^
Yoane
Navisaarena naga to sumon nasiiena na yomarava nini
Yoane Nakeena pimi mlologon ke pisape yomerarava pimi ke rui
Yomerarava na yomarava
Purp̃es nen P̃elaga kiena ne Ntewa pimi pe yeririna
Yoane Nakeena mlologonyu Navisaarena
Yesu, narin sipsip nakup̃ap̃aena kiena ne Ntewa
Nalogena lua na sumo kiena Yesu apim puna
Yesu pure nalogena lua sina apim atavevea
Kile na sumo kiena ne Yesu, e talopaena gar Kana
Yesu m̃ene plan lala nap̃a ap̃ilwilin ke sur lala loyum̃a e Yum̃a Wa m̃ana ne Ntewa
Nikotimas pimi pisu Yesu
Yoane Nakeena kekara vanon Yesu siar kiena yum̃aena
?Navisaarena imi yum̃ae ve sanape e yomarava?
Yesu pisape wasup̃e si Kalele kom lepas na Samaria
Yesu pitawe sira nae Samaria tai
P̃akaiwa na kinanena nap̃a marua sike lokove
Le Samaria la moki amlelaga
Kile nalua kiena ne Yesu ma Kalele, tamalia narina ne sup̃e keviu tai
Yesu kila ruru si yar tai nap̃a yepena mare yam piavi
Narina ne Ntewa amio Arimana amiyum̃ae maran taaga ga
Marena amio malena
Sur la na iilaen visena kiena ne Yesu
Yesu pagan p̃ina na yeririna miyuve manu lima [5000]
Yesu mial yau metava e sive
Yeririna la apim akale Yesu
Yesu pisape naga pe kilaparavi na malena
Nasumonena kie le Yu lala pe akekaran re visena kiena ne Yesu la poli
Nalogena la moki amligan Yesu ap̃asup̃e la sina
Pita pisalua m̃areran kiela na lelagaena pa Yesu
Yesu, wenla lala pe amlapran la ruru re amio naga poli
Siraunia Yesu pa ma e p̃ap̃agena
Yesu pa kate e Yum̃a Wa M̃ana ne Ntewa
Asitom ke asape Yesu pe Navisaarena po pe naga re poli
Amligan yar na mara la apavinin Yesu
Yesu mlologon Ninuna Wa, sape pe wii namalena
P̃arin sitomena la e Yesu
Nasumonena la sinela kar manene Yesu
Sira nap̃a apisape akirawal tap̃a kolau
Yesu pisape naga pe yomerarava na yomarava
Visena lelaga kila sen lala na mlamulena alolor sina ga
Yesu pisape la pe ape narina ne re yermarua Epraam poli, ape narina ne Yermare
Yesu amio Epraam
Yar nap̃a paeme pe kilamara p̃ala
Visena moki e lepas kiena kilamara p̃ala nene
Le Varasi la amlip̃ere la e sitomena lua e lepas na tap̃a ruruena nene
Varasi la apis si pan yar nap̃a nanua sumo pe kilamara p̃ala
Kilamarap̃ala nene mlelaga e Yesu narui
Yesu pis pan Varasi lala
P̃akaiwa na kove kan sipsip
Yesu sape naga pe mralaea na kove na sipsip
Yesu pisape naga pe yar wo na visuar ruruen sipsip lala
Yesu pisawal meraravan naga pan le Yu lala
Le Yu la sinela kar Yesu
Suniena kiena Lasaros
Yesu wamarana la mlalau
Yesu piop̃ege si Lasaros petan marena
Pupia kumali tam̃an sape monar awem̃ar Yesu mare
Lavisin pog na p̃ap̃agena maro na Sitom̃alen Natamaliaen kiena ne Yesu
Yesu pimi tol yo nap̃a Yerusalem
Le Krik lap̃asia asape avisu Yesu
Yesu sunyu kana marena
Le Israel la pe sinelan re alelaga e Yesu poli
Peni na luas nen malena kiena Yesu, ana naga kevan lana ne kiena nalogena lala
Yesu pisawal sape yoko Yutas wilwilin wan naga
Navisaluaena viu na sinesiena
Yesu mla visena na kila lup̃elup̃eena pan kiena nalogena lala vena ve aloge manene re viowa
Yesu pisaar Ninuna Wa pan la
Yesu pe purp̃es nen kilka nap̃a lelaga
Lala nap̃a na yomarava nini yoko sinela kar nalogena kiena Yesu lala
Yesu pisa sape Ninuna Wa yoko iila la
Pupia kekarena nawasup̃eena kiena Yesu
Pupia leniena kiena ne Yesu
Yesu mlenwo kiena nalogena lala
Yesu mlenwo li nalelagaena lala
Atarar Yesu m̃arera
Ap̃ure Yesu pa e yo kiena P̃arin Yaru Wa
Navisawan p̃esanena kiena ne Pita e Yesu
P̃arin Yar Wa na sumo nene Anas piun naviunena la pa Yesu
Navisawanen na lua kiena Pita pa kiena Sup̃e
Ap̃ure Yesu pa sum̃alu e marana ne yerkawa nae Rom nene, P̃aelat
P̃aelat sinenan sape tam̃an ga Yesu va si sanene
P̃aelat tam̃an sape awe Yesu
Asuar Yesu e lak torovia
Yar na mara la amliureure kulmrae m̃ana ne Yesu e la
Yesu pis pa anena
Yesu mare
Amiyurp̃e mram̃anena ne Yesu
Amligan tasnena ne Yesu e kana puluve
Puluve korena ga m̃eke narui
Maria nae Maktala pisu Yesu
Yesu m̃alivin kiena nalogena lala
Tom̃as pisuia, mlelaga
Visena maro tai
Yesu m̃alivin sina kiena nalogena la olua
Yesu amio Pita
Yesu amio Yoane
Visen maro