18
Jesús caj chuquij ten u ts'urirob u winiquirob judío
(Mt. 26.47‑56; Mr. 14.43‑50; Lc. 22.47‑53)
Caj ts'oc u t'ʌnic C'uj Jesús caj joc' yejer u camsʌwinicob. Caj u ch'ʌctaj pʌchij chan ja' u c'aba' Cedrón. Ti' c'uchij tu' yʌn u chan corir u pʌc'ar Olivo. Ti' mani yejer u camsʌwinicob yaran u che'er Olivo. Judas a cu bin u c'ubic Jesús yer tu yʌn u chan corir quire' ti' nanij Jesús cu bin yejer u camsʌwinicob. Ti' c'uchij Judas yejer ya'ab soldados yejer policía a cu beyajob ich carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. Robob tuchi'ta'b ten u jach ts'urirob sacerdote yejer a fariseojo'. Caj tarob u mʌchmʌnob tʌjte' yejer u quib yejer u mascab xan. Jesús yer tu cotor ba' a ba' cu bin tar ti' rajen raji' nats'ij ich a pimo' a cu tarob caj u c'ataj ti'ob:
―Mac tan a cʌxtiquex?
Caj u nuncob tan ya'aricob:
―Tan in cʌxticob Jesús a cu tar ich u cajar Nazaret.
Jesús caj u nuncaj ti'ob tan ya'aric:
―Raji'en.
Ti' yʌn Judas xan yejer a mac tarob tan u c'ubic Jesús ti' a pimob. Caj ts'oc u ya'aric Jesús: “Raji'en”, caj cuncun pachnʌjob a mac a cu tarob u chuquicob Jesús ca'ch. Sep caj rubob ich ru'um. Jesús caj u ca' c'ataj ti'ob:
―Mac tan a cʌxtiquex?
Caj u nuncajob:
―Jesús a cu tar ich u cajar Nazaret tan in cʌxticob.
Jesús caj u ya'araj ti'ob:
―Tin wa'araj techex, raji'en a ta wu'yajex in wa'aric techex. Rajen robob in camsʌwinicob tsire'ej u binob a ti'ob quire' chen ten ca cʌxtiquenex.
Jesús caj ya'araj ti'ob baxuco' soc u nup'sic a ba' caj u ya'araj ti' C'uj caj u t'ʌnaj sam caj ya'araj: “A mun ta ts'aja tene' mʌ' ju bin sa'tʌr”, baxuc caj u ya'araj Jesús ti' C'uj uch.
10 Simón Pedro u ch'a'mʌn u mascab caj u jarar tu pix u mascab caj u ch'ʌcaj u xiquin, raji' u c'urew u jach ts'urir sacerdote. Raji' u c'aba' u c'urew Malco. Caj u racch'ʌctaj u xiquin ich u no'oj. 11 Jesús caj u ya'araj ti' Pedro:
―Wʌc'ʌs jupej a mascab tu pix. Wa baxuc ca betic mʌ' in bin in muc'yaj an ten bic in Tet u c'at in muc'yaj.
Jesús cu bin purbir ʌcʌtan u jach ts'urir sacerdote u c'aba' Anás
(Mt. 26.57‑58; Mr. 14.53‑54; Lc. 22.54)
12 Rajen u capitán yejer u soldado yejer policía a cu beyajob ti' sacerdote caj u chucob Jesús caj u c'ʌxob u c'ʌbob, quir u binob u purej. 13 Caj yʌn ch'ic binob u purob ich u jach ts'urir sacerdote, u c'aba' Anás. Anás, raji' tu yʌcantaj Caifás. U ja'an Caifás, raji' u jach ts'urir sacerdote, ra' u yaxq'uinin caj quinsa'b Jesús. 14 Mʌ' u jer Caifás, ra'iri' a tu ya'araj:
―Jach tsoy ca' quimic turiri' mac ti' tu cotoro'onex quire' cax mʌ' tu cotoro'onex quij quiminex ―quij.
