16
Jesús cu camsic ti' u ca' ts'urir a mʌ' tu qui' quibaj u t'ʌn u Jach Ts'urir
Jesús caj u ya'araj ti' u camsʌwinicob xan:
―Ti' yʌn mac u Jach Ts'urir, neyʌn u taq'uin. Aro' yʌn u ca' ts'urir. Caj ara'b ti' ten mac: “A ca' ts'urir tech caj u rʌc xupur a ba' yʌn tech.” Rajen u Jach Ts'urir caj u pʌyaj ca' tac u ca' ts'urir caj c'uchij caj ara'b ti' ten u Jach Ts'urir: “Arej ten ba' caj in wu'yaj u jumintic tech, a rac'ob? Toc ts'ibtej ten mun caj a rʌc xupaj in ba'tac baxuc a mun caj a jaraj ten quire' baje'rer mʌ' a bin a beyaj ten.” Caj u tucraj u ca' ts'urir caj ya'araj: “Ba' quin bin in betej quire' in jach ts'urir bin u joc'siquen ti' in beyaj tu quin cʌnantic u ba'tac? Mʌ' c'ucha'an in wor in chich beyaj. Je' in ch'ic suraquir wa quin man in c'atic ba' ti' in rac'ob. In toc er ba' quin bin in betej soc u yacsiquen mac ca' bin joc'saquen ti' in beyaj tu tin cʌnantaj u ba'tac in jach ts'ur.” Caj u pʌyaj jujuntur a mac yʌn u bo'or ti' u jach ts'urir caj ara'b ti' a yʌn c'uchij: “Mun a bo'or ti' in jach ts'urir?” A mac yʌn u bo'or caj ya'araj: “A teno' yʌn in bo'or cuatro mil litros tsats.” Caj ara'b ti' ten a ca'ts'uro': “Curen ―quen―, a je' u ju'unin a bo'or ca' a ts'bitej a bo'or chen dos mil.” Caj c'uchij ich u jer caj u c'ataj ti': “Mun a bo'or ti' in jach ts'urir?” Caj ya'araj: “A teno' yʌn in bo'or turi' mil tzontle nʌr.” Caj ara'b ti': “A je' u ju'unin a bo'or ca' a ts'ibtej ocho cientos tzontle nʌr.” Caj u c'ʌ'otaj u jach ts'urir ti' u ca' ts'urir a mʌ' tu qui' cʌnantaj u ba'tac. “Aro', jach t'aj ―quij jach ts'urir―, an bic tabar caj u tucraj soc u yacsa' ten a mac yʌn u bo'or ten.” Quin wac techex ―quij Jesús―, jach t'aj a mac a cu yajquinticob a ba' yʌn ich yoc'ocab. Mʌ' ja wirej, neyerob bic tabar cu cʌnanticob u bʌj. Chen ya'ab mac a yerob C'uj mʌ' u netucricob bic tabar cu bin u jaricob u taq'uin yejer u ba'tac.
Jesús caj ya'araj:
―A teno' quin wac techex a ba' yʌn techex ich yoc'ocab. Je' u rʌc xupur. Chen a ba' yʌn techex c'ʌnex ti' mac soc tsoy yiriquechex. Ca' bin xuruc t'ʌn yʌn mac ich ca'anan cu bin u yacsiquechex soc munt q'uin ti' yʌnechex ich ca'anan.
10 ’Wa mac cu qui' cʌnantic a ba' mʌ' neno'ji', je' u qui' cʌnantic a ba' jach no'jo'. A mac mʌ' u cʌnantic a ba' mʌ' neno'ji', mʌ' ju bin u cʌnantic a ba' jach no'jo'. 11 Rajen wa mʌ' ta qui' cʌnantex a ba' ts'a'b techex ich yoc'ocab, mʌ' ju bin ts'abir techex a ba' jach no'jo' ich ca'anan. A ti' taro', mʌ' u xupur. 12 Mʌ' ja wirej ―quij Jesús―, a ba' yʌn techex ich yoc'ocab C'uj yʌnin, mʌ' techex yʌnin. Wa mʌ' ta qui' cʌnantex a ba' yʌnin C'uj mʌ' u bin u ts'ic techex soc techex yʌnin a ba' mʌ' u xupur ich ca'anan.
13 ’Mʌna' mac c'ucha'an yor u cʌjtar ich yatoch wa cu ts'urintic ca'tur u jach ts'urir quire' cu bin u p'actic turiri' chen cu bin u yajquinbir juntur u jach ts'urir. Mʌ' ja wirej ―quij Jesús―, cu bin u qui' beyaj ti' a mac cu jach sʌtic. Chen u jer u jach ts'ur a mʌ' ju sʌjtic, mʌ' ju qui' beyaj ti'. Baxuc techex. Mʌ' c'ucha'an a worex a c'ujintiquex C'uj wa caj a qui' beyajex quire' a c'at a nejariquex a taq'uinex.
14 C'ʌs bʌytʌc ti' yʌnob u winiquirob judío a fariseojo caj ts'oc yubicob ya'aric ti' u camsʌwinicob caj u p'astajob Jesús quire' cu nepachticob u taq'uin u winiquirob judío a fariseojo'. 15 Jesús caj ya'araj ti' a fariseojo':
―A techexo' ca tus ets'tiquex jach tsoyechex ʌcʌtan a rac'obex barej C'uj yer a pixamex. Mʌ' ja wirej, yʌn a ba' cu tucricob winic, jach no'jo'. Chen ya'ab ba' cu tucricob winic no'j, a C'ujo' cu p'actic.
