12
A xquico' cu jic'tic ts'ac tu yoc Jesús
(Mt. 26.6‑13; Mr. 14.3‑9)
Yʌn seis u q'uinin quir u c'uchur tu q'uinin pascua. Caj binob Jesús yejer u camsʌwinicob ich u cajar Betania tu cʌja'an Lázaro a tu ric'saj Jesús tu quimirir. Marta caj u pʌyaj Jesús yejer u camsʌwinicob quir u qui' janʌnob. Ti' yʌn Lázaro yejer u jer macob tan u janʌnob yejer ich u pojche'ob. Marta cu tar purbir yoch ti'ob. María, u yits'in Marta, tu ch'aj tu' yʌn Jesús chumuc kilo a qui' u boque' u c'aba' nardo. Jach co'oj a nardojo' caj u rʌc jic'taj tu yoc Jesús, María caj u tisaj yejer u wʌc'ʌs tsotser u jo'r. Tu cotor u japnin yatoch tu rʌc bac'aj u boc nardo. Ti' yʌn Judas Iscariote u yet janʌn Jesús, raji' u parar Simón Iscariote. Raji' turiri' ich u camsʌwinicob Jesús chen raji', Judas, cu wʌc'ʌs bin u c'ubic Jesús ca' quinsac. Raji' caj ya'araj:
―Wa tu canaj a je' qui' u boc a tu jic'taj tu yoc Jesús, a tu chen jaraj u taq'uin ca'ch tres cientos denarios ―u c'at ya'aric u taq'uin a mac a cu jaric turiri' yaxq'uin tu cu beyaj―. Jach tsoy ca' u jʌsej ti' a mac otsire' ―baxuc caj ya'araj Judas.
Judas mʌ' u jach tucric a mac otsir tu chen araj aro' quire' Judas cu cʌnantic u taq'uin u yet camsʌwinicob Jesús. Mʌ' ja wirej, a Judaso', cu chʌc a'cric taq'uin tu cu ts'abʌr u cʌnantej ti' ten u yet camsʌwinicob Jesús. Jesús caj ya'araj ti' Judas:
―Tsire'ej mʌ' a wa'aric aro' quire' tu cʌnantaj a jeroj soc u c'uchur tu q'uinin in quimin. Rajra' ti' yʌn otsir tu' yʌnechex. Chen a teno' mʌ' rajra' ti' yʌnen tu' yʌnechex ―quij Jesús.
U ts'urirob sacerdote cu tucricob u quinsej Jesús
Jach pim a winiquirob judío a tu much'quintajob u bʌj ich u cajar Jerusalén caj yubob c'uchij Jesús yejer u camsʌwinicob ich u cajar Betania. Rajen binob u yirejob Jesús. Mʌ' chen c'uchob quir u yiricob Jesús quir yiric Lázaro xan a mac ric'sa'b tu' quimen ten Jesús. 10-11 Caj tarob ich u cajar Betania mʌ' toy u yacsajob tu yorob ti' Jesús. Caj joc'ob tu cajar Betania tu yacsob tu yorob ti' Jesús quire' yerob yʌjtaquirob quire' tu yirob Lázaro raji' ric'sa'b ten Jesús tu' quimen. Rajen u jach ts'urirob sacerdote tu p'eri'quintob yorob u tucricob u quinsicob Lázaro xan.
Jesús cʌpa'an ich u pach chan tsimin tan u yocar ich u cajar Jerusalén
(Mt. 21.1‑11; Mr. 11.1‑11; Lc. 19.28‑40)
12 Caj sasij a pimob tan u much'quinticob u bʌj ich u cajar Jerusalén quire' c'uchij tu q'uinin u qui'qui' janʌnob u winiquirob judío. Caj yubob tan u c'uchur Jesús ich u cajar Jerusalén. 13 Rajen caj joc'ob u janch'ʌtejob u re' pajo' caj joc'ob tancab ich u cajar Jerusalén. U mʌchmʌnob u re' pajo' quir u binob u nup'icob Jesús ich bej. C'am tan u t'ʌnob tu cu tarob ich bej. Caj ya'arob:
―Je' cu tar ij cʌjtaquirex jach qui' ij corex quire' baje'rer tuchi'ta'b ten C'uj. Ca' qui'ac ij corex. Raji' cu bin yocar quir ic reyintiquex a tenobo' u pararenob ic nunquirex Israel. Ca' ij carex ti' C'uj: “Jach caremech C'uj.”
