17
Jesús cu tsicbar ti' u camsʌwinicob
(Mt. 18.6‑7, 21‑22; Mr. 9.42)
Jesús caj ya'araj ti' u camsʌwinicob:
―Rajra' yʌn ba' quir u yacsic u si'pir chen jach otsir a mac cu tumtic yor soc u yacsic u si'pir u rac'ob. Wa cu jich'ir tu car a jach ar u ca'ir tu cu juch' ti' a ray xibob soc u juruc ich c'ac'nab ca' quimic. Aro' jach tsoy ca' juruc soc mʌ' c'ucha'an yor cu tumtic yor mac soc u yacsic tu si'pir quire' cu tucric: Jot mac aro'.
Jesús caj u chich ya'araj ti'ob:
―Qui' cʌnantej a bʌj ―quij―, wa ja wet acsa'orir caj u cʌrʌxbetaj tech. Ca' bin ts'ocac a chich aric ti'. Soc u p'ʌtic u c'asir caj u betaj. Jaj ixtʌcoj je' u c'axic u yor tan u p'ʌtic. Ca' a jawsej ti' ―quij Jesús―. Cax ya'ab u tenin cu cʌrʌxbetic tech a wet acsa'orir. Baxuc ya'ab u tenin cu tar yac tech: “Mʌ' in yʌn yʌn betej aro'.” Ca' a jawsej ti'.
Jesús caj ya'araj ti' u camsʌwinicob: Taj yʌn a wacsic ta wor
A mac tuchi'ta'b ten Jesús caj ya'araj ti':
―Jaj Ts'urir ―quij―, yʌmtej a tenob soc in qui' acsicob tin worob a t'ʌn.
A Jaj Ts'uro' caj ya'araj:
―Wa ca wacsiquex ta wor ti' C'uj cax an ten bic mijin u yijir mostaza, raji' jach mijin. Jeroj c'ucha'an a wor a wac ti' a je' che'a' carem: “Joq'uen che' ―quech ti'―. Ca' xiquech a pʌc' a bʌj ich c'ac'nab.” A che'o' cu bin yubic a t'ʌn.
U c'urew mac a ba' ara'b u betej raji' cu betic
Jesús caj ya'araj ti'ob:
―Wa ja c'urewex cu beyaj ich a corex tan u muxic ru'umin a corex soc a paq'uiquex a trigojo'. Baxuc tan u cʌnantic a wʌrʌc' tʌmʌn yuc, ca' bin uruc beyaj. A techexo' mʌ' a wac ti': “Sepquintej ca' curaquechex ta janʌn.” Mʌ' wa ca waquex ti': “Toc ts'ocsej in wo'och. Cu ts'ocar ca ts'icten. Cu ts'ocar in janʌn a teno' tsoy a bin janen tech xan.” Je' wa ja wac ti' a c'urew: “Bayo'” ―quech ti'―, quire' qui' beyanʌjij? Mʌ' ja bin a wa'aric ti' baxuco' quire' caj u chen betaj a ba' caj a wa'ara ti'. 10 Baxuc techex in wʌjcamsʌyʌjirechex ca' bin ts'ocac a rʌc betiquex a ba' caj u ya'araj C'uj. Ca' a waquex ti' C'uj: “Caj in chen betajob a ba' yʌn in beticob. Mʌ' tsoyenob a wactenob bayo'.”
Jesús cu jawsic xibob u cʌnmʌn iq'uer u ca'ob
11 Ti' toy cu bin Jesús ich u berij Jerusalén. Ti' manij tu xurij u ru'umin Samaria. Baxuc ti' u xur u ru'umin Galilea. 12 Caj c'uchij ich u chan cajar. Tabar u yocar caj u nup'ob xib diez, u cʌnmʌn iq'uer u ca'ob. Ti' xurob nach. 13 Caj u c'am puraj u t'ʌnob caj ya'arob:
―In Jaj Ts'urirob Jesús ―quij―, yajquin tenob ca' a jawsenob.
14 Caj yiraj Jesús caj ya'araj ti'ob:
―Xenex ich ʌcʌtan sacerdote soc u yiriquechob jawechex.
Caj binob jaw iq'uer u ca'ob ti'. 15 Turiri' xib ich a diezo' caj yiraj toc jawij, rajen sutnʌjij ich Jesús. C'am caj awʌtnʌjij:
―Bayo' C'uj ―quij―, caj a jawsajen.
16 Caj c'uchij ich Jesús caj xonrʌj caj ya'araj:
―Bayo' ―quij.
Raji' cʌja'an ich u ru'umin Samaria uch. 17 Rajen Jesús caj ya'araj:
―Caj in jawsaj diez. Tu binob a nuevejo'? 18 Chen a je' turi' xiba' a cu tar ich tanxer ru'um wʌc'ʌs tarij ya'aric ti' C'uj: “Bayo'.”
19 Jesús caj ya'araj ti' xib:
―Riq'uen ca' xiquech quire' jawech quire' caj a wacsaj ta wor ten.
Jesús cu tsicbar ber ca' bin tac u reyinticob C'uj
(Mt. 24.23‑28, 36‑41)
20 Caj c'uchob u winiquirob judío a fariseojo' ich Jesús. Caj u c'atob:
―Ber ca' bin u reyintejob C'uj?
