20
Jesús caj riq'uij quir u ca' cuxtar
(Mt. 28.1‑10; Mr. 16.1‑8; Lc. 24.1‑12)
Ra' u q'uinin cu yʌnxchun semana ti' toy ac'bir caj c'uchij María Magdalena tu' but' u baquer Jesús. Caj u yiraj toc bʌc'ʌsa'an u tunichirir u mac u jor a tu tu but'aj u baquer Jesús. María Magdalena caj u c'ʌnaj u yacab caj bin tu' yʌn Juan u yajbir ten Jesús yejer Simón Pedro. Caj ya'araj:
―Tu cuchob u baquer ic Jaj Ts'urirex, mʌ' ij quer tu tu purob u baqueri'.
Rajen Pedro yejer Juan caj joc'ob caj binob tu' but'a'an u baquer Jesús. Quet caj u c'ʌnob yacab. Chen Juan jach chich yacab raji' yʌn bat'an c'uchij tu but' u baquer Jesús. Chen Pedro sen yacab, pachir caj c'uchij. A Juano' caj u tac ch'ena'btaj tu japnin caj u yiraj u sʌc noc' tu top u baquer Jesús uch. Ti' jana'an ich ru'um. Juan mʌ' oc tu japnin tunich. Caj c'uchij Simón Pedro seb caj oquij tu japnin tu but' u baquer Jesús uch. Raji' caj u yiraj ti' jana'an u sʌc noq'uir tu top u baquer Jesús uch. U beri' jenric. Baxuc tu yiraj u panyujir tu top u wich Jesús uch. Toc ca' ts'a'an, u tiri' jana'an. Pachir caj oquij Juan a yʌn c'uch sasame' tu but' u baquer Jesús. Caj u yira ti' toc jana'an u noq'uir caj u quibaj riq'uij Jesús tu' quimen an ten bic caj u ya'araj Jesús. A ucho' mʌ' ju najtob tu ts'iba'an u t'ʌn C'uj uch wa yʌn u riq'uir Jesús tu quimirir. Ra'iri' u q'uinin caj u najtajob. 10 Rajen Pedro yejer Juan yej u yet camsʌwinicob caj wʌc'ʌs sutnʌjob tu yatochob.
Jesús cu yesic u bʌj ti' María Magdelena
(Mr. 16.9‑11)
11 María caj ca' urij tu but' u baquer Jesús uch. Caj bin Pedro yejer Juan ti' p'at María. Oc'ar u ca'. Ti' toy cu yoc'ar caj u tac ch'enaptaj yirej u japnin tu but' u baquer Jesús uch. 12 María caj yiraj yʌjmasirob u t'ʌn C'uj ca'tur, jach sʌc u noc'ob ti' cura'anob tu chaquinta'b u baquer Jesús uch. Turiri' tu jo'rir, turiri' tu yoquir tu chaquinta'b u baquer Jesús uch. 13 Caj c'ata'b ti' ten yʌjmasirob u t'ʌn C'uj:
―Xquic ―quen―, biquinin tan a woc'ar?
Raji' caj u nuncaj tan ya'aric:
―Quire' tu cuchob u baquer in Jaj Ts'urir, mʌ' in wer tuj tu purob u baquer in Jaj Ts'urir.
14 María caj ts'oc ya'aric aro' caj u sut u bʌj caj u yiraj ti' yʌn Jesús chen mʌ' yer wa Jesúsi'. 15 Jesús caj ya'araj ti' María:
―Xquic ―quij―, biquinin tan a woc'ar? Mac tan a cʌxtiqui'?
María yer raji' a cu cʌnantic u chan corir tub u pʌc'mʌn u che'er Olivo. Rajen caj u ya'araj ti':
―Tech wa ta ch'ajaj u baquer in Jaj Ts'urir, arej ten tub a puraj ca' xiquen in ch'a'ej.
16 Jesús caj u nuncaj ti':
―María ―quij.
Rajen María caj u sut u bʌj caj u ya'araj ti' ich u t'ʌn hebreo:
―Raboni ―quij ya'araj. Raji' u c'at ya'aric: A wʌjcamsʌyʌjiren, quij Juan.
17 Jesús caj u ya'araj ti':
―Mʌ' a yʌn su'siquen quire' mʌ' xiquen tu' yʌn in Tet ich ca'anan. Ca' xiquech a wa'arej ti'ob in camsʌwinicob a irej in wits'inob. Arej ti'ob: tar quin bin ich in Tet. Baxuc tech, raji' a Tet xan. Ti' quin bin ich C'uj baxuc tech, raji' a C'uj xan. Baxuc yʌn a wac ti' in camsʌwinicob.
