11
Quimij Lázaro
Ti' yʌn mac uch tu cʌnaj u yajir. Raji' u c'aba' Lázaro, ti' u tar uch ich u cajar Betania, ra' u wa'an u ru'umin Judea. Lázaro ti' cʌja'anob ich u cajar uch yejer u yits'inob María yejer Marta. María, raji' a tu jayaj a qui' u boco' tu yoc Jesús caj u tisaj yejer u tsotser u jo'r ca' tijic. A mac u cʌmʌn u yajir raji' u sucu'unob Lázaro. Rajen u yits'inob Lázaro caj tuchi'ta'b ca' xic pʌybir Jesús tan ya'aricob ti':
―Jaj Ts'urir ―quij―, a mac a jach yaj a wiric baje'rer yajij ―baxuc caj ya'arob a mac tuchi'ta'b ten María yejer Marta.
Jesús caj yuba caj ya'araj:
―A tu cʌnaj u yajir, mʌ' quir u jach quimin chen quir u sʌjta' C'uj ten tu cotor mac. Cu bin quimij soc ten xan cu sʌjtiquenob tu cotor mac quire' u pararen C'uj a tuchi'ta'ben ten C'uj.
Jesús tu yajquintaj Marta yejer u yits'in María yejer Lázaro, chen p'atij Jesús u jer ca'tur u q'uinin tu' yʌni' cax tu yubaj tu cʌnaj u yajir Lázaro. Pachir caj ya'araj ti' u camsʌwinicob:
―Jeroj cuxex ca' wʌc'ʌs xico'on ich u ru'umin Judea ―quij Jesús.
Chen u camsʌwinicob caj ya'arob:
―A wʌjcamsʌyʌjirenob ―quij―, u winiquirob judío u c'at u ch'inicob a jo'r uch. Biquinin a c'at a ca' bin ti' taro'?
Jesús caj u ya'araj ti'ob bic yira' u beyaj C'uj. Rajen caj u ya'araj ti'ob:
―A C'ujo' tu ts'aj to'onex juntur u q'uinin doce horas. Mʌ' ja wirej, a mac a cu man chunq'uine', mʌ' ju cojar yoc, quire' ti' toy chunq'uini'. 10 Chen wa cu yac'birchʌjʌr c'uchij tu q'uinin cu cojar yoc quire' mʌ' sasiri'.
Baxuc a jera' Jesús tu cha' ic najtic mʌ' ju bin quinsbir Jesús hasta cu c'uchur tu q'uinin a tu p'isa C'uj uch. Rajen mʌna' ba' u ber ti' Jesús ten mac.
11 Pachir Jesús caj u ya'araj ti' u camsʌwinicob:
―A Lázarojo' a jic jach yaj tan u wenʌn. Tar quin bino' quir in wʌsic quire' wenʌn u ca' ―quij Jesús.
12 U camsʌwinicob caj ya'arob ti':
―Jaj Ts'urir ―quij―, wa wenʌn u ca', je' u ch'ic yore'.
13 Baxuc Jesús caj u ya'ara ti'ob quire' jach quimen Lázaro chen u camsʌwinicob cu tucricob jach wenʌn u ca' tan u je'sic u bʌj. Rajen cu bin u ch'ic yor. 14 Rajen Jesús mʌ' tu mucraj caj u ya'araj ti'ob:
―Lázaro jach quimij.
15 Caj ya'araj Jesús:
―Qui' in wor quire' mʌ' ti' yʌnenob tu' yʌn Lázaro, soc a wacsiquex ta wor ten. Chen cuxex ij quirej.
16 Rajen Tomás caj u ya'araj ti' u yet camsʌwinicob, raji' cu ya'aricob u yet camsʌwinicob Gemelo, mʌ' ja wirej, caj rocha'b ten u na' toc ca'tur:
―Cuxex ca' quimico'onex yejer Jesús. Yer je' u quinsa'r Jesús.
Quire' a teno' yʌn u cuxtar mac munt q'uin
17 Caj u bin Jesús yejer u camsʌwinicob caj c'uchob cuatro u q'uinin tub but'i u baquer ich u jap'nin tunich Lázaro. 18 U cajar Lázaro, raji' Betania baytʌc ich u cajar Jerusalén. Ya'aric ca'tur kilómetro chumuc u nachir. 19 Ya'ab u winiquirob judío caj binob tu' yʌn Marta yejer María quir u qui'quinta' yorob soc p'eri'ob ya'cticob u sucu'unob. 20 Marta caj yuba tabar u c'uchur Jesús caj binij quir u nup'ic ich bej. Chen María ti' p'atij ich naj. 21 Marta caj c'uchij ich Jesús caj ya'araj:
―Jaj Ts'urir ―quij―, wa ti' yʌnech uch caj u cʌnaj u yajir in sucu'un mʌ' quimij uch je' a jawsique'. 22 Quire' in wer C'uj cu ts'ic tech baje'rer a ba' ca c'atic ti' ―quij Marta.