21 Jesús caj u nuncaj ti':
―Mʌna' ba' cu bin yesic techex soc c'ucha'an a worex a werex tabar u reyinticob C'uj. Mʌna' mac cu bin ya'aric: “Iric te' yʌna' tan reyinticob C'uj. Baxuc tar yʌno' tan u reyinticob C'uj.” Quire' toc ti' yʌn baje'rer tub yʌnechex tan u reyinticob C'uj.
22 Jesús caj ya'araj ti' u camsʌwinicob:
―Ca' bin a pachtej a wirej a mac a cu bin tuchi'bir ten C'uj. Cax turiri' u q'uinin ca wiriquex, chen mʌ' a bin a wirexi'. 23 Yʌn mac cu bin u yac techex: “Iric tan u reyinticob tera'”, wa cu bin ya'aricob: “Tan u reyinticob taro'.” Mʌ' ja sayʌrex tu pachob tu cu payiquechex. 24 An ten bic ca wiriquex u raram. Seb cu sasichʌjʌr tu cotor ca'anan. Baxuc ca' bin taquen ca' bin c'uchuc tu q'uinin quire' a teno' tu tuchi'tajen C'uj, baxuquenechexo'. Baxuc seb ca' bin raramnʌc baxuc tu cotor mac cu bin yiriquen. 25 Chen pʌyber quin bin in jach muc'yaj. Bin u ca'ob u xump'ʌtiquenob u jach ts'urir sacerdote. Baxuc a mac a cu camsicob u t'ʌn Moisés. Baxuc u ts'urirob u cajar u winiquirob judío. Baxuc u winiquirob judío, mʌ' ya'ab. Bin u ca'ob xump'ʌtiquenob quire' mʌ' u yacsicob tu yorob ten. 26 An ten bic u q'uinin, ti' yʌn Noé uch, baxuc cu bin u betej u q'uinin ca' bin urquen quire' caj u tuchi'ten C'uj ―quij Jesús―. 27 Mʌ' ja wirej ―quij Jesús―, a mac cʌja'anob tu q'uinin Noé, rajra' tan u qui' janʌnob. Rajra' tan u ch'icob u yo'och. Rajra' tan u ts'icob u pararob quir u raq'uinticob mac. Hasta caj c'uchij tu q'uinin Noé, caj oc ich chem caj tari ya'arir, jach c'am. A mac mʌ' rʌc ocob ich chem caj rʌc bint ja'. 28 Baxuc caj beta'b u q'uinin cʌja'an Lot ich Sodomajo'. A mac cʌja'anob ich u cajar Sodoma, rajra' tan u janʌnob. Rajra' tan u yuc'urob. Rajra' tan u canicob u ba'tac. Rajra' tan u mʌnicob u ba'tac. Rajra' tan u pʌq'uicob u nar. Rajra' tan u c'ʌxicob yatochob. 29 Chen u q'uinin caj ruq'uij Lot tu cajar Sodoma C'uj caj u chaj u tar c'ac' ca'anan yejer tunich. Erar u ca' an ten bic cu tar ja' ca'anan, caj rʌc quinsa'bij ten c'ac'. 30 Baxuc ca' bin c'uchur tu q'uinin ca' bin urquen quire' a teno' caj u tuchi'ten C'uj.
31 ’Ca' bin uruquen. Wa ti' yʌn xib ich u jo'r yatoch tan u jesicob u bʌjob. Quire' ti' taro' u jo'r yatoch taj, chen u ba'tac ti' yʌn tu japnin yatoch. Arej mʌ' u yeman u maric u ba'tac. Arej u toc p'ʌtej. Baxuc a mac ti' yʌn tu cor cax mʌ' u sut tu yatoch. 32 Mʌ' wa c'ajtechex ba' u ber ti' u rac' Lot? 33 A maque' cu tucric u ta'quic u bʌj soc mʌ' u muc'yaj soc mʌ' u quimin xan, aro' tar cu bin ich c'ac'. Chen a mac a cu yac te' yʌnena' quir in muc'yaj quir in quimin xan, quir in yamtic Jesús. Aro' bin u ca' cuxtar munt q'uin.
34 ’Quin wa'aric techex ―quij Jesús―, soc a werex ba' u ber u q'uinin ca' bin uruquen. Waj oq'uin quin wur. Wa ti' yʌn ca'tur xib p'eri' u wenenob. Turi' cu bin pʌybir ten yʌjmasir u t'ʌn C'uj. Turi' cu bin p'ʌtbir. 35 Ra'iri' u q'uinin xan, wa ti' yʌn ca' tur xquic tan u juch'ob turiri' cu bin pʌybir ten yʌjmasirob u t'ʌn C'uj. Turiri' cu bin p'ʌtbir. 36 Ra'iri' u q'uinin xan, wa ti' yʌn ca'tur xib ich u cor. Turi' cu bin pʌybir ten yʌjmasirob u t'ʌn C'uj. Turi' cu bin p'ʌtbir.
37 U camsʌwinicob caj ts'oc yubicob ya'aric Jesús a je' t'ʌna', caj u c'atajob ti':
―Tu cu bin u betej aro', Jaj Ts'urir?
Caj u nunca'b ti', caj u ya'araj tu cu camsic t'ʌn:
―A mac a mʌ' u c'at u quibicob u t'ʌn C'uj je' u c'uchur tu q'uinin cu bin tar u muc'yaj.