^
2 Yõhánã
Uꞌájó lẽtáŋá agá ãzíla ị́jọ́ mgbã agá
Zịtáŋá ãsị̃jó rĩ