23 Jesús caj ya'araj ti':
―A sucu'un je' u riq'uire' tu but'ij ich jap'nin tunich ―quij Jesús.
24 Marta caj u ya'araj ti':
―In wer in sucu'un je' u ca' cuxtare' ca' bin xuruc t'ʌn ca' bin cuxrac tu cotor mac.
25 Jesús caj u ya'araj ti':
―Quire' a teno' yʌn u cuxtar mac. Quire' a teno' yʌn u ca' cuxtar mac, a maque' cu yacsic tu yor ten quire' yer yʌjtaquiren a teno' cax cu bin quimin cu bin cuxtar munt q'uin. 26 Tu cotor mac a cu cuxtar munt q'uin a mac a cu yacsic tu yor ten quire' yer yʌjtaquiren a teno'. Mʌ' ju bin satʌr mʌ' biq'uin. Ta quibaj aro' ―quij Jesús.
27 Marta caj u ya'ara ti':
―Quin quibic Jaj Ts'urir in wer a techo' Cristojech, u pararech C'uj a mac a cu bin tar ich yoc'ocab ―quij Marta.
Jesús oc'nʌjij
28 Marta caj ts'oc ya'aric aro' caj bin u pʌyej u yits'in caj u muc u araj ti':
―Ij cʌjcamsʌyʌjir c'uchij caj u tuchi'tajen ca' in pʌyech.
29 Caj yuba ya'aric aro' María seb caj riq'uij caj bin irbir Jesús. 30 Jesús mʌ' toy c'uchuc ich u cajar ti' yʌn tub u nup'a Marta ich bej ca'ch. 31 Rajen u winiquirob judío a tarob u qui'quinticob yor a ti' yʌnob ich yatoch yejer ca'ch. Caj yirob seb u joc'ar María caj sayob tu pach quire' cu tucricob ti' cu bin tu' but' u baquer u sucu'un quir u yactic.
32 Caj c'uchij María tu' yʌn Jesús caj xonrʌj tu' yʌn Jesús tan ya'aric ti':
―Jaj Ts'urir ―quij―, wa ti' yʌnech uch caj u cʌnaj u yajir in sucu'un mʌ' quimij uch je' a jawsique' ―quij María.
33 Jesús caj u yiraj yoc'ar María baxuc u winiquirob judío a sayob tu pach María yaj yubaj tu yor quire' mʌ' u c'at yiric u quimin mac. 34 Jesús caj u c'ataj ti'ob:
―Tub a but'ex u baquer Lázaro?
Caj ya'arob:
―Jaj Ts'urir, cojen irej ―quij.
35 Jesús caj oc'nʌjij. 36 A mac a ti' yʌnob caj u pacran arob:
―Iric, cu yajquintic Lázaro.
37 Ti' yʌn mac caj u ya'arob:
―Aro' raji' a tu jawsaj u wich a ch'opo' uch. Mʌ' wa raji' c'ucha'an yor yamta'bir Lázaro soc mʌ' u quimij?
Ric'sa'b Lázaro ten Jesús quir u cuxtar
38 Jesús caj c'uchij tu' but'a'an u baquer Lázaro yʌn u jap'nin tunich caj u tucraj tu yor quire' mʌ' u c'at yiric quimin mac. Tu' but'ij yʌn u mac u jor. 39 Jesús caj ya'araj:
―Ruc'sex ―quij―, u mac u jor tunich.
Marta, a yits'in ixba Lázaro caj u ya'araj ti':
―Jaj Ts'urir ―quij―, tu'jij tin t'ʌn quire' toc yʌn cuatro q'uin caj but'ij.
40 Jesús caj u ya'araj ti':
―Mʌ' wa tin wa'araj tech wa ca wacsic ta wor ca bin a wirej jach manan u muc' C'uj? ―quij Jesús.
41 Caj u ruc'sob u tunichir u mac u jor tu' but'a'an u baquer Lázaro. Jesús caj u pʌctaj ich ca'anan caj u ya'araj:
―In Tet C'uj ―quij―, quin wa'aric tech: “Bayo'” quire' rajra' ca wu'yic in t'ʌn. 42 In wer rajra' ca wu'yic in t'ʌn. Baxuc quin wac ti' tech quire' ti' yʌn mac tera' soc yubic ba' caj in wa'araj tech soc yacsicob tu yorob tech ta tuchi'tajen.
