6
Ãko fẽŋá ꞌbá ãzí nî rĩ ꞌbã ị́jọ́
“Ĩmi adru mịfị́ trũ, ĩminí ị́jọ́ mgbã ĩmi ꞌbãlépi ãlá ru rĩ kí idé agá ꞌbã adru ꞌbá kí drị̃ gâ sĩ ꞌbá ꞌbã ndre kí ru sĩ ĩmi benĩ la ku. Wó ĩdrĩ idé la ꞌdĩ ꞌbã áni yã áni, ĩmi icó ũyá ịsụ́lé ĩmi Átẹ́pị ꞌbụ̃ gá rĩ drị̂lé ku.
“Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, mî ãko fẽtáŋá ru la fẽ agá ꞌbá ãzí ị́jọ́ ꞌbã ndẽlé rá rĩ nî, lẽ mí iwá ị́jọ́ la ꞌbá ãzí ní ụ́ꞌdụ́kọ́ sĩ ku, cécé ꞌbá ru ꞌbãlépi ĩnị̃ ị́jọ́ cé ãngũ Ãdróŋá ị̃nzị̃jó rĩ kí agâ sĩ ãzíla gẹ̃rị̃ tị gâ sĩ ꞌbá ꞌbã ndre kí rú sĩ kí ị̃nzị̃táŋâ trũ ꞌdĩ kí áni ku. Ma ĩminí ị́jọ́ mgbã jọ, ũyá ĩꞌbadrị̂ bãsĩ gápi ĩꞌbã kí ịsụ́lé pírí ꞌbo ꞌdĩ. Wó mi ãko ãzí fẽ agá ꞌbá ãzí nî, lẽ ími drị́ ị̃jị́ rĩ ꞌbã nị̃ ị́jọ́ ími drị́ ãndá gá rĩ ꞌbã idélé rĩ ku. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ãko mî fẽlé rĩ ꞌbã idé ru ꞌbá ãzí ꞌbã nị̃ŋâ kóru. Wó ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, mî Átẹ́pị ími ndrelépi ãngũ sĩ ị́jọ́ idéjó ꞌbá ãzí ꞌbã nị̃ŋâ kóru rĩ gá rĩ dó sĩ ími ũfẽ nĩ.
Yẹ́sụ̃ imbá ꞌbá kí Ãdróŋá zịŋá sĩ
(Lụ́kã 11:2-4)
“Ĩminí Ãdróŋá zị agá, ĩmi adru cécé ꞌbá ru ꞌbãlépi ĩnị̃ ị́jọ́ cé rĩ kí áni ku, ãꞌdusĩku lẽ kí Ãdróŋá zịŋá pá tujó ụrụgá ãngũ Ãdróŋá ị̃nzị̃jó rĩ kí agá ãzíla gẹ̃rị̃ ꞌbã tị gá úndre rú sĩ kí benĩ rĩ sĩ. Ma ĩminí ị́jọ́ mgbã jọ ꞌbá ꞌdĩ ịsụ́ kí ũyá ĩꞌbadrị́ gá rĩ ꞌbo. Wó míní mụ agá Ãdróŋá zị agá, ífi jó mídrị́ alịlé alị-alị̂ rĩ agâlé, mí ụ̃pị̃ kẹ̃jị́tị cí ãzíla ízị mî Átẹ́pị ndrelé ku rĩ ꞌi. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, Ãdróŋá ĩmĩ Átẹ́pị rú ꞌbá ndrelépi ị́jọ́ idélépi ꞌbá ãzí ꞌbã nị̃ŋâ kóru rĩ la ími ũfẽ rá. Ĩminí Ãdróŋá zị agá, ĩjọ ị́jọ́ ũꞌbíkãná ífí kóru cécé ꞌbá Ãdróŋá nị̃lépi ku rĩ kí áni ku, ãꞌdusĩku ĩꞌbã kí ũrãjó la ála kí are ị́jọ́ ĩꞌbaní jọlé ũꞌbíkãná ꞌdĩ kí sĩ rĩ sĩ. Ĩmi adru cécé kí áni ku, ãꞌdusĩku ĩmĩ Átẹ́pị nị̃ ãko ĩminí lẽlé rĩ kí ídu rú ꞌdĩ sĩ ĩzị drĩ ĩꞌdi ku.
“Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, lẽ ĩzị íni:
“ ‘Ãmã Átẹ́pị ꞌbụ̃ gá rĩ,
ími rụ́ ꞌbã adru ị̃nzị̃táŋá ru,
10 sụ́rụ́ mídrị̂ ꞌbã amụ́, * Ãdrĩ kí Ãdróŋá ãꞌị̃ Sụ́rụ́ mídrị̂ ꞌbã amụ́, ãma ĩꞌdi aꞌị́ amụ́lé ũpĩ nalé cécé ĩꞌdi ũpĩ najó ꞌbụ̃ gâlé rĩ áni.
ị́jọ́ mî lẽlé rĩ ꞌbã idé ru
ụ̃nọ́kụ́ gá ꞌdâ cécé ꞌbụ̃ gâlé rĩ áni.
11 Mí ãfẽ ãmaní íná ụ́ꞌdụ́ ãndrũ ꞌdĩ sĩ rĩ ꞌi.
12 Mí aꞌbe ị́jọ́ ũnzí ãmaní idélé rĩ kî,
cécé ãma vâ ꞌbá ãzí ãma idélépi ũnzí rĩ ꞌbadrị̂ kí aꞌbelé rĩ áni.
13 Ífẽ ãfi ụ̃ꞌbị̃táŋá agá ku,
wó mí apá ãma Sĩtánĩ drị́ gá rá.’ Bụ́kụ̃ Ãdróŋá drị́ ãzí rĩ kí agá ûꞌbã sụ́rụ́ kí, ũkpõ abe, ãzíla dị̃zã abe mí ãni ãsị̃ŋá kóru. Ámĩnã.
14 Ĩdrĩ ꞌbá ị́jọ́ ũnzí idélépi ĩmi rụ́ rĩ ꞌbã ị́jọ́ ũnzí kí aꞌbe rá, ĩmĩ Átẹ́pị ꞌbụ̃ gá rĩ la vâ ị́jọ́ ũnzí ĩmidrị̂ kí aꞌbe rá. 15 Wó ĩdrĩ ị́jọ́ ũnzí ꞌbá ꞌbã rĩ kí aꞌbe ku, ĩmĩ Átẹ́pị ꞌbụ̃ gá rĩ aꞌbe vâ ị́jọ́ ũnzí ĩmidrị̂ kí ku.”
Ímbátáŋá Yẹ́sụ̃ ꞌbã fẽlé íná gãjó najó úmgbé rĩ drị̃ gá rĩ
16 “Ĩminí íná gã agá na agá úmgbé, ĩꞌbã ĩmi iꞌdájó ũcõgõ-ũcõgõ rú cécé ꞌbá ru ꞌbãlépi ĩnị̃ ị́jọ́ cé ꞌdĩ ꞌbã kí idélé rĩ ꞌbã áni ku, kí ru ꞌbã ꞌbá kí drĩdríŋĩ gá ꞌbá ũcõgõ ịsụ́lépi ambamba la rú ꞌbá kí drị̃ gâ sĩ iꞌdajó ꞌbá íná gãlépi najó úmgbé rĩ áni. Ma ĩminí ị́jọ́ mgbã jọ, ꞌbá ꞌdĩ ꞌbã áni rĩ aꞌị́ kí ũyá ĩꞌbadrị́ gá rĩ ꞌbo. 17 Wó ĩminí ãkónã gã agá na agá úmgbé, ĩmi ifí ĩmi drị̃ ãdu sĩ ãzíla ĩmi ũjĩ ĩmi mẹ́lẹ́tị rá ĩminí sĩ iꞌdájó ãlá ru. 18 ꞌBá ãzí icó dó sĩ nị̃lé la ĩmi umbé ĩmi íná na agá cí la ku wó lú ĩmĩ Átẹ́pị ndrelé ku rĩ ꞌi, ãzíla ĩmĩ Átẹ́pị ị́jọ́ idélé ũní-ũní ru rĩ kí ndrelépi rĩ la ĩmi ũfẽ nĩ.
