Maktubm deet deet kɛn Pɔl raaŋin̰ Timote ki
Kupm mɛtn taar taaɗjeki ɗoobm gɛn dooy maktubm deet deet kɛn Pɔl raaŋin̰ Timote ki
Timote se bubin̰ kɔɗ Grɛk ɔɔ kon̰ mɛnd Yaud kɛn aalga kaal maakin̰ do Isa ki. Ron̰ se, kꞋjꞋɔŋin̰ kaam dɛna maakŋ kitapm gɛn Naabm jee kaan̰ naabm Isage tu ɔɔ maakŋ maktubge tun Pɔl raaŋ eglizge tu se kici. Timote se, naan̰ tɛɗoga naaba ɔɔ leeɗoga mɛrtɛ dɛna ute Pɔl kici. Pɔl ɛɗin̰oga naabgen ɔɔn̰ɔ ɔɔn̰ɔ se kaam jin̰a, ɔɔ kɛn tap tap se kɛn maakŋ gɛgɛr kɛn Tɛsalonik ki ute kɛn Kɔrint ki. Timote se, Pɔl raaŋ ɔlin̰ga maktubge dio. Kaaɗ kɛn naan̰ raaŋ ɔlin̰o maktubgen di ese se eglizge se kꞋtɔndɗenga tɔndo. Kɛn ɔɔp se je eglizge se jꞋaɗen kɔnd ɗoob ki ɔɔ jꞋaɗen noogŋ kaal maakɗe se Ꞌtɛɗn kaal maakŋ mɛc. Maakŋ maktubin̰ kɛn deet deet se, Pɔl dɛj jee al‑Masige kꞋkiŋg ute tɔɔsɛ ute naapa bin jaay ɓo taarɗe Ꞌɓaa ute jee dɛn se. Pɔl dɛj jee naan jee Raage tu aan gɔɔ: jee kɛn tɛɗn naaba maakŋ jee Raage tu kɛn noog jee daayge ute jee kɔɔn̰ge ɔɔ jeegen lee tɔɔɗɗe ɔɔ dooyɗe. Ɔɔ naan̰ dɛj Timote ɔɔ n̰Ꞌtɛɗn debm tɛɗn naabm jiga gɛn Isa al‑Masi, taaɗin̰ ɗoobm naan̰ n̰Ꞌkaakŋ do jee Raage tu, n̰Ꞌaɗen dooyo ɔɔ n̰Ꞌaɗen taaɗn nakŋ naaɗe tɛɗ kici.
1
Pɔl raaŋ ɔl tɔɔsɛ Timote ki
(Tit 1.1‑4)
Maktubm se maam Pɔl ɓo mꞋraaŋin̰a, maam kɛn Isa *al‑Masi kɛn jꞋɔndki dojege don̰ ki ute *Raa Mɛl Kaajjege se ɓo tɛɗum mꞋtɛɗga *debm kaan̰ naabm Isa al‑Masi se. Maktubm se maam mꞋraaŋin̰ naai Timote ki. Naai se aan gɔɔ goonum mala taa naai aalga maaki do Isa al‑Masi ki kici. Ɔn̰ Raa Bubu ute Mɛljege Isa al‑Masi ai tɛɗn bɛɛɗe ai kɛɛjn̰ doi ki ɔɔ ai kɛɗn lapia.
Ɔnd kɔnd ute jeegen dooy jeege ute do taarge tun mɛt ki eyo
(1Tim 6.3‑5; Gal 3.10‑12,19‑24; 2Tim 2.10‑18; NJKN 26.9‑20)
Maam mꞋje naai se Ꞌkɔɔpm kiŋg Ɛpɛz ki aan gɔɔ kaaɗ kɛn maam mꞋɓaa ɓaa Masedoan ki jaay mꞋtaaɗio mꞋɔɔ ɔɔp iŋg gɔtn ese se. Taa naai Ꞌgaasn jee mɛtin̰gen lee dooy jeege do taarge tun mɛt ki ey se. ꞋTaaɗɗen kici jꞋɔn̰te kiŋg dɔɔkŋ taara gɛn taaɗn kꞋtusugen bubɗege lee taaɗɗen se ɔɔ jꞋɔn̰te tuun mɛtjil bubɗegen naŋ ey se. Kɛse ɓaano ute naajn̰ taara maakɗe ki cɛrɛ, ɔɔ ɔŋ noogjeki eyo gɛn tɛɗn nakŋ kɛn Raa uuno doa jaay naajege kꞋjꞋaalki maakjege do ki se.
Naaje kꞋtaaɗɗen bin se kꞋje taa naaɗe Ꞌje jeege. Ɔɔ jeegen naaɗe aɗe je se, aɗe je ute maakŋ kalaŋ kɛn ɔk *kusin̰ eyo, ute maak‑saapm jiga ɔɔ kaal maakɗen kɛn aal do Raa ki se tɛɗn ɗeer ɗeer. Taa jee mɛtin̰ge se ɔn̰ga gɛn tɛɗn nakgen ese se ɔɔ nakgen kꞋdooyɗeno se kic ɓo, naaɗe rɛsŋga naatn, ɔɔpɗen gɛn kiŋg taaɗn taargen rɛn̰ rɛn̰ sum. Naaɗe je tɛɗn jee magalgen jee jeel taaɗn tɔɔkŋ mɛtn Ko Taar Raa jeege tu, *Ko Taar Raa se ɗeere naaɗe taaɗin̰ ute maakɗe paac, naɓo taar naaɗe taaɗ jeege tu ɔɔ dooyɗe se, naaɗe jeel mɛtin̰ eyo.
