18
Yeso akapá mʉtɨwɨ ko bulya malʉmba
Kumbuso yi, Yeso ʉtʉlya kʉwa ndɨ ɓaɓɨɓya lizuni nɨlɨ kauwonisilo ɓɛ ɓakwanana kalʉmba masyɛ masɨ nɨ ɓakɛgʉ kadɨkaga. Ʉɓɨkya ɓɛ: «Kʉsɔ wa gʉɗʉ ɓemoti ɓɛnɛ, a ndɨ na zozi ɓemoti nɨnɔ kaɓangagɨgʉ ndɨ Kunzi, anʉmɨna ɓatʉ ɓasɨ payaya aka. Kʉsɔ wa gʉɗʉ yi nɨnɔ gɔnɨ aka nɔ, a ndɨ na woko ɓemoti muko yi nɨnɔ odogoku ndɨ ɓongbinga ɓasɨ kaɓɨkya zozi nɔ ɓɛ: ‹Tɨkʉlya ngbanga kusu na mumuyoniso kamɨ.› Kʉsɔ wa masyɛ makpʉ, zozi a ndɨ asɨ kakya aka. Luki limoti ka muliɓo aɓɨkya kʉsɔ kakɨ ɓɛ: ‹A ɓɛyɔ, nakaɓangagɨgʉ Kunzi, na nʉmɨnaga ɓatʉ ɓasɨ payaya aka, luki limoti, woko yi nɨmʉna edomisini. Kinili okwononi ɓɛ nakʉlyɨ ngbanga kakɨ. Kumbuso yi kikigʉ ɓata kodoku ɓongbinga ɓasɨ kegbomisa mʉ.›»
Kʉwa wa, Mombukwono-dosu omotiloku ɓɛ: «Hukononi ɓɨnza lɨkpʉmʉka li nɨlɔ zozi wanyɛ nɔ akaɓɨkya! A ɓɛyɔ, Kunzi kakwananɨgʉ kaʉkʉlya ɓatʉ kakɨ nɨɓɔ ʉpʉnaga ndɨ ngbanga wanza, ngbingo yi nɨnɔ ɓo mino kaɨgama na ɨyɨ biti na lɨsyɛ? Kusingyigʉ ɓɨgala? Nakamʉɓɨkya ambɛ: ʉkʉlyatʉ ngbanga kaɓʉ ɓɨkwa. Luki limoti wa Mika-mʉmbanzʉ odoku ndɛkɛ mino kʉnʉ ka lɨtɔmbʉ ʉtakanyatʉ ndɛkɛ ɓatʉ ɓa baya?»
Malʉmba ka Mufalisayɔ na ndɔmbɛ wa manzanza
Yeso atwa ndɨ gɔnɨ lizuni nɨlɨna ko bulya ka ɓambanzʉ ɓemoti-ɓemoti nɨɓɔ ɓɨmɨnaga ndɨ ɓingbingbili ko misa ko Kunzi na ɓanʉmɨna ɓatʉ ɓagɔgɔ asɨ payaya aka. Aɓɨkya ɓɛ: 10 «A ndɨ lɨsyɛ limoti, ɓalʉkʉ ɓaɓa ɓaɗaka ndɨ kalʉmba ka Ndaɓʉ ko Kunzi, ɓemoti a ndɨ Mufalisayɔ, wagɔgɔ ndɔmbɛ wa manzanza. 11 Mufalisayɔ, amaga, apʉnga kʉwa ndɨ kaɨlʉmbɨlya ɓɛ: ‹Kunzi o, nakaubibisa kyɛ na kɛgʉ ɨmɨ abɛ ɓatʉ ɓagɔgɔ. Ɓa ɓatʉ ɓo kuɓakʉ, ɓatʉ ɓʉsyɛ na ɓoko ikanɨ ɓambʉnya ɓɛngɛnɨ, na kɛgʉ ɨmɨ abɛ ndɔmbɛ wa manzanza yi nɨmʉ. 12 Noginyagatʉ malɨlɨ ko ngbingo nganga yɨɓa ka pɔsɔ, napágatʉ liɗu limoti la tɛkɛɓɛ la mukumbo kamɨ masɨ.› 13 Luki limoti, ndɔmbɛ amaga ndɨ ɨyɨ ɓyɨ, kakwanana gʉtʉgʉ ndɨ kaɨkwɛ kʉgʉ wa lɨsyɛ, luki limoti iyipa ndɨ ikubasʉ, aɓɨkya ɓɛ: ‹Kunzi o, ɨpɨlyanɔ ɓaka kyɛ na ɨmɨ mʉtʉ wanyɛ.›»
14 Yeso omotiloku ɓɛ: «Nakamʉɓɨkya lɨngʉnʉ ambɛ, alʉkʉ nɔ ɨga ndɨ kʉ kakɨ nɨ Kunzi aitisini mʉtʉ wongbingbili kakɨtaga Mufalisayɔ. Ka lɨngʉnʉ, mʉtʉ wasɨ nɨnɔ ɨbɨnɨkaga, Kunzi asisagatʉ. Na nɨnɔ isisogo, Kunzi abɨnɨkagatʉ.»
