A Pas anun o Pol torom
o Taitus
A wasiso talapor mugu
A buk ri o Pol i tumusi torom o Taitus. O Taitus awu sur a te Juda. I longoro a warawai anun o Pol, ra i nukpukus, ma i nurnur un o Iesu Karisito. O Taitus i wan tomo nam o Pol usapat o Jerusalem, ma a kum aposel rop det kis tomo (tama Ap 15:2). O Pol i tulu ru o Taitus utong o Korin aru dino (tama 2 Kor 7:6-7 ma 8:17). Numur o Pol i pilok pas o Taitus sur in tene tamtamabat una lotu tong una ailan Krit (tama o Taitus 1:5).
Una buk ri o Pol i inanos o Taitus un asi na ngas na taro din pilok pas det, sur det a kum tene pinapam na lotu. Ma i inanosi kai lena, in tamtamabat a lotu gusun a kum torotoro na tene ususer, ma in ususer wakak a kum taro na lotu nama wakak na petutna.
A inawan ina Pas Taitus:
A turturkibin ina buk ri (1:1-4)
A kum mugumugu na lotu (1:5-16)
A etowo torom a taro na lotu (2:1-15)
A wakak na petutna sur dat in muri (3:1-11)
A ururop na wasiso anun o Pol torom o Taitus (3:12-15)
1
Iau o Pol, a tultul anun o God ma a aposel anun o Iesu Karisito, sur an warut a nurnur anun a taro na pipilok anun o God, ma an ususer det sur det in tasman a lingmulusino. A lingmulusino ra in ben det sur det in mur a petutna ra i wakak umatan o God. Kol 1:27A nurnur ra, ma a tastasman ra, i wanpat tagun a kinkinis langlang nama nurnur sur a nilaun tukum. A nilaun tukum ra o God i uliliman taru nami, ra ke ukisi utmakai a rakrakon bual. Ma o God ke ser toro. Ra a du bung i sa sot, i upuaso anun a wasiso ra met warawai nami. O God a Tene Ulaun anundat, i pitar tar a pinapam na warawai tang elar ut nami ra i sa watung tari.
2 Kor 8:23; Gal 2:3; 2 Tim 4:10; Rom 1:7A tumtumus torom ui Taitus, a nutunglik ra anundar a nurnur i elar. A marmaris ma a malmal tan o God a Tamandat, ma o Karisito Iesu anundat a Tene Ulaun, in kis tomo nam ui.
A kum mugumugu na lotu
A wan gusun ui tiro una ailan Krit, sur ui mo un urop a kum pinapam ra ke rop utmakai, ma un pilok pas lako kum mugumugu na lotu, una kum tamon rop, elar nami ra a sa watung tari tam. 1 Tim 3:2-7; 2 Tim 2:24-26Ra un pipilok, un pilok pas taio ra katu etakun kura uni, i nolin kut nam ara ino, ma a kum nutnutunu det a kum tene nurnur, ma katu wasiso i los det un tu petutna, ma ka det ser pitarngat. I wakak ra a mugumugu na lotu, i a ngas na musano ra katu etakun kura uni, uni i ut a tene tamtamabat una kum pinapam anun o God. Gong i ulabo pasi, gong i ser kankan lakit, gong i tene ininum, gong i tene inaim, ma gong i nemnem sur a susut na mani. In ser gas pas a taro una nun a rumu, ma in nemnem sur a wakak na petutna, in tamtamabat wakak anun a nilaun, in tene tokodos, in tokodos umatan o God, ma in warkurai wakak anun a nilaun. In pam ukai a lingmulus na wasiso ra di sa ususer tari nami, sur in uragot a taro una tokodos na etowo, ma in watung puaso a niraro anundet ra det turbat a Wakak na Wasiso.
A wasiso na warut torom o Taitus una nun a pinapam
10  1 Tim 4:7Un pilok pas lako kum mugumugu na lotu, uni a susut na taro a kum tene pitarngat. Det ser wasiso una kum utna oros kut, ma det ben raro a nuknukin a taro. Ara taro tandet ra an utumarong ui un det, det ra det watungi lena, din tok talilis a pinin a taro ra awu sur a taro Juda. 11  1 Pit 5:2; 2 Tim 3:5-6Un turbat anundet a kum wasiso, uni det ser ban laulau a nurnur anun a susut na kamkabo tamano nama kum etowo, ra ke wakak sur din ususer det nami. Det ser ususer det kut lenri sur det in toro pas a mani gusun det. 12 Ara poropet tagun a taro Krit ut, i watungi lenri, “A taro Krit, a kum tene torotoro mulus, a kum laulau na kuabor, a kum tabalamat na taro ra tagun a inangon kut.” 13  2 Tim 4:2A wasiso ri un det i lingmulus ut. I mo ra un wasiso dekdek torom det una nundet a kum niraro, sur det in pam ukai a tokodos na nurnur, 14  1 Tim 4:7ma gong mo det mur a kum etowo oros kut anun a taro Juda, ma a kum warkurai anun a taro ra ka det nem a lingmulusino. 15 A kum utna rop i tokodos torom det ra det tokodos, ikut torom det ra ka det tokodos ma ka det nurnur, a kum utna rop kai ken tokodos. A balandet i laulau doko, ma katu tokodosino tiro una nuknukin det. 16  1 Jon 1:6; 2:4Det watungi lena, det tasman o God, ikut anundet a kum pinapam ut i upuaso i lena, ka det tasmani. Det a kum sakino taro doko, a kum tene pitarngat, ma ka det in pam lar pas tu wakak na pinapam.

1:2: Kol 1:27

1:4: 2 Kor 8:23; Gal 2:3; 2 Tim 4:10; Rom 1:7

1:6: 1 Tim 3:2-7; 2 Tim 2:24-26

1:10: 1 Tim 4:7

1:11: 1 Pit 5:2; 2 Tim 3:5-6

1:13: 2 Tim 4:2

1:14: 1 Tim 4:7

1:16: 1 Jon 1:6; 2:4