Málĩ tãmbajó ꞌbụ̃ gá rĩ
(Lụ́kã 12:33-34)
19 “Ĩmba málĩ ĩmidrị́ gá rĩ kí tã ụ̃nọ́kụ́ gá ꞌdâ ku, ãngũ ụ̃dụ̃dụ̃ ꞌbã sĩ kí mbejó ãzíla ĩꞌbã kí sĩ ukajó kí sĩ ru iza rá rĩ gá ãzíla ãngũ ụ̃gụ́ꞌbá ꞌbã sĩ kí ụ̃gụ̃jó rá rĩ gá ku. 20 Wó rá la ĩmba málĩ ĩmidrị́ gá rĩ kí tã ꞌbụ̃ gá, ãngũ ụ̃dụ̃dụ̃ sĩ kí mbejó ku, ãzíla ĩꞌbã kí sĩ ukajó sĩ ru izajó ku rĩ gá ãzíla ãngũ ụ̃gụ́ꞌbá ꞌbã sĩ fijó kí ụ̃gụ̃jó ku rĩ gá. 21 Ãꞌdusĩku ãngũ málĩ mídrị̂ ꞌbã kí sĩ adrujó rĩ gá, ꞌdãá ími ásị́ la mụ adrulé ala gá.
Tárã ụrụꞌbá drị́ gá rĩ ꞌi
(Lụ́kã 11:34-36)
22 “Mịfị́ ĩꞌdi tárã ụrụꞌbá drị́ gá rĩ ꞌi, ími mịfị́ drĩ kí ãngũ ndre ãlá ru, ími ụrụꞌbá la adru pírí ule rú. 23 Wó ími mịfị́ drĩ kí ãngũ ndre múké ku, ími ụrụꞌbá la adru pírí ãngũ ịnị agá, ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ãngũ ule ími ụrụꞌbá gá rĩ drĩ dó adru ị́nị́ ru, ị́nị́ ími ụrụꞌbá gá rĩ ꞌbã ãmbõgõ la dó adru íngoní!
24 “ꞌBá ãzí icólépi ãzị́ ngalépi ãmbogo ị̃rị̃ kí pálé gá la ꞌdáyụ. Ĩꞌdi ãlu rĩ ngụ̃ ũnzí ĩꞌdi ãzí rĩ lẽ áyụ, jõku ĩꞌdi ãzí rĩ ru rá ĩꞌdi ãzí rĩ ide-idê. Ĩmi icó ãzị́ ngalé Ãdróŋá nî ãzíla séndẽ ní ku.
Ĩmi ásị́ ꞌbã umvú ku
25 “Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ájọ ĩminî, ĩmi ásị́ ꞌbã umvú ídri ĩmi agá rĩ sĩ ku, ĩmi ãꞌdu na, ãꞌdu mvụ, jõku ĩmi ụrụꞌbá ꞌbã ị́jọ́ sĩ, ĩmi dó ãꞌdu sụ̃ yã rĩ sĩ ku. Ídri ꞌbã ị́jọ́ adru ãmbógó ru ndẽ ãkónã rá ãzíla ụrụꞌbá ꞌbã ị́jọ́ ãmbógó ru ndẽ bõngó rá rĩ gá ku yã? 26 Ĩndre drĩ ãriŋa ꞌbụ̃ gá ꞌdĩ kî, kpẹ̃ kí ũri ku, ũkũnã kí vâ ku, tra kí ãkónã ĩrá gá ku, wó ĩmĩ Átẹ́pị ꞌbụ̃ gá rĩ la kí izó nĩ. Ĩmi ụ̃rọ̃drị́ ãmbógó ru ndẽ kí rá ku yã? 27 Ãꞌdi ĩmi ĩsélé gá icó sáwã ị̃drị̃lé ãlu ídri ĩꞌdidrị̂ agâ sĩ uꞌájó ãzo rú ũrãtáŋá sĩ rá la nĩ yã?
