13
Nia manu hagamadagudagu dangada e lua
Gei au gaa mmada gi di manu hagamadagudagu dangada e hanaga gi daha mo di moana. Mee ono madaagoo e madangaholu, ge hidu ono libogo. I hongo nia madaagoo le e dagidahi hau king, gei i hongo nia libogo dagidahi la di ingoo dela e haganneennee a God.* Daniel 7.3; Revelation 17.3,7-12 Di manu le e dina gi di manu ‘leopard’, ono wae e hai be nia wae manu ‘bear’, ge dono ngudu e hai be di ngudu laion. Di manu ‘dragon’ gaa wanga gi di manu deenei ono mahi dagi, dono lohongo dagi, mo ono mogobuna dagi.* Daniel 7.4-6 Di libogo e dahi o di manu deelaa e hai be di mee guu tuu damana, gei di maa guu hili. Henuailala hagatau gu homouli gi di maa, ga daudali di manu deelaa. Nia daangada huogodoo gu daumaha gi di manu ‘dragon’, i mee dela guu wanga ono mogobuna gi di manu hagamadagudagu dangada. Digaula gu daumaha labelaa gi di manu deelaa, mo di helekai, “Ma koai dela e hai be di manu hagamadagudagu dangada? Ma koai e mee di heebagi gi di maa?”
Di manu hagamadagudagu dangada la gu dumaalia ginai gi heia ana helekai hagamuamua ala e haganneennee a God, gei mee guu wanga ginai di mogobuna dagi i lodo nia malama e madahaa maa lua.* Daniel 7.8,25; 11.36 Gei mee ga daamada ga helekai hagahuaidu i God, dono ingoo, dono gowaa e noho ai, mo digau huogodoo ala e noho i di langi. Gei mee gu dumaalia ginai gi heebagi gi nia daangada a God mo di haga magedaa digaula, gei guu wanga labelaa ginai ono mogobuna e dagi nia madawaawa, nia henua llauehe, nia hagadilinga helekai, mo nia hagadilinga daangada henua huogodoo.* Daniel 7.21 Nia daangada huogodoo ala e noho i henuailala ga daumaha gi di maa, gei hagalee go digau ala nadau ingoo ne hihi i mua di hai o henuailala gi lodo di beebaa hagamouli a Tama siibi dela ne daaligi gii made.* Pisalem 69.28
“Tangada ono dalinga i golo, gei mee gi hagalongo! 10 Tangada dela belee hai gii kumi, e mee hua di kumi. Tangada dela belee hai gi daaligi gi tulumanu dauwa gii made, e mee hua di daaligi gi tulumanu dauwa gii made. Deenei le e hai bolo nia daangada a God, la gii tuu maaloo mo di hagadonu manawa dahi.”* Jeremiah 15.2; 43.11
11 Au gaa mmada labelaa gi tuai manu hagamadagudagu dangada e hanaga gi daha mo tenua. Di manu ono madaagoo e lua, e dina gi nia madaagoo tama siibi dulii, gei mee e helekai be di manu ‘dragon’. 12 Mee e hai hegau gi nia mogobuna hagatau o di manu matagidagi e pono dono lohongo. Mee e huuhuli henuailala mo ono daangada huogodoo ala e noho i golo bolo gi daumaha ang gi di manu matagidagi dela guu hili dono gowaa ne tuu damana. 13 Di lua manu deenei la gaa hai ana mogobuna haga goboina, e hai di ahi gi haneia i di langi gi henuailala i mua nia golomada o nia daangada huogodoo. 14 Gei mee gu halahalau nia daangada huogodoo ala e noho i henuailala gi nia mogobuna ala ne dugu anga bolo gi heia i mua nia golomada o di manu matagidagi, gei mee ga helekai gi digaula gi heia di nadau ada balu god e hagalaamua di manu dela ne tuu gi tulumanu dauwa, gei mee e mouli hua. 15 Di lua manu la gu dumaalia ginai gi ilihia di mouli gi lodo di ada balu god o di manu matagidagi, bolo gii mee dana helekai, mo di daaligi gii mmade digau huogodoo ala hagalee daumaha ang gi di ada balu god deelaa. 16 Di manu hagamadagudagu dangada ga huuhuli nia daangada huogodoo, digau lligi mo aamua, digau maluagina mo hagaloale, nia hege mo digau moholo, bolo gi heia di hagailongo i hongo nadau lima gau donu be i hongo nadau lae. 17 Deai tangada e mee di hui be e hui ana mee gi daha ai, maa ia dono hagailongo ai, be go di ingoo o di manu hagamadagudagu dangada, be go di nambaa dela e hagamodongoohia di ingoo deelaa.
18 Di mee deenei le e humalia e hai gi iloo. Be koai hua dela e kabemee, geia e mee di gida tadinga di nambaa o di manu deelaa, idimaa, di nambaa deenei le e hagamodongoohia di ingoo dangada. Di nambaa di maa le e ono lau modoono maa ono (666).

*13.1: Daniel 7.3; Revelation 17.3,7-12

*13.2: Daniel 7.4-6

*13.5: Daniel 7.8,25; 11.36

*13.7: Daniel 7.21

*13.8: Pisalem 69.28

*13.10: Jeremiah 15.2; 43.11