19
Pilato caj ya'araj u jats'ʌr Jesús. Rajen u soldado Pilato caj u ch'ajob Jesús caj u jʌts'ajob u pach Jesús. A soldadojo' caj u jit'ajob q'ui'ix caj u tʌcʌjob caj u p'o'quintaj Jesús. Caj u tʌcob u buquintej Jesús u c'ʌrʌb noc'. Raji' u noc' chʌc irej cu buquintic a reyo'. Caj u tus t'ʌnajob irej wa rey tan ya'aricob:
―Ca' cuxraquech ya'ab u q'uinin u reyech u winiquirob judío ―baxuc nanij cu t'anic jach rey. Rajra' tan u tac' jʌts'ticob Jesús.
Pilato caj ca' joq'uij ich tancab tu' yʌnob u winiquirob judío caj u ya'araj ti'ob:
―Irex, tin joc'saj a je' xiba' ʌcʌtan techex soc a werex mʌna' turiri' u si'pir tin wiraj ti'.
Caj joc'sab Jesús ʌcʌtan ti'ob. Jesús ti' toy u p'o'quinmʌn q'ui'ix. Baxuc u noc' ti' toy u buquinmʌn a chʌc noc'o'. Pilato caj u ya'araj ti' u winiquirob judío:
―Ire'ex a je' xiba'.
Rajen caj yirob Jesús u jach ts'urirob sacerdote yejer u policía a cu beyajob ich carem naj tu cu naj c'ujinticob u winiquirob judío. Caj u yʌnxchun u c'am aricob ti' Pilato:
―Bʌjej ich cruz, bʌjej ich cruz.
Rajen Pilato caj ya'araj ti'ob:
―Ch'a'ex ca' a bʌjex ich cruz a bʌjiri'ex quire' a teno' mʌ' in wiric wa yʌn u si'pir.
U winiquirob judío caj u nuncob ti' tan ya'aric:
―A tenob yʌn in t'ʌnob. Aj in t'ʌnob cu ya'aric ca' in quinsob wa cu tucric u bʌjiri' raji' u parar C'uj.
Pilato caj u toc ch'aj sajquir uch a ba' cu bin tar ti' Jesús. Caj ts'oc u yubic a ba' caj u ya'arob ti', tu jach ch'aj sajaquir Pilato quire' yerob u parar C'uj, u winiquirob judío. Pilato caj ca' oquij ich palacio yejer Jesús caj u c'ataj ti' Jesús:
―Tub a tar? ―quij.
Jesús mʌ' c'ʌs ba' tu nuncaj ti'.
10 Rajen Pilato caj u ya'araj ti' Jesús:
―A techo' mʌ' ja nunquic ten quire' a teno' a ts'urirenex. Wa jin c'at in cha'iquech ca' xiquech. A teno' c'ucha'an in wor in wa'aric ca' in quinsech ich cruz xan.
11 Jesús caj u ya'araj ti':
―Mʌ' c'ucha'an a wor a betic baxuc aro' ti' ten wa C'uj mʌ' ju c'at, a ti' yʌn ich ca'anano'. Rajen u jach ts'urirob sacerdote a mac tu c'ubajenob ti' tech, jach manan yʌn u si'pirob.
12 Rajen Pilato u c'at u cha'ic Jesús ca' xic chen u winiquirob judío caj u c'am arob:
―Wa ca cha'ic u bin mʌ' tan a qui' beyaj ti' a rey César quire' tu cotor mac a ju c'at yocar rey cu p'actic u rey César.
13 Pilato caj ts'oc yubic ya'aric a pimo' caj u ya'araj ti' u soldado ca' u yacsej Jesús tu re'a'an naj. Ich chumuc tu' re'a'an naj ti' yʌn u cutan gobernador raji' beta'b ti' tunich. Raji' quir u cutar soc ya'aric wa cu cha'bʌr wa yʌn u quinsa'r wa ber cu ts'ocar u to'car u jo'r. U cutan gobernador pʌcha'an u c'aba' ich u t'ʌn hebreo Gabata. Rajen Pilato caj oc u cutar ti' taro'. 14 Caj c'uchij c'ac'chunq'uin caj oc Pilato quir u cutar ich u cutan gobernador. Raji' u jach q'uinin pascua. Caj curʌj Pilato caj ya'araj ti' u winiquirob judío:
―Iriquex a je' reyexa'.
15 U winiquirob judío caj u c'am arajob, tan ya'aricob:
―Sinej ich cruz ca' quimic. Sinej ich cruz ca' quimic.
Chen Pilato caj ya'araj ti'ob:
―Cax wa ja reyex quin sinic ich cruz ca' quimic?