28 “Ĩmi ị́jọ́ ũrã bõngó sụ̃ŋá drị̃ gá ãꞌdu ị́jọ́ sĩ yã? Ĩndre drĩ ũjó ásé agá ꞌdĩ ꞌbã zoŋá kî. Nga kí ãzị́ ku, jõku idé kí bõngó ĩꞌbaní ku. 29 Wó ájọ ĩminî úpí Sũlũmánĩ málĩ ĩꞌdidrị́ wẽwẽ rú ꞌdĩ kí sĩ bõngó ĩꞌdi ãni ũniyambamba rĩ ca kí ũnĩ sĩ mãwụ́wã ũjó ꞌdĩ ꞌbadrị̂ kí agá ku. 30 Ãdróŋá drĩ dó ãko ásé agá rĩ kí ụ̃sụ̃ bõngó sĩ ꞌdĩ ꞌbã áni, ꞌdĩ kí ãko adrulépi ãndrũ cí wó drụ̃sị̃ ála kí ꞌbe ãcí gá rĩ kî, Ãdróŋá icó ĩmi ụ̃sụ̃lé bõngó sĩ ndẽ kí rá rĩ gá ku yã, ĩmi ꞌbá ãꞌị̃táŋá were ꞌdĩ? 31 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ĩmi ásị́ ꞌbã umvú jọjó la, ‘Ãma ãꞌdu na yã?’ Jõku ‘Ãma ãndrũ ãꞌdu mvụ yã?’ Jõku ‘Ãma ãꞌdu sụ̃ yã?’ rĩ gá ku. 32 Wó ꞌbá Ãdróŋá nị̃lépi ku ꞌdĩ kí ị́jọ́ ũrã ãko ꞌdĩ kí drị̃ gá nĩ, ãꞌdusĩku ĩmĩ Átẹ́pị ꞌbụ̃ gá rĩ nị̃ ĩlẽ ãko ꞌdĩ kí rá rĩ gá rá. 33 Wó drị̃drị̃ rĩ sĩ, ĩndrụ̃ Sụ́rụ́ Ãdróŋá drị̂ ꞌi Sụ́rụ́ Ãdróŋá drị̂ ĩꞌdi ũkpõ Ãdróŋá drị́ ĩꞌdi ꞌbã sĩ ꞌbá pajó rĩ ꞌi. ị́jọ́ mgbã ĩꞌdidrị́ rĩ kí abe, ãzíla ãko ãzí ĩminí lẽlé ꞌdĩ kí pírí ála kí fẽ ĩminí ĩndĩ. 34 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ĩmi ásị́ ꞌbã umvú ị́jọ́ drụ̃sị̃ rĩ kí sĩ ku, drụ̃sị̃ ꞌbã ásị́ la mvu ĩꞌdi sĩ cénĩ. Ụ́ꞌdụ́ ãlu-ãlu ꞌbã ị́jọ́ ũnzí ca ĩꞌdi sĩ rá.”

*6:10 Ãdrĩ kí Ãdróŋá ãꞌị̃ Sụ́rụ́ mídrị̂ ꞌbã amụ́, ãma ĩꞌdi aꞌị́ amụ́lé ũpĩ nalé cécé ĩꞌdi ũpĩ najó ꞌbụ̃ gâlé rĩ áni.

6:13 Bụ́kụ̃ Ãdróŋá drị́ ãzí rĩ kí agá ûꞌbã sụ́rụ́ kí, ũkpõ abe, ãzíla dị̃zã abe mí ãni ãsị̃ŋá kóru. Ámĩnã.

6:33 Sụ́rụ́ Ãdróŋá drị̂ ĩꞌdi ũkpõ Ãdróŋá drị́ ĩꞌdi ꞌbã sĩ ꞌbá pajó rĩ ꞌi.