Ɓʉngama ko Kunzi a ka ɓatʉ nɨɓɔ ɓɨgyaga abɛ ɓomiki
(Matayɔ 19:13-15; Malɨkɔ 10:13-16)
15 Ɓambanzʉ ɓadulyoku ndɨ Yeso na ɓomiki ɓawɛsɛ ɓɛ ubisilyi maɓɔkʉ. Nɨyɔ ɓaɓɨɓya ɓɨna ɓɛyɔ, ɓapʉnga ndɨ kaʉnyakɨlya ɓatʉ ɓi nɨɓɔ. 16 Luki limoti Yeso ʉmaka ɓɛ ɓakpuɗiku na ɓomiki, aɓɨkya ɓɛ: «Husoni ɓomiki ɓoduku kʉnʉ no mino! Makupokyonitɔgʉ, kyɛ Ɓʉngama ko Kunzi a ko bulya ka ɓatʉ ɓi nɨɓɔ ɓa abɛ ɨɓʉ. 17 A lɨngʉnʉ, nakamʉɓɨkya ambɛ, nɨnɔ kɛgʉ kaɓɨnɨkyana Ɓʉngama ko Kunzi mʉɗɔngɔnɨ abɛ miki, kakwananɨgʉ ndɛkɛ kogulya mino.»
Mʉtʉ wa lɨngama lidingi
(Matayɔ 19:16-30; Malɨkɔ 10:17-31)
18 Ngama ɓemoti ka Ɓayuda amuusa ndɨ Yeso ɓɛ: «Muwonisilo wanza, nakwanana pɨyɛ kagya ɓʉnɨ kainisono na ɔɓɨlɨ wa ɓɛnzɛ na ɓɛnzɛ?»
19 Yeso aɓɨkya ɓɛ: «Ko bulya ɨkɨ yɔ wo mino kɛmaka ɓɛ mʉtʉ wanza? Mʉmbanzʉ gʉtʉgʉ ɓemoti aka kɛgʉ wanza kiki nɨ Kunzi aka mʉkaka. 20 Wibagatʉ mʉtʉʉ: ‹wakogyonitɔ ɓɨlya, wakamwonitɔgʉ mʉmbanzʉ, wakiɓonitɔgʉ, wakaɓukulyogonitɔgʉ mʉmbanzʉ lɨkpʉmʉka, mʉɓanga abakʉ na amakʉ.›»
21 Alʉkʉ nɔ asikisya ɓɛ: «Nagyagatʉ mʉtʉʉ mi nɨmɔ masɨ katʉkya ndɨ ka limiki.»
22 Nɨyɔ Yeso ʉkana ɓɛyɔ, aɓɨkya ɓɛ: «Utigolyi ɓata luki limoti: Gaba mukumba kakʉ masɨ, hʉlʉpya ɓatʉ ɓa yangya ɓuyi ɓi, wika kʉwa na lɨngama kʉgʉ wa lɨsyɛ. Kumbuso yi doku, wɛɓyoku.»
23 Luki limoti, ngbingo yi nɨnɔ alʉkʉ nɔ ʉkana lɨkpʉmʉka lɔ ɓɛyɔ, alya ndɨ kumbu, kyɛ a ndɨ na mukumbo makpʉ kʉgbɛ.
24 Nɨyɔ Yeso ɨna ɓɛ alʉkʉ nɔ a ndɨ no kumbu, oɓikyoku ɓɛ: «A yapʉpʉ ka ɓatʉ ɓa mukumbo kogulya ka Ɓʉngama ko Kunzi! 25 A ɓipoli kʉgbɛ ngamia kazabana ka ngala ya mʉsaɗa kakɨtaga mʉtʉ wa mukumbo kogulya ka Ɓʉngama ko Kunzi.»
26 Ɓatʉ nɨɓɔ ɓamʉkana, ɓaɓɨkya ɓɛ: «Wanɨ sɛ kʉwa nɔ akwanana kainisono na muhukuso?»
