5
B'i̱ ts'ín kitsúya Pablo̱ xi nkú chun nk'ie nga kj'u̱a̱í Nda̱ Nti̱a̱ná
Jun já nts'e, nga̱t'a ts'e̱ ni̱stjin xi nibá ko̱ nkjé ku̱i̱tjusun niu̱, najmi machjéhe̱n tsa k'uet'á xu̱ju̱nnu̱u. A̱t'aha̱ jun ja ya sisiun ni̱stjin nga kj'u̱a̱í ngáha Nda̱ Nti̱a̱ná, kj'u̱a̱í ni̱stjin nga najmi ch'a xi tíkuyáha̱, xi nkú ts'ín f'ai nku nda̱ ndyjé nga jyuu̱n. Nk'ie nga: “Tjínná kju̱a̱jyu nd'a̱i̱ ko̱ ja nda n'e tintsu̱ba̱á”, ku̱i̱tsu̱ xu̱ta̱, nk'ie tje̱n'yún ni̱banehé ra̱ ni xi ts'i̱ínkjehe̱ xi nkú ts'ín nibánehe̱ chji̱nti̱ nku ta̱chju̱ún xi ja tsíhi̱n ntí. Najmi s'e̱ má ku̱a̱nka 'ma xu̱ta̱ kui ni̱stjin xu'bo̱.
Tu̱nga máha jun, já nts'e, najmi má jyuu̱n tintsu̱bo̱o, tsa tu̱ ndyjahánu̱u nga kj'u̱a̱í ni̱stjin xu'bo̱ xi nkú joyaha nku nda̱ ndyjé. Ngatentoo̱ tintsu̱bo̱o má ndzjee̱n ko̱ má ni̱stjiu̱n. Najmi má ni̱stje̱n ko̱ tsa má jyuu̱n ts'e̱ná. Kui nga najmi tu̱ sufehená xi nkúhu xu̱ta̱ xingisoo̱. Ti̱ntsu̱ba̱ tík'un nínáá ko̱ cha̱se̱éhe̱ ni xi n'e̱é.
A̱t'aha̱ xi fantufé, nga jyuu̱n fantufé, ko̱ xi ma ch'i̱, nga jyuu̱n ma ch'i̱. Tu̱nga ñá xi má ndzjee̱n ts'e̱ná tjíhin nga n'e̱nkjín sisihi̱ín tak'aán ko̱ k'úéndaá yjoná xi nkú joyaha já jun xi kja̱án. N'e̱ s'ejián Nti̱a̱ná, kas'ená kju̱a̱tjo, ko̱ chúyaha̱á nga k'u̱a̱nkiá. B'a̱ ts'ín chjúhu̱n ra̱á yjoná xi nkú ts'ín kuhu̱n yjoho̱ já jun xi kján.
A̱t'aha̱ najmi b'a̱ ts'ín y'énda Nti̱a̱ná tsa ñá sa̱kúná kju̱a̱kjaha̱n. Y'éjña ní nga Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱ ts'i̱ínk'ankiná. 10 Kui xi k'ienntjáíhiná tu̱ xi ku̱i̱ntsu̱ba̱ tík'unko̱honá, ndaha tsa ja tsayaá ko̱ ndaha tsa tintsu̱ba̱ tík'un saá e̱i̱ a̱sunntei̱. 11 Kui b'a̱ maha, b'i̱ ngján tjen nga'yúhu̱nru̱ú xinki̱u ko̱ ti̱si̱nko̱o tu̱ xi ndjá ku̱i̱nchunjíhinnu xi s'ejinná. B'a̱ n'o̱o xi nkú nga tín'o santaha ni̱stjin nd'a̱i̱.
B'i̱ ts'ín tsakúya Pablo̱ ni xi i̱ncha ts'i̱ín xu̱ta̱ ni̱nku̱
12 Jun já nts'e, tíbinchii̱hi̱ nga katumankjinnu̱u nga Nda̱ Nti̱a̱ná títs'ínxát'aha̱ já xi tíi̱ncha ts'ínxájinnu̱u, já xi yja títjunnu̱u ko̱ títsjáni̱yánu̱u. 13 'Yún cha̱nkjún ko̱ n'e̱tjó jóo̱ tu̱ nga̱t'aha̱ xá xi tíi̱ncha ts'ín. Ko̱ b'i̱ ngján kas'enu̱u kju̱a̱jyu nga tintsu̱ba̱ko̱o xinki̱u.
14 Jun já nts'e̱, ta̱ tíbinchii̱hi̱ ni xu'bi̱. Tjen ni̱yóho̱o xi najmi mjehe̱ ts'i̱ínxá. Tjen nga'yúhu̱un xi tífehe̱ k'un. Ti̱si̱nko̱o xi najmi ndjá tíi̱nchajin xi s'ejinná. N'e̱'yún tak'uhu̱un ngatentee̱ xu̱ta̱. 15 Tsa tjín a̱jinnu̱u xi ch'on kin'ehe̱, cha̱so̱o nga najmi tu̱ ts'i̱ín ngajoya ngáha ni xi kin'ehe̱. B'i̱ ngján nda n'e̱ tehe̱ntoho̱o xinki̱u ko̱ ngayjee̱ xu̱ta̱ xingisoo̱.
16 Tehe̱nte tsjo kat'enu̱u. 17 Tu̱ nkú chu̱bako̱nú Nti̱a̱ná. 18 Tu̱ mí nihí ni xi ka̱mat'on, tjoho̱on máb'a̱chjíhi̱ Nti̱a̱ná. A̱t'aha̱ kui niu̱ xi mjehe̱ Nti̱a̱ná nga n'o̱o jun xi s'ejinnu̱u Cristo̱ Jesu.
19 Najmi tu̱ n'ek'ienyo nd'í xi títs'ínkat'ai Espiri̱tu̱hu̱ Nti̱a̱ná a̱jinnu̱u. 20 Najmi tu̱ tohón manu̱u xi nchja̱ én xi tsjá Nti̱a̱ná. 21 Cha̱so̱ho̱o ngayjee̱ tu̱ mí nihí ni nga ti̱nchísjaijiun ni xi nda ko̱ kui xi n'o̱o. 22 T'ech'óho̱o yjonu̱u ngayje tíkjá ni xi najmi nda.
23 Nti̱a̱ná xi tsjáná kju̱a̱jyu, kui xi kats'ín jeyjenu̱u nginku̱n ko̱ kakunnu̱u, tu̱ xi ndaha̱chí najmi s'e̱he jé a̱jin kju̱a̱nkjintak'unnu̱u ko̱ tsa a̱jin ani̱ma̱nu̱u ko̱ tsa a̱jin yjonintenu̱u ni̱stjin nga kj'u̱a̱í ngáha Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱. 24 Nti̱a̱ná xi kixi̱ ts'íntjusun ni xi nchja̱, kui xi j'ájinnu̱u ko̱ ts'i̱íntjusun nii̱.
B'i̱