43 Caj ts'oc ya'aric aro' Jesús caj u c'am t'ʌnaj:
―Lázaro ―quen―, joq'uen ti' taro' ―quij Jesús.
44 A quimeno' ca' joq'uij toc sʌsʌ c'ʌxa'an u c'ʌb yejer noc', baxuc u yoc xan. Baxuc u wich tapa'an yejer panyu. Jesús caj ya'araj ti'ob a mac ti' yʌnob:
―Jitex u noc' soc u bin ―quij Jesús.
Cu tucricob bic tabar cu bin u chuquicob Jesús
(Mt. 26.1‑5; Mr. 14.1‑2; Lc. 22.1‑2)
45 Rajen ya'ab u winiquirob judío a ti' yʌnob yejer María tu yacsob tu yorob ti' Jesús quire' yerob yʌjtaquirob quire' tu yirob Jesús u ric'sic Lázaro. 46 A mac mʌ' tu yacsajob tu yorob quire' mʌ' u c'at yiricob ba' cu betic Jesús. Rajen caj binob ich a fariseojo' caj u tsicbʌtajob a ba' caj u betaj Jesús. 47 Rajen u ts'urirob sacerdote yejer a fariseojo' caj u much'quintajob u bʌj u yet ts'urirob u winiquirob judío, caj ya'arob:
―Ba' quic bin ic betejex ti' a xibo' a tar yʌno' quire' tan u yesic carem u beyajob? 48 Quire' wa quic aric: “Tsire'ej”, tu cotor mac cu bin u yacsicob tu yorob ti' quire' yerob yʌjtaquirob. A baywo' cu bin acsa'bir ten a pimob quir ic ts'urintiquex, rajen u rey ich u cajar Roma cu bin u ts'ictar yejero'onex. Cu bin tuchi'tic a soldadojo' ca' tacob u quinsico'onex ca' tacob u rʌc joc'sico'onex.
49 Chen turiri' u yet ts'urirob u c'aba' Caifás, raji' a je' yaxq'uina' c'uchij tu q'uinin u yocar u jer u jach ts'urir sacerdote, raji' Caifás. Raji' caj ya'araj ti'ob:
―Mʌna' ba' a werex a techexo'. 50 Mʌ' wa ca najtiquex wa tsoy cu quimin turiri' mac ti' tu cotoro'onex soc tu cotor mac mʌ' u bin quinsbir ten u winiquirob romano.
51 A Caifáso' mʌ' u bʌjiri' tu ya'araj a jera' quire' raji' u jach ts'urir sacerdote quire' c'uchij tu q'uinin u yocar u jer u jach ts'urir sacerdote. 52 Mʌ' chen ti' to'onex, quij Caifás, cu bin quinsbir Jesús. Cu bin quinsbir u parar C'uj ti' tu cotor a mac C'uj yʌnin a ti' yʌnob ich yoc'ocab soc u p'eri'quintico'onex a mac a C'uj yʌnino'. 53 Rajen u ts'urirob sacerdote seb caj u tucrajob u c'at u quinsicob Jesús.
54 Rajen Jesús mʌ' ju yes u bʌj ti' u winiquirob judío. Tu junan caj binij yejer u camsʌwinicob ich u ru'umin Judea, caj bin ich tʌcay ru'um. Caj c'uchij ich u cajar Efraín. Ti' p'atij yejer u camsʌwinicob.
55 Tabar u c'uchur tu q'uinin u qui'qui' janʌnob u winiquirob judío. Ra' u q'uinin pascua, ra' u q'uinin cu c'ʌ'oticob tu potmasta'b ten yʌjmasirob u t'ʌn C'uj uch soc mʌ' u quimin u parar a yʌn rocha'b ten u na'. Ya'ab winiquirob caj rʌc binob ich u cajar Jerusalén cax mʌ' c'uchuc tu q'uinin pascua soc u nup'sic a ba' cu ya'aric ich u t'ʌn Moisés soc tsoy yiricob C'uj. 56-57 Caj c'uchob u winiquirob judío ich u cajar Jerusalén. Caj yubob ya'aricob a ba' ara'b ti'ob ten u jach ts'urirob sacerdote yejer a fariseojo': “Wa mac cu yiric tu' yʌn Jesús ca' tac ya'arej tu' tu yiraj Jesús soc u bin chucbirob quir u ma'cʌr.” Rajen tan u manob cʌxta'bir Jesús. Tu cotor mac ti' yʌn ich carem naj tan u pacran c'aticob tan ya'aricob:
―Ba' ca tucric je' wa ju tar Jesús ca' bin c'uchuc tu q'uinin u qui'qui' janʌn? ―baxuc tan u pacran tsicbarob ti' Jesús.