27 Yeso osikisya ɓɛ: «Kɛgʉ na lɨkpʉmʉka gʉtʉgʉ limoti aka nɨlɔ agyagya Kunzi.»
28 Kʉwa wa Pɛtɛlɛ aɓɨkya ɓɛ: «Iɓusu, tosoni ndɨ masɨ nɨmɔ ta ndɨ nomu, tapʉnga kaʉɓɨɓya.»
29 Yeso ʉɓɨkya ɓɛ: «A lɨngʉnʉ, nakamʉɓɨkya ambɛ, kika nɨ mʉmbanzʉ osini ndaɓʉ kakɨ, ikanɨ amakɨ, ɓamamakɨ, ɓaɓʉkʉta kakɨ, ɓomikakɨ, ko bulya Ɓʉngama ko Kunzi, 30 mʉtʉ yi nɨnɔ inisono na ɓʉngama ɓakpʉ ka masyɛ mi nɨma, na ko ngbingo yi nɨnɔ akodoku, inisana ndɛkɛ na ɔɓɨlɨ wa ɓɛnzɛ na ɓɛnzɛ.»
Yeso oɓikyini ɓata ɓɛ okwatʉ ɓanʉ na opupoku ka mbʉkʉ
(Matayɔ 20:17-19; Malɨkɔ 10:32-34)
31 Yeso akɨɗa ndɨ na ɓaɓɨɓya tɛkɛɓɛ na ɓaɓa, ʉɓɨkya ɓɛ: «Hukononi, takaɨnda ka Yelusalɛma, masɨ nɨmɔ ɓogyalandʉ ɓokpika ndɨ ko bulya ko Mika-mʉmbanzʉ igyonosa ɓanʉ kʉ. 32 A ɓɛyɔ, ɓasʉta ɓanʉ ka maɓɔkʉ ka ɓatʉ nɨɓɔ ɓakamibigʉ Kunzi. Ɓatʉ ɓi nɨɓɔ ɓamɨna payaya, ɓatʉmbwa, ɓaɓakyɨlya ɓotikito. 33 Ɓatɨna pimbo, ka muliɓo mi ɓamwɔ. Kumbusa wa masyɛ masaa, opupoku ka mbʉkʉ.»
34 Luki limoti ɓaɓɨɓya ɓakotombisyagʉ ndɨ luki kyɛ isi ya mʉnzɨna nɨmɔ a ndɨ na ɨɓʉ makɨsʉma. Ɓakɛgʉ ndɨ kaiba ɓɛ Yeso akapa kaɓɨkya lɨkpʉmʉka tino.
Yeso ahukusini mʉtʉ wo koloɓu ya mamɔmɔ ka Yeliko
(Matayɔ 20:29-34; Malɨkɔ 10:46-52)
35 Ngbingo yi nɨnɔ Yeso a kʉwa ndɨ mino ɓuwobi kadwɛ ka Yeliko, mʉtʉ ɓemoti wo koloɓu ya mamɔmɔ a ndɨ wakiko ka kpɔlɔ-kpɔlɔ wo pisi nɨ anɨkʉkʉngya. 36 Ʉkana ndɨ mungilito ma ambaza ka ɓambanzʉ nɨ anakɨtaga, uusa ndɨ ɓɛ a pɨyɛ ɓʉnɨ. 37 Ɓaɓɨkya ndɨ ɓɛ Yeso mʉtʉ wa Nazalɛtɨ nɔ akakɨtaga.
38 Kʉwa wa apʉnga ndɨ kapamɨkanaga, anaɓɨkya ɓɛ: «Yeso, Mika ngama Daudi, ikwilyanɔ ɓaka kumbu!»
39 Ɓatʉ nɨɓɔ ɓa ndɨ kambwa kakɨ ɓanyakɨlya ndɨ ɓɛ adakɨ. Luki limoti idukulogo kapamɨkana kʉwa kʉgbɛ: «Mika ngama Daudi, ikwilyanɔ ɓaka kumbu!»
40 Yeso amaga, aɓɨkya ndɨ ɓɛ ɓoduku na ɨyɨ. Ngbingo yi nɨnɔ mʉtʉ yi akpuɗoku mino, Yeso amuusa ɓɛ: 41 «Wakapa ɓɛ nʉgyɨlyɨ ɨkɨ?»
Asikisya ɓɛ: «Mombukwono-dosu, nakapa ambɛ napʉngɨ ɓata kaɨna.»
42 Yeso aɓɨkya ɓɛ: «A ɓɨnza, miso ʉkʉlɨkanɨ! Baya kakʉ uhukusini.»
43 Ko ngbingo yi nɨnɔ aka nɔ, miso akʉlɨkana ndɨ, apʉnga kaɓɨɓya Yeso nɨ anabibiso Kunzi. Nɨyɔ ambaza wasɨ ɨna lɨkpʉmʉka nɨlɔ, apʉnga ndɨ gɔnɨ kabibiso Kunzi.