U jach ts'urirob sacerdote caj u ya'arob:
―Raji' mʌ' ic reyex aro'. Chen raji' ic reyex César.
16 Rajen Pilato caj u quibaj a ba' u c'atob caj u c'ubaj ti'ob u soldado ca' u bʌjej ich cruz. Rajen a soldadojo' caj u pʌyob Jesús.
Bʌja'an Jesús ich cruz
(Mt. 27.32‑44; Mr. 15.21‑32; Lc. 23.26‑43)
17 Rajen u soldado caj u ts'ʌraj u pach Jesús, rajen tu c'ochaj u cruz. Caj bin tu cuchir a cu ya'aric u baquer u jo'r mac. Ich u t'ʌn hebreo pʌcha'an u c'aba' Gólgota. 18 Ti' tu bʌjob ich cruz, yet bajac ca'tur mac, u tiri' bʌja'an xan tu ts'ic, u tiri' bʌja'an xan tu no'oj Jesús. Chumuc yʌn Jesús. 19 Pilato caj u ts'ibtaj ich yoc'o che' jun xot' caj u ts'ibta, baxuc tan ya'aric: “A je' Jesús a cu tar ich u cajar Nazaret, raji' u rey u winiquirob judío.” Raji' bʌja'an ich yoc'or u jo'r Jesús ich u cruz. 20 Ya'ab u winiquirob judío cu xaquicob tu' ts'iba'an quire' ti' bajij Jesús ich bʌytʌc tu cu yocarob ich u cajar Jerusalén. A ba' caj u ts'ibtaj Pilato ich u t'ʌn hebreo yejer ich u t'ʌn griego yejer ich u t'ʌn latino. 21 U jach ts'urirob sacerdote caj ts'oc yiricob a ba' ts'iba'an ich cruz Jesús caj bin ya'aricob ti' Pilato:
―C'axej a ba' caj a ts'ibtaj soc mʌ' ya'aric: “Raji' u rey u winiquirob judío.” Chen ca' a ts'ibtej: “Raji' cu ya'aric u reyen u winiquirob judío.”
22 Pilato caj u nuncaj ti'ob tan ya'aric:
―An bic caj in ts'ibtaj toc tsire'ej, a teno', mʌ' in c'axic ―quij Pilato.
23 A mac a tu bʌjob Jesús cuatrojob soldado. Caj ts'oc u bʌjicob Jesús tu ch'ajob u noc'. Jujuntur tu ch'aj turiri', c'ʌs p'atij turiri'. Raji' u ca' yarir u noc' Jesús quire' toc coch caj sʌcta'b u tan u noq'uir, mʌna' u ber u chuyur. 24 Rajen u soldado cu pacran aricob:
―Cax mʌ' ic jʌtic. Ca' ij cʌrʌc'tej chan tunich, ca' ij quirej mac cu bin ch'ic u ca' yarir u noc'.
A baxuco' caj u nup'saj tu' ts'iba'an u t'ʌn C'uj uch caj u ya'araj: “Mʌ' u bin u jʌticob u ca' yarir in noc'. Cu chen binob yʌrʌc'ticob chan tunich soc yiricob mac cu bin u toc ch'ic in noc'”, quij. Baxuc ya'aric yʌjtseq'uir u t'ʌn C'uj uch. Rajen baxuc caj u betob u winiquirob soldado.
25 Ti' ch'ica'an u nʌ' Jesús tu' bʌja'an ich cruz Jesús. Ti' yʌn u bʌj u nʌ' Jesús u c'aba' María xan. U c'aba' u mam Cleofas. Baxuc ti' yʌn María Magdalena. 26 Ti' yʌn Juan bʌytʌc tu' bʌja'an Jesús, a mac jach yajbir ten Jesús. Ti' yʌn tu' yʌn u nʌ' Jesús. Rajen Jesús caj yiraj ti' yʌnob u nʌ' yejer Juan, caj ya'araj Jesús ti' u nʌ':
―Nʌ', quen, raji' Juan, ch'a'ej tech soc irej a parar.
27 Jesús caj u ya'araj ti' Juan:
―Raji' in nʌ', ch'a'ej tech soc irej a nʌ' tech.
Rajen Juan tu yacsaj tu yatoch soc ti' cu cʌjtar ich yatoch Juan.
Quimij Jesús
(Mt. 27.45‑56; Mr. 15.33‑41; Lc. 23.44‑49)
28 Caj ts'oc u toc aric ti' Juan aro', Jesús yer yʌn u rʌc nup'sic a ba' ts'iba'an ich u t'ʌn C'uj uch, rajen caj u ya'araj:
―Uc'chʌjen ―quij Jesús.
