kai tilikai. Digaula digi hai loo nadau hai hala.* Zephaniah 3.13
Digau di langi dogodolu
Nomuli, gei au gaa mmada labelaa gi tuai dangada di langi e mamaangi i lodo di ahiaalangi mo dana Longo Humalia dee odi belee haga iloo ang gi nia daangada henuailala, nia daangada henua, nia madawaawa, nia helekai, mo nia henua llauehe huogodoo. Mee ga helekai gi nua, “Hagalaamua ina God mo hagaamuina dono aamua! Idimaa, di madagoaa e hagi aga digau henuailala la gu dae mai. Daumaha gi Mee dela ne hai di langi mo henuailala, di moana mo nia monowai!”
Togolua dangada di langi ga daudali tangada di langi matagidagi, ga helekai, “Ma gu mooho! Di waahale aamua Babylon gu mooho! Mee guu hai nia daangada huogodoo gi inu ana waini, go nia waini maaloo o ana hiihai mouli hai be di manu dela e hagahuaidu dangada.”* Isaiah 21.9; Jeremiah 51.8; Revelation 18.2
Togodolu dangada di langi ga daudali nia daangada di langi dogolua aanei, ga helekai gi nua, “Be koai hua ga daumaha gi di manu hagamadagudagu dangada mo dono ada, gaa kae di hagailongo i hongo dono lae be i hongo dono lima, 10 geia ga inu nia waini a God, go nia waini maaloo o dono hagawelewele, dela ne dui go Mee gi lodo di ibu o dono hagawelewele! Digau huogodoo ma ga inu nia waini aanei, le e haga mmaemmae i lodo di ahi ‘sulfur’ wele ngongoaa i mua digau di langi haga madagu mo Tama siibi.* Isaiah 51.17; Genesis 19.24; Ezekiel 38.22 11 Nia huiahi o di ahi dela e haga mmaemmae digaula, le e buu gi nua gaa hana hua beelaa. Di hagamolooloo boo mo aa ai, ang gi digau ala e daumaha ang gi di manu mo dono ada, mo digau huogodoo ala guu kae di hagailongo o dono ingoo.”* Isaiah 34.10
12 Di mee deenei le e hai bolo nia daangada a God la gii tuu maaloo i lodo nadau hagadonu, go digau ala e daudali nnelekai a God, gei e manawa dahi ang gi Jesus.
13 Nomuli, gei au ga longono di lee mai di langi e helekai, “Hihia di mee deenei: Danginei gaa hana gi muli, e maluagina go digau ala e mmade i lodo nnegau o Tagi!”
Di Hagataalunga ga helekai, “Uaa, digaula ga hagamolooloo mai i nadau hegau haingadaa, idimaa, nia huwa o nadau hegau le e hula dalia ginaadou.”
Di hagi o henuailala
14 Nomuli, gei au gaa mmada, ga gidee di baahi gololangi kene e noho ai no nua di mee e dina be tangada, e hai dono hau goolo i hongo dono libogo, mo dana kamaa ‘sickle’ gaa i lodo dono lima.* Daniel 7.13 15 Tuai dangada di langi ga ulu gi daha mo di Hale Daumaha, geia gaa wolo gi nua ang gi tangada dela e noho i hongo di gololangi, “Hai hegau gi dau kamaa ‘sickle’, daamada haadia nia huwa laagau, idimaa, di madagoaa la gu dae mai, ge henuailala la gu mmaadua, gu humalia di hadi!”* Joel 3.13 16 Gei tangada dela nogo i hongo di gololangi ga haangi dana kamaa ‘sickle’ gi hongo henuailala, gei henuailala guu hadi ono huwa laagau huogodoo.
17 Gei au gaa mmada labelaa gi tuai dangada di langi e ulu gi daha mo di Hale Daumaha i di langi, gei mee e daahi labelaa dana kamaa ‘sickle’ gaa.
18 Gei tuai dangada di langi labelaa, go tangada dela e dagi di ahi, ga hanimoi i di gowaa dudu tigidaumaha. Gei mee gaa wolo gi nua ang gi tangada di langi dela e daahi dana kamaa ‘sickle’, “Hai hegau gi dau kamaa ‘sickle’, haadia nia huwa laagau ‘grape’ mai di hadagee waini o henuailala, idimaa, nia huwa laagau ‘grape’ la gu mmaadua!” 19 Gei tangada di langi ga haangi dana kamaa ‘sickle’ gi hongo henuailala, gaa hagi nia huwa laagau ‘grape’, gaa kili nia maa gi lodo di gowaa dagadagahi waini o di hagawelewele damanaiee a God. 20 Nia huwa laagau ‘grape’ aalaa ga dagadagahi i lodo di gowaa dagadagahi waini i tua di waahale, gei nia dodo ga hali mai gi daha mo di gowaa dagadagahi waini deelaa, guu hai di monowai dodo nia maele e lua lau dono looloo, holongo nia piidi e ono di llala.* Isaiah 63.3; Lamentations 1.15; Revelation 19.15

*14.1: Ezekiel 9.4; Revelation 7.3

*14.5: Zephaniah 3.13

*14.8: Isaiah 21.9; Jeremiah 51.8; Revelation 18.2

*14.10: Isaiah 51.17; Genesis 19.24; Ezekiel 38.22

*14.11: Isaiah 34.10

*14.14: Daniel 7.13

*14.15: Joel 3.13

*14.20: Isaiah 63.3; Lamentations 1.15; Revelation 19.15