KꞋjeelki Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki se naan̰ jiga, kɛn naajege jaay ɓo kꞋtɛɗki aan gɔɔ kɛn naan̰ lee taaɗjeki se. KꞋjeel jꞋɔkki mɛtin̰ jiga jaayo taa jeegen tɛɗn nakŋ ute ɗoobin̰ ɓo Raa taaɗo Ko Taarin̰ eyo, num gaŋ naan̰ taaɗ Ko Taarin̰ jeege tun lee tuj ɗoobin̰a, jee kɛn tookin̰ taarin̰ eyo, ɔɔ jee kɛn ɓeerin̰ eyo, jee kusin̰ge, jee tɛɗ nakgen kɛn naan̰ je eyo, jee aalin̰ maak ki eyo, jee tɔɔl bubɗege ute kɛn̰ɗege ɔɔ jee kɛn tɔɔl jeege. 10 Ɔɔ Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki se kic taaɗ jeege tun tɛɗn nakŋ sɔkɔn̰ge ɔɔ gaabgen ɛɛs naapge, jeegen dug jeege ɓulu, jee taar‑kɔɔɓge, jee kɛn uun taar mɛt ki eyo sum ɓo tɔl do jeege tu. Raa taaɗo ɗoobin̰ se gɛn nakgen jig eyo paacn̰ kɛn jeege lee tɛɗ jaay tujin̰ taarin̰ jiga kɛn kꞋlee dooy jeege se. 11 Taar kɛn maam mꞋtaaɗ se kɛse ɓo Labar Jiga kɛn gɛn Isa *al‑Masi kɛn taaɗ *nookŋ Raa. Kɛse naan̰ Raa kɛn bɛɛki num jeege an̰ tɔɔm se ɓo ɛɗumo Labar Jiga se kaam jima.
Pɔl tɔɔm Raa taa bɛɛ kɛn Raa tɛɗin̰
12 Maam tɔɔm Mɛljege Isa *al‑Masi kɛn ɛɗum tɔɔgɔ gɛn tɛɗn naabin̰a. Maam tɔɔmin̰ se taa naan̰ aakum maam se debm mꞋaasin̰ gɛn tɛɗn naabin̰ jaay naan̰ ɛɗumsin̰ kaam jima. 13 Ey num, do dɔkin̰ se, maam mꞋtaaɗo taargen jig eyo ron̰ ki mꞋdabaro jeen̰ge ɔɔ mꞋnaajin̰o kici. Gaŋ Isa al‑Masi se ɛɛjumga dom ki, taa nakgen maam mꞋtɛɗin̰o se mꞋjeel te mɛtin̰ eyo taa kaaɗ kɛn se maam mꞋaal te maakum don̰ ki ey ɓɔrtɔ. 14 Mɛljege se tɛɗumga bɛɛ dɛn aak eyo, taa naan̰ se ɓo maam mꞋaal maakum don̰ ki ɔɔ mꞋjen̰a taa naaje ute Isa al‑Masi se kꞋtɛɗga kalaŋ.
15 Taar kɛn maam mꞋje taaɗn ese se taar kɛn mɛt ki, ɔɔ bɛɛki se jeege paac Ꞌtookŋ taar se ute maakɗe paac: Isa al‑Masi ɓaaɗo do naaŋ ki se taa kaajn̰ jee *kusin̰ge. Ɔɔ maakŋ jee kusin̰ge tu paac se maam ɓo debm kusin̰ kɛn cirɗe paac. 16 Gaŋ Raa se ɛɛjumoga dom ki, ey num maam ɓo debm kusin̰ kɛn cir jeege paac se. Bin se naan̰ je taaɗn jeege tu ute ɗoobm maam se ɔɔ Isa al‑Masi se naan̰ debm maakin̰ deer bɛɛ eyo. Naan̰ tɛɗ bin se taa Ꞌtaaɗn jeege tun utu kaal maakɗe don̰ ki jaay kɔŋ *kaajn̰ gɛn daayum se.
17 Ɔn̰ jeege paac *nookŋ Raa
ɔɔ an̰ tɔɔm gɛn daayum,
taa Raa se naan̰ Gaarge gɛn daayum.
Raa se naan̰ tiŋg daayum zɛɛrɛ,
kɛn nam ɔŋ aakin̰ eyo,
naan̰ ɓo Raa kalaŋ lak,
daayum Ꞌtɔɔmin̰ki.
*Amin.
Pɔl dɛj Timote ɔɔ n̰Ꞌaay kaamin̰a
18 Timote, goonuma, kɛse ɓo taargen maam mꞋɔn̰isin̰ kaam jii ɔɔ aan gɔɔ taar kɛn jee taaɗ taar teeco taar Raa ki taaɗo deete roi ki se, Ꞌsaap do taarge tun naaɗe taaɗo roi ki se, taa naai Ꞌɗo Ꞌtɛɗn naabm jiga. 19 Bin se naai aal maaki do Raa ki ɔɔ iŋg te maak‑saapm jiga. Maak‑saapm jigan se ɓo jee mɛtin̰ge rɛsŋga naatn, ɔɔ taa naan̰ se ɓo kaal maakŋ naaɗe aalo do Raa ki se naaɗe rɛsŋga naatn. 20 Maakŋ jeege tun ese se ɓo Imɛnɛ ute Alekzandɛr. Ɔɔ naaɗe se maam mꞋɔn̰ɗega kaam ji *Ɓubm sitange, maam mꞋtɛɗin̰ naan̰ se taa nakŋ se aɗen dɛjɛ ɔɔ bin se, naaɗe kɔŋ naajn̰ ro Raa ey sum.