U t'ʌn a caj u ts'ibtaj Moisés yejer u t'ʌn a caj u ts'ibtaj yʌjtseq'uirob u t'ʌn C'uj
16 ’Mʌ' toy tac Juan, ra' caj u pʌyaj a berex a ba' caj u ts'ibtaj Moisés yejer a ba' caj u ts'ibtaj yʌjtseq'uirob u t'ʌn C'uj. Pachir a Juano' caj u tsec'taj techex bic tabar cu bin u reyinticob C'uj. Baje'rer ya'ab mac u c'atob u yocar tu cu bin u reyinticob C'uj.
17 ’Ca wiric, a ba' ts'iba'an ich u t'ʌn C'uj a chichino' a puntojo', mʌ' u bin ts'ocar ti'. Chen a ca'anano' yejer a ru'umo' cu bin rʌc ts'ocar ti'. Tu cotor u t'ʌn C'uj cu bin nupsej.
Jesús cu camsic mʌ' tsoy u p'ʌtic u rac'
(Mt. 19.1‑12; Mr. 10.1‑12)
18 Jesús caj ya'araj ti'ob:
―Wa mac cu p'ʌtic u rac' quir u bin u ch'ic u jer. Caj ts'oc u ch'ic u jer yʌn u si'pir, irej wa man u ca' yejer. Baxuc a mac a cu ch'ic u raq'uintej a p'ato'. Baxuc xan yʌn u si'pir aro' irej wa man u ca' yejer mac a cu man.
Jesús cu camsic ti' a mac neyʌn u taq'uin yejer a mac jach otsir u c'aba' Lázaro
19 Jesús caj ya'araj ti'ob:
―Ij quer ti' yʌn mac jach yʌn u taq'uin, a ba' cu buquintic jach tsoy u noc', quire' jach co'oj. Rajra' cu qui' janʌn xan. 20 Ti' yʌn mac otsir u c'aba' Lázaro p'achen t'uch u cʌnmʌn. Tar cu bin purbir ten u rac'ob ich u jor u pa'te' a mac neyʌn u taq'uin. 21 Cu pachtic u jantic u p'up'ir a cu pich'intic cu ts'ocar u janticob a neyʌn u taq'uin. Cu tar a pec'o' cu rets'ic u p'achen t'uch. 22 Caj c'uchij tu q'uinin caj quimij a otsiro' caj bin purbir ten yʌjmasirob u t'ʌn C'uj ca'anan tu yʌn u nunquir Abraham. Baxuc caj quimij a neyʌn u taq'uin, caj bin mucbir. 23 Caj binij tu cu bin mac a cu quimin a yʌn u si'piro'. Tu cu muc'yaj, a neyʌn u taq'uin caj u nacsaj u wich caj u pʌctaj nach. Caj u yiraj ti' yʌn Abraham yejer Lázaro ich ca'anan. 24 Caj u yawʌt t'ʌntaj caj ya'araj: “In nunquirech Abraham ―quen―, yajquin ten ―quij―, arej ca' tac Lázaro tu yʌnena'. Arej ca' tʌre ja' tu yar u c'ʌb ca' tac u tʌrej ja' tin wac' ca' sisac in wac' quire' tan in jach muc'yaj ich c'ac' tu quin werar.” 25 Caj ara'b ten Abraham: “In pararech ―quij Abraham―, c'aj tech a ucho' ti' toy cuxa'anech ich yoc'ocab quire' caj a qui'quintaj a wor a ba' yʌn tech. Baxuc Lázaro xan caj muc'yajnʌjij ya'ab ca'che', ti' toy cuxa'an ich yoc'ocab. Chen baje'rer Lázaro qui'quinta'b yor chen a techo' ts'a'b a muc'yaj. 26 Ti' toy yʌn ―quij Abraham―, mʌ' c'ucha'an yor Lázaro u tar tu yʌnech. Quire' toc beta'b ten C'uj, jach carem u ch'ic ca'ananin ich tech, baxuc ich ten xan. Soc a tenob mʌ' c'ucha'an in worob in tarob tu yʌnech. Baxuc tech mʌ' c'ucha'an a wor a tar tub yʌnenob.” 27 Rajen caj u ya'araj a mac neyʌn u taq'uin: “Quin chich c'atic tech in nunquirech Abraham ca' a tuchi'tej Lázaro ich yatoch in tet. 28 Quire' yʌn cinco in bʌjob. Ca' yarej ti'ob soc mʌ' u beticob xan an ten bic caj in betaj uch ich yoc'ocab soc ca' bin quimicob mʌ' u tarob yejeren tu quin muc'yajob.” 29 Abraham caj u nuncaj ti': “A bʌjob tech toc yʌn a ts'ibta'b u t'ʌn C'uj a nanij cu xaquicob, baxuc cu tsec'tic ti'ob tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. Chen yʌn u quibejob a ba' cu yubicob, ya'ara' ti'ob.” 30 Caj ya'araj a mac neyʌn u taq'uin: “In nunquirech Abraham ―quij―, mʌ' u bin u quibicob tu cu tsec'ta' ti'ob u t'ʌn C'uj. Jaj ixtʌcoj wa cu riq'uir a quimeno' soc u bin u tsicbar ti'ob je' u c'axicob yor, tan u p'ʌticob u man tu c'asir.” 31 Abraham caj ya'araj ti': “Wa mʌ' u quibicob a ts'iba'an u t'ʌn C'uj cax wa riq'uir mac tu quimen mʌ' u bin u yacsejob tu yorob.”