^
Yahod
Pagsalam
Makapantag sang mga Magiindoway ng dili ng Bunna
Mga Towada
Yang Pagpoji sang Tohan