16
Nia boolo o di hagawelewele o God
Nomuli, gei au ga longono di lee damana e helekai mai i di Hale Daumaha ang gi digau di langi dogohidu, “Hula, llingia nia boolo e hidu ala e honu i di hagawelewele o God gi hongo henuailala!”
Tangada di langi matagidagi gaa hana gaa dui dana boolo gi hongo henuailala. Gei nia magibala huaidu e mmaemmae huoloo la ga kila aga i baahi digau ala gu maaga gi di hagailongo o di manu hagamadagudagu dangada, mo digau ala nogo daumaha gi di ada o di manu hagamadagudagu dangada.* Exodus 9.10
Togolua dangada di langi gaa dui dana boolo gi hongo di moana. Gei nia wai guu hai be nia dodo o tangada made, gei nia manu mouli huogodoo i lodo di moana la guu mmade.
Togodolu dangada di langi gaa dui dana boolo gi hongo nia monowai mo nia dama monowai, gei nia wai guu hai nia dodo.* Exodus 7.17-21; Pisalem 78.44 Gei au ga longono tangada di langi dela e dagi nia wai e helekai, “Meenei, Tangada Dabu, Goe dela i golo dolomeenei, ge nogo i golo mai mua. Au hagi aga ala ne hai, le e hai donu! Idimaa, digaula la gu haga hali nia dodo o au daangada mo au soukohp, gei goe guu wanga nia dodo gi digaula bolo gi inumia. Digaula e kae nia mee ala e tau ang gi di hui o nadau hala ala ne hai.” Nomuli, gei au ga longono di lee e helekai mai i di gowaa dudu tigidaumaha, “Dimaadua go di God Aamua Huoloo! Dau hagi aga le e donu gei e hai donu!”
Togohaa dangada di langi gaa dui dana boolo gi hongo di laa, gei di laa la gu dumaalia ginai gi duungia nia daangada gi di welengina maaloo dangihi. Digaula guu dudu go di welengina maaloo dangihi deelaa, gei digaula gu hagahuaidu di ingoo o God, dela nogo dagi nia hagaduadua aanei. Malaa, digaula digi huli gi daha mo nadau ihala, ge digi hagaamu ina di aamua o God.
10 Togolima dangada di langi gaa dui dana boolo gi hongo di lohongo aamua o di manu hagamadagudagu dangada. Gei di bouli gu haga bouli tenua o di manu deelaa, gei nia daangada ga gadigadi nadau holole, idimaa, digaula gu mmaemmae huoloo.* Exodus 10.21 11 Gei digaula gu hagahuaidu di God o di langi, idimaa, digaula guu mmae ge gu magibala. Malaa, digaula digi huli gi daha mo nadau haihai huaidu.
12 Togo ono dangada di langi gaa dui dana boolo gi hongo di monowai damana go Euphrates. Di monowai gu maangoo, belee hagatogomaalia di ala i mua nia king ala ga lloomoi i bahi i dua.* Isaiah 11.15 13 Gei au gaa mmada gi nia hagataalunga dogolia dogodolu e hai gadoo be nia kailuu. Digaula ne lloomoi i lodo di ngudu o di manu ‘dragon’, di ngudu di manu hagamadagudagu dangada, mo di ngudu soukohp dilikai. 14 Digaula la go nia hagataalunga huaidu ala nogo hai nadau mogobuna. Nia hagataalunga dogodolu aanei, le e hula gi nia king henuailala huogodoo, e gahigahi mai digaula gi di gowaa e dahi, ang gi tauwa dela gaa hai i di Laangi damana o di God Aamua Huoloo.
15 “Goodou mmada! Au e hanimoi gadoo be tangada gaiaa! E maluagina go tangada dela e ala, gei e madamada humalia i ono gahu, gi de heehee ono goloo ai, ga langaadia i mua nia daangada!”* Matthew 24.43-44; Luke 12.39-40; Revelation 3.3
16 Nia hagataalunga aalaa ga haga dagabuli nia king gi di gowaa e dahi, i di gowaa dela e haga ingoo i telekai Hebrew bolo “Armageddon”.* 2-Kings 23.29; Zechariah 12.11
17 Togohidu dangada di langi gaa dui dana boolo gi lodo di ahiaalangi, gei di lee damana ga hanimoi i di lohongo king i lodo di Hale Daumaha, e helekai boloo, “Ma guu lawa di hai!” 18 Nomuli hua, gei nia ila ga dabadaba, nia lee hamuhamumu, nia lee atili, mo di ngalungalua damanaiee o tenua gaa hai. Deai di ngalungalua o tenua beenei ne hai i mua ai, mai di laangi ne hai ai nia daangada, deenei hua di ngalungalua o tenua dela e kaedahi e huaidu huoloo!* Revelation 8.5; 11.13; 19 19 Di waahale aamua la gu mahaa dolu, gei nia waahale o nia henua huogodoo la gu mooho. God ne langahia di waahale aamua go Babylon, gaa hai a mee gi inu nia waini o dana ibu, go nia waini o dono hagawelewele damana.* Isaiah 51.17 20 Nia henua huogodoo gu hagalee, nia gonduu huogodoo la guu nngala.* Revelation 6.14 21 Nia uwa hadu magalillili llauehaa, taamaha di hadu e dahi la nia pauna e lau, ga too ia i di langi gi hongo nia daangada. Gei digaula ga hagahuaidu a God i nadau hagaduadua go God gi nia uwa hadu magalillili aanei, idimaa, ma di hagaduadua huaidu huoloo.* Exodus 9.23; Revelation 11.19

*16.2: Exodus 9.10

*16.4: Exodus 7.17-21; Pisalem 78.44

*16.10: Exodus 10.21

*16.12: Isaiah 11.15

*16.15: Matthew 24.43-44; Luke 12.39-40; Revelation 3.3

*16.16: 2-Kings 23.29; Zechariah 12.11

*16.18: Revelation 8.5; 11.13; 19

*16.19: Isaiah 51.17

*16.20: Revelation 6.14

*16.21: Exodus 9.23; Revelation 11.19