29 Ti' yʌn ich ruch chup u c'ab uva, pʌj. Rajen caj u ts'ʌmaj u noq'uir ich u c'ab uva a pʌjo' quir u ts'u'ts'ic ya'arir a noc'o' irej tʌmʌn. Caj u tʌcaj ich jʌrʌr u c'aba' hisopo caj u tich'itej u chi' Jesús ca' u ts'u'ts'aj. 30 Jesús caj u ts'u'ts'aj u c'ab uva a pʌjo' caj ts'oc aro' caj u ya'araj:
―Tin ts'ocsaj in beyaj ―quij Jesús.
Caj u chinquintaj u jo'r quire' quimij.
Caj rom u ch'ʌra'tir Jesús ten soldado
31 Quire' a samano' u q'uinin quir u jesicob u bʌj u winiquirob judío, rajen u ts'urirob sacerdote. Mʌ' u c'atob yiricob u p'atʌrob u baquer ich cruz. Mʌ' ja wirej, ti' u winiquirob judío jach no'j yiricob u q'uinin saman tu cu bin u jesicob u bʌj. Rajen caj u c'atajob ti' Pilato soc u wʌticob u baquerob a mac a bʌja'anob ich cruz xan, u chac bʌq'uerob soc seb cu quiminob soc c'ucha'an yorob u yemsicob u baquer ich cruz. 32 Rajen caj c'uchob soldado caj u rʌc wʌtob u chac bʌq'uer a turiri' u yet bʌja'an winico'. Caj c'uchob tu' yʌn u jer yet bʌja'an winiquir caj u wʌtob u chac bʌq'uer. 33 Caj nats' tu' yʌn Jesús caj yirob quimij, rajen mʌ' tu wʌtob u chac bʌq'uer Jesús.
34 Chen turiri' soldado tu ramaj u ch'ara'tir Jesús yejer ransa ca'ch. Sasame' caj joc' u q'uiq'uer yet jocac u ya'arir u bʌq'uer. 35 A teno', quij Juan, caj in wiraj bic caj quimij Jesús. Rajen taj a ba' quin wa'aric soc baxuc a werex xan. 36 A ba' u ber ti' Jesús ich cruz ten soldado, ra' quir u nup'sic a ba' ts'iba'an ich u t'ʌn C'uj uch, tu cu ya'aric: “Mʌ' ju bin wʌtbir u baquer, mʌ' turiri'”, baxuc caj ya'araj u t'ʌn C'uj uch. 37 Baxuc ti' ts'iba'an u jer ich u t'ʌn C'uj uch, tan ya'aric: “Robob cu bin u yiricob ti' tu' rom in ch'ʌra'tir”, baxuc ts'iba'an ich u t'ʌn C'uj xan.
But' Jesús ich japnin tunich
(Mt. 27.57‑61; Mr. 15.42‑47; Lc. 23.50‑56)
38 Pachir José a cu tar ich u cajar Arimatea, raji' tu muc u acsaj tu yor ti' Jesús quire' cu sʌjtic u jach ts'urirob u winiquirob judío, mʌ' ju ya'araj ti' u rac'ob wa tu yacsaj tu yor. Caj yiraj quimij Jesús caj bin ich Pilato quir u c'atic wa tsoy u ch'ic u baquer Jesús quir u but'ic ich japnin tunich. Pilato caj u ya'araj ti' ca' yens u baquer ich cruz quir u ch'ic u but' u baquer ich japnin tunich. Caj bin u ch'ic. 39 Yet binac Nicodemo, raji' a mac bin tsicbar yejer Jesús oq'uin uch. Bin u yamtej José. Nicodemo tu mʌnaj u ts'ac mirra, xaca'an yejer u ts'ac áloes quir u jic'tic tu bʌq'uer Jesús, treinta kilos yʌn. 40 Robob caj u cuchob u baquer Jesús, José yejer Nicodemo. Caj u sʌsʌjc'ʌstajob u baquer Jesús yejer sʌc noc'. Tu cu sʌsʌjc'ʌsticob u baquer Jesús, ti' cu puricob u ts'ac mirra yejer u ts'ac áloes soc mʌ' netu' u boc quire' baxuc nanij cu beticob u winiquirob judío tu cu bin u but'ic u baquer u rac'ob ich japnin tunich. 41 Tu' tu sinob Jesús ich cruz uch bʌytʌc ti' u chan corir u pʌc'ar u che'er Olivos. Tu' yʌn u che'er Olivos ti' yʌn u mucnaj japnin tunich a beta'b ten mac. Mʌna' mac u but'mʌn u baquer quire' ric'ben. 42 Tabar u q'uinin quir u jerar u winiquirob judío quire' tabar u bin q'uin. Quire' bʌytʌc ti' yʌn u japnin tunich, rajen c'ucha'an yorob u but'icob u baquer Jesús.