14 Ti' yʌn chan tsimin taro'. Jesús caj naquij quir u cʌptar tu pach an ten bic ts'iba'an ich u t'ʌn C'uj uch tan ya'aric:
15 A techexo', a xquico' a mac cʌja'an ich u cajar Jerusalén, u jer u c'aba' Sión, mʌ' a ch'iquex sajaquir, je' u tar a mac ca' bin a reyintiquex. Je' u tar cʌpʌcbar tu pach chan tsimin.
Baxuc cu ya'ara' ti' Jesús uch.
16 U camsʌwinicob Jesús, mʌ' ju najtobi' caj yirob Jesús u captar tu pach chan tsimin quir u sʌjta' ten tu cotor mac. Caj wʌc'ʌs binij Jesús ich ca'anan caj c'aj ti'ob a ba' ts'ibta'b ti' Jesús uch.
17 A pimob a tarob ich bej quir u nup'icob Jesús quire' tu yubob ya'aric: “Raji' tu t'ʌnaj ca' joc'ac Lázaro tu but' u baquer. 18 Raji' tu ric'saj Lázaro tu' quimen.” 19 Rajen a fariseojo' caj u pacran arob:
―Iriquex mʌ' c'ucha'an ij corex ti' quire' tu cotor mac tan u binob tu pach quir u cʌnicob u t'ʌn ―baxuc caj u pacran arob.
A mac a cu t'ʌn griego u c'at u tsicbarob yejer Jesús
20 Ti' yʌnob u winiquirob griego a rajra' cu tarob cu c'uchur tu q'uinin u qui'qui' janʌnob u winiquirob judío quir u c'ujinticob C'uj, irob u winiquirob judío. Caj tarob u sijejob ba' ti' C'uj xan. 21 Robob caj tarob u tsicbarob yejer Felipe. Raji' u camsʌwinic Jesús a cu tar tu cajar Betsaida a ti' yʌn tu ru'umin Galilea, caj u chich arajob ti':
―Jach ts'urir, quen, in c'atob in wiricob Jesús ―quij.
22 Rajen Felipe caj bin ich Andrés caj ya'araj ti'. Rajen ca'turo' u camsʌwinicob Jesús caj binob ich Jesús caj ya'arob ti'. 23 Jesús caj ya'araj ti'ob:
―C'uchij tin q'uin a teno' a tu tuchi'ten C'uj soc u caremquintiquen C'uj, a teno' irenechex. 24 Taj a ba' quin wac techex, u yijir u wich trigo cu ts'abʌr u wich wa cu pʌc'ʌr ich ru'um. Wa pʌc'a'an cu nets'ajic u wich trigo. Wa mʌ' pʌc'a'an chen tu junan yʌn. Baxuc ten ―quij Jesús―, wa quin quimin, ya'ab mac cu bin u yacsicob tu yorob ten quir u tar tin pach ―quij Jesús―. 25 Baxuc yejer techex. A mac mʌ' u c'at u c'ubic u bʌj ti' ten soc u quinsa' irej ten, cu bin ts'abir u muc'yaj munt q'uin. Chen a mac u c'at u c'ubic u bʌj ti' ten soc u quinsa', raji' cu bin u cuxtar munt q'uin. 26 Tu cotor mac u c'at u yamtiquen ca' tacob tin pach. Baxuco' cu bin c'uchur ich ca'anan tu' yʌnen quire' a mac a tu yamtajen cu bin qui' acsa'bir ten C'uj.