18 Rajen María Magdalena caj bin ich u camsʌwinicob Jesús caj u ya'araj:
―A teno' ―quij―, tin wiraj ic Jaj Ts'urirex.
Caj u ya'araj ti'ob tu cotor a ba' ara'b ti' ten Jaj Ts'ur.
Jesús cu yesic u bʌj ti' u camsʌwinicob
(Mt. 28.16‑20; Mr. 16.14‑18; Lc. 24.36‑49)
19 Ra'iri' u q'uinin, oq'uin ti' toy u q'uinin cu yʌnxchun semana. U camsʌwinicob ti' u much'quinmʌnob u bʌj ich yatoch. U qui' mʌcmʌnob u jor quire' cu sʌjticob u jach ts'urirob u winiquirob judío. Seb caj yubob ti' c'uchij Jesús tu' yʌnob. Caj ch'icrʌj Jesús chumuc tu' yʌnob caj u rʌc t'ʌnaj tan ya'aric:
―Taren in qui'quint a worex ―quij Jesús.
20 Caj ts'oc ya'aric aro' ti'ob caj yes u c'ʌb tuj bajij yejer u ch'ʌ'ra'tir tuj rom. Rajen yerob ic Jaj Ts'urirex. Rajen jach qui' yorob. 21 Jesús tu ca' araj ti'ob:
―Qui'quintex a worex. An ten bic in Tet caj u tuchi'tajen ich yoc'ocab. Baxuc techex quin tuchi'tiquechex quir a beyajex ti' ten.
22 Caj ts'oc ya'aric aro' caj u yustaj u camsʌwinicob caj ya'araj ti'ob:
―Baje'rer a wet binaquex u Taj'or u Pixam C'uj. 23 A mac cu c'axicob yor c'ucha'an a worex a wa'ariquex ti'ob: “Jawsa'b u si'pirob.” Chen a mac mʌ' u c'axicob yor c'ucha'an a wor a wa'ariquex ti'ob: “Mʌ' jawsa'an u si'pirobi'.”
Tomás mʌ' ju quibaj wa riq'uij Jesús
24 Tomás mʌ' ti' yʌn ca'chi' yejer u yet camsʌwinicob caj c'uchij Jesús. Raji' turiri' ich a doce u camsʌwinicob Jesús. Raji' a toc ca'tur caj rocha'b ten u nʌ' uch. 25 Caj c'uchij Tomás. U yet camsʌwinicob caj u ya'arob:
―Tin wirob ic Jaj Ts'urirex.
Chen Tomás caj u nuncaj tan ya'aric:
―Wa mʌ' in wiric u c'ʌb tu bajij yejer clavo. Wa mʌ' in jupic u yar in c'ʌb tu jorir clavo tuj bajij u c'ʌb, baxuc wa mʌ' in jupic in c'ʌb tuj rom u ch'ʌra'tir, mʌ' in quibic wa riq'uir Jesús ―quij Tomás.
26 Caj c'uchij u jer semana u camsʌwinicob ti' cu much'quinticob u bʌj. A ray u q'uinino' ti' yʌn Tomás yejerob ich yatoch. Qui' mʌcmʌnob u jor. Seb caj yubob ti' yʌn Jesús yejerob caj ch'irʌj Jesús chumuc tu' yʌnob. Caj ya'araj:
―Taren in qui'quintic a worex ―quij Jesús.
27 Jesús caj ya'araj ti' Tomás:
―Cojen jupej yar a c'ʌb tuj bʌja'an in c'ʌb iric in c'ʌb. Tich'ej yar a c'ʌb ca' a jupej tuj rom in ch'ʌra'tir. Mʌ' a tucric wa mʌ' taji' quire' riq'uen tuj quimen. Quibej riq'uen ich in quimirir.
28 Rajen Tomás caj u nuncaj caj ya'araj:
―In Jaj Ts'urirech ―quij―, in C'ujech xan ―quij Tomás.
29 Jesús caj ya'araj ti':
―Tomás ―quij―, a techo' mʌ' ja quibaj hasta caj a wiraj riq'uen ti' in quimirir. Chen jach manan qui' yorob a mac a cu quibicob riq'uen ti' in quimirir cax mʌ' ju yirajenob.
Biquinin Juan caj u ts'ibtaj a je' ju'una'
30 Ti' toy ya'ab carem beyajob tu yesaj Jesús ti' u camsʌwinicob Jesús. Chen mʌ' ts'ibta'b ich a je' ju'una'. 31 Chen caj u ts'ibtaj a je' t'ʌna' soc a quibiquex a Jesúso', raji' Cristo a teta'b ten C'uj quir u taquico'onex, u parar C'uj. Wa baxuc ca quibico' toc yʌn a cuxtar munt q'uin.