Pedro cu ya'aric mʌ' u c'ʌ'otic Jesús
(Mt. 26.69‑70; Mr. 14.66‑68; Lc. 22.55‑57)
15 Simón Pedro, quij Juan, caj binenob tu pach Jesús quire' u jach ts'urir u c'ʌ'oren, quij Juan. Tar binen ich u japnin tu re'a'an naj a yatocho' u jach ts'urir sacerdote tu yʌn Jesús xan. 16 Tar p'at Pedro tancab bʌytʌc tu' yʌn u mac u jor yatoch u jach ts'urir sacerdote. Quire' u c'ʌ'omʌnenob, rajen binen in wa'arej ti' a mac a cu cʌnantic u jor yatoch soc u yacsa' Pedro. Rajen cha'b yocar Pedro tu japnin yatoch tu re'a'an. 17 Rajen a mac cu cʌnantic u jor naj, raji' xquic, caj u c'ataj ti' Pedro:
―Mʌ' wa tech u camsʌwiniquech a je' xiba'?
Pedro caj u nuncaj tan ya'aric:
―Mʌ' teni' ―quij Pedro.
18 Ti' ch'ica'anob u c'urewob u jach ts'urir sacerdote yejer u policía u jach ts'urir sacerdote. Tu nuts'ob u q'uich quire' que'er. U c'ac' a tu t'ʌbajob raji' u chuquir. Tu cu q'uichob ti' ch'ica'an Pedro xan, tan u q'uich xan yejerob.
Yʌn toc u jo'r Jesús ten u jach ts'urir sacerdote
(Mt. 26.59‑66; Mr. 14.55‑64; Lc. 22.66‑71)
19 U jach ts'urir sacerdote caj u yʌnxchun u c'atic ti' Jesús:
―Mun yʌn a camsʌwinic tech? Ba' ta camsaj ti'ob xan?
20 Jesús caj u ya'araj:
―Ten ―quij Jesús―, mʌ' jin mucraj ich tu cotor mac caj in camsaj ti'ob ich ʌcʌtan tu cotor mac. Rajra' quin camsicob ich carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj tu cu much'quinticob u bʌj u winiquirob judío. Baxuc ich chan naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío, rajra' tin camsajob. Mʌ' jin muc u camsaji'. 21 Biquinin ca c'atic ten? ―quij Jesús―. C'atej a wu'yej ti'ob a mac tu yubob in camsicob. Robob yerob a ba' caj in wa'araj ti'ob.
22 Jesús caj ts'oc u ya'aric aro', ti' yʌn turiri' policía a cu beyaj ich carem naj caj u tac' jʌtstaj Jesús, caj ya'araj ti' Jesús:
―Biquinin ca nunquic baxuco' ti' u jach ts'urir sacerdote?
23 Jesús caj u nuncaj ti' tan ya'aric:
―Wa c'as tin wa'araj, arej ten. Tu' yʌn c'as tin wa'araj? Quire' mʌ' c'as tin wa'araj. Biquinin ca tac' jʌtstiquen?
24 Anás tu tuchi'taj Jesús ich Caifás toc c'ʌxa'an. Raji' u jach ts'urir sacerdote a tan tu yocar u ts'urir sacerdote.
Pedro cu ma'quintic mʌ' ju c'ʌ'otej Jesús
(Mt. 26.71‑75; Mr. 14.69‑72; Lc. 22.58‑62)
25 Ti' toy yʌn Pedro, ti' ch'ica'an q'uich. A mac yet q'uich caj u c'ataj ti':
―Mʌ' wa tech u camsʌwiniquech a je' xiba'?
Pedro caj u ca' ma'quintaj:
―Mʌ' teni' ―quij.
26 Ti' yʌn u c'urew u jach ts'urir sacerdote. Raji' u bʌjob a mac ch'ac u xiquin ten Pedro. Caj u c'ataj ti':
―Mʌ' wa tin wirech yejer a ra xibo' ich u chan corir u pʌc'ar Olivo?
27 Pedro caj u ca' ma'quintaj:
―Mʌ' ten ta wirajeni'.
Sasame' caj c'aynʌj cax.
Jesús ʌcʌtan ich Pilato
(Mt. 27.1‑2, 11‑14; Mr. 15.1‑5; Lc. 23.1‑5)
28 Caj joc'sa'b Jesús ich Caifás caj bin purbirob ich u palacio gobernador soc ca' to'cac u jo'r. U c'aba' u palacio gobernador pretorio, u cuchir tu cu naj ta'quic u jo'r mac. Chen tabar u sastar. U jach ts'urir sacerdote yejer u rac'ob mʌ' ju yocarob ich palacio. Mʌ' ja wirej, ca' bin c'uchuc tu q'uinin pascua mʌ' u xac'ticob u bʌj yejer a mʌ' u winiquirob judío. Mʌ' toy u jantob yoch u q'uinin pascua. Wa cu yocarobe' mʌ' u cha'bʌr u janticob quire' baxuc u winiquirob judío nanij cu beticob. 29 Rajen Pilato caj joc' tu' yʌnob, caj u c'ataj ti'ob:
―Ba' si'pir yʌn ti' quir a tar a puric tenex?
30 Caj u nuncajob tan ya'aricob:
―Wa mʌna' u si'pir uch mʌ' jin tarob in c'ubicob tech.
31 Pilato caj u ya'araj ti'ob:
―Toc ch'a'ej techex a wʌc'ʌs bʌjiri'e'. Ta'quej u jo'r an ten bic ts'iba'an ich a t'ʌn techex.
U jach ts'urir sacerdote caj u nuncaj ti':
―U t'ʌn u winiquir romano cu ya'aric mʌ' c'ucha'an in worob in quinsicob mac quire' ra' a beyaj tech.
32 Baxuc cu bin u tar ti' Jesús an ten bic caj u ya'araj uch. Cu bin quinsbir ich cruz ten u winiquirob romano. 33 Rajen Pilato caj ca' oquij tu cuchir tu nanij u ta'quic u jo'r mac. Pilato caj u ya'araj ti' Jesús:
―In c'at in wu'yej wa tech u reyech u winiquirob judío?
34 Jesús caj u ya'araj:
―Baxuc wa ca tucric tech wa yʌn mac tu ya'araj tech ti' ten?
35 Pilato caj u nuncaj, tan ya'aric:
―Bic in wetic aro' mʌ' u winiquir judíojen. A wet winiquirob judío yejer u jach ts'urirob sacerdote a mac tu c'ubech ti' ten. Ba' ta betaj tech ti'ob?
36 Jesús caj u nuncaj ti' tan ya'aric:
―A teno' mʌ' in reyintic a tera' ich yoc'ocab. Wa tin reyintic a tera', in camsʌwinicob uch je' u yamtiquenob soc mʌ' u chuquiquenob uch u policía a cu beyajob ich carem naj yejer soldado. Rajen uch mʌ' jin tar ʌcʌtan tech uch soc a ta'quicob in jo'r.
37 Pilato caj u ya'araj ti'ob:
―Jaj a techo' ca wa'aric reyech ―quij.
Jesús caj u nuncaj ti':
―A teno' reyen, rajen taren ich yoc'ocab caj u rochen in nʌ' soc in tsec'tic u t'ʌn C'uj a ba' jach taj. Tu cotor mac a ju c'at u cʌxtic a ba' jach taj cu yubic in t'ʌn.
38 Pilato caj u ya'araj:
―Bic yerob mac ba'quiri' taj?
Jesús ara'b ca' quinsa'c
(Mt. 27.15‑31; Mr. 15.6‑20; Lc. 23.13‑25)
Pilato caj ts'oc u ya'aric aro' caj wʌc'ʌs joc' tu' yʌn u jach ts'urirob sacerdote. Caj u ya'araj ti'ob:
―Mʌ' jin wiraj wa yʌn u si'pir. 39 Quire' techex nanij quin cha'ic a teno' a mac mʌca'an cu c'uchur tu q'uinin pascua. A c'atex wa jin cha'ic a reyex techex u winiquirex judío?
40 Tu cotorob caj c'am awʌt'nʌjob tan ya'aricob:
―Mʌ' a cha'ic aro', cha'ej Barrabás.
A Barrabáso' raji' cu ya'cric ba'.