Yʌn in quinsa'
27 Jesús caj ya'araj:
―Yaj in wu'yic tin wor baje'rer. Mʌ' c'ucha'an in wor in wac ti' in Tet C'uj: “Yʌmtej ten, Tet”, quire' taren ich yoc'ocab quir in muc'yaj a ba' cu bin tar ten. Rajen taren quir in muc'yaj.
28 Jesús caj u t'ʌnaj C'uj tan ya'aric:
―Baxuc in c'at ca' u sʌj techob C'uj.
Jeroj tune', caj yubob u t'ʌn ca'anan. C'uj caj u nuncaj, ti' u tar u t'ʌn ich ca'anan:
―Tan in toc sʌjta're', je' in ca' sʌjta're' ―quij C'uj―, ra' u q'uinin ca' bin quinsaquech.
29 A mac a ti' yʌnob a tan u ch'ictarob caj yubob u t'ʌn c'am a tar u tar ich ca'anan. Robob caj u pacran arajob tan ya'aricob:
―Ba' pecnʌjij sam, a ti' ij cu'yajex?
U jer caj ya'arob:
―Yʌjmasir u t'ʌn C'uj, raji' t'ʌnʌjij. Raji' tin wu'yajob, tin t'ʌn.
30 Jesús caj ya'araj ti'ob:
―In Tet, C'uj, caj u t'ʌnajen, mʌ' chen jari' ti' ten, ti' techex xan ca' a wu'yex soc a werex in Tet, C'uj, cu yubic in t'ʌn. 31 Baje'rer ―quij Jesús―, c'uchij tu q'uinin cu bin jʌsbir mac a yʌn u si'pire' quire' mʌ' biq'uin u c'at yacsicob tu yor ten. Baje'rer ―quij Jesús―, c'uchij tu q'uinin xan cu bin ruc'sa'bir u beyaj a quisino' quire' raji' cu ts'urinticob ich yoc'ocab. 32 Quire' a teno' quin bin quinsbir ich cruz. A baywo' tu cotor mac cu bin tar tu' yʌnen quir u yacsicob tu yorob ten cax u winiquirob judío cax mʌ' u winiquirob judío.
33 Baxuco' ca' u chaj u najticob ti' cu bin quimin ich cruz. 34 Rajen a pimob caj u nuncob tan ya'aricob:
―Tij cu'yajex a ba' ts'iba'an ich u t'ʌn C'uj ti' a Cristojo' cu ya'aric: “Munt q'uin cu bin u cuxtar a Cristojo'.” Wa Cristojech biquinin ca wa'aric: “Bin in ca' quinsa' ich cruz?” A techo' ca wa'aric: “Iren techex”, quire' baxuc ca wa'aric.
35 Jesús caj u ya'araj ti'ob:
―Irej a mac a cu ximbar ich bej, cu jach p'isic u bʌj soc mʌ' u yac'birchʌjʌr tu bej wa tabar u bin q'uin. Quire' wa cu yac'birchʌjʌr mʌ' yer tu cu bin. Aro' baxuc ten, tabar in bin, a mac cu camsiquechex. Rajen toc acsex ta wor ten baje'rer. Ti' toy yʌn u q'uinin quir a wacsiquex ta worex soc a bin tacbirex munt q'uin. 36 Ti' toj yʌnen tu' yʌnechex, toc acsex ta worex ten. Quire' a werex a wʌjtaquirenex a teno' soc a werex jach jaj u pararintechex C'uj. Caj ts'oc ya'aric aro' caj binij Jesús. Mʌ' u ca' u tsicbar ti'ob.
Ya'ab u winiquirob judío mʌ' c'ucha'an yorobob yacsicob tu yor ti Jesús
37 Cax ya'ab tu yesaj carem beyaj Jesús ti'ob, mʌ' tu yacsob tu yorob ti'. 38 Baxuc caj u nup'saj a ba' ara'b ten yʌjtseq'uir u t'ʌn C'uj Isaías uch. Quire' Isaías tu ts'ibtaj uch:
Jaj Ts'urir, quij Isaías, a mac a tin tsec'taj a t'ʌn ti' uch, mʌ' tu yacsob tu yorob ti'. Cax ta yamtaj ti'ob, mʌ' tu sʌjtech Jaj Ts'urir, quij Isaías. A techo' yʌn tu cotor a muc'.
39 Rajen mʌ' c'ucha'an yor u winiquirob judío u yacsicob tu yor ti'. Tu ca' ten Isaías tu ts'ibtaj uch tan ya'aric:
40 Ac'birquinta'b u wich ten C'uj u winiquirob judío, bayiri' caj chichquinta'b u jo'r soc mʌ' u yiricob ba' soc mʌ' u najtic ba' xan, soc quir u c'axicob yorob, soc u to'carob ten C'uj.
41 Baxuc caj ya'araj Isaías uch quire' u c'at ca' ij quirex Cristo, raji' yʌn tu cotor u muc'. Rajen ya'araj aro'.
42 Cax ya'ab u winiquirob judío mʌ' ju yacsob tu yorob ti' Jesús. Chʌc yʌn u ts'urirob u winiquirob judío tu yacsajob tu yorob ti' Jesús. Tu muc u acsajob tu yorob quire' cu sʌjticob a fariseo cu bin joc'sabirob ich carem naj soc mʌ' u yʌnyʌn tar. 43 Mʌ' ja wirej, cu tucricob soc tsoy irir ten u rac'ob chen mʌ' u tucricob soc tsoy irirob ten C'uj, rajen mʌ' tu toc arob ti' u rac'ob wa tu yacsob tu yorob.
A mac mʌ' u yacsicob tu yorob ti' Jesús cu bin ts'abir u muc'yajob ten C'uj
44 Jesús caj u c'am araj ti' a pimo' tan ya'aric:
―Tu cotor mac a cu yacsicob tu yorob ti' in t'ʌn, mʌ' chen ten cu yacsic tu yor ti' in t'ʌn. Baxuc cu yacsicob tu yor ti' u t'ʌn in Tet C'uj a mac tu tuchi'tajen. 45 Tu cotor mac u yirmʌnen baxuc xan yirmʌn in Tet, a mac tu tuchi'tajen. 46 A teno' ―quij Jesús―, iren quib quir in yerc'ac'tic techex a mac ti' yʌn ich yoc'ocab. Tu cotor mac a cu yacsicob tu yorob ten mʌ' u mʌn tu yac'birirob quire' yerob C'uj. 47 A mac cu yubicob in t'ʌn wa mʌ' ju yacsic tu yor ti' in t'ʌn mʌ' taren quir in taquic u jo'r mac baje'rer. Quire' mʌ' taren quir in taquic u jo'r mac quire' taren quir in taquic mac. 48 A maque' a mʌ' u sʌjtiquen a mʌ' ju yacsic tu yor ti' in t'ʌn ca' bin c'uchuc tu q'uinin u xur t'ʌn cu bin ts'abir u muc'yaj in t'ʌn a tin wa'araj ti'. Raji' cu bin u ta'quic u jo'r quire' mʌ' tu quibaj in t'ʌn. Rajen cu bin ts'abir u muc'yaj quire' mʌ' tu quibaj in t'ʌn ―quij―. 49 A teno' mʌ' tin chen araj techex in bʌjiri' in t'ʌn. In Tet C'uj a mac tu tuchi'tajen tu ya'araj ba' yʌn in wac techex. Baxuc a ba' yʌn in camsiquechex xan. 50 In wer a ba' caj u ya'araj ten in Tet, ra' quin tsec'tic techex soc yʌn techex a cuxtarex munt q'uin. Ra'iri'e' a tu ya'araj ten in Tet, quin wac techex, quet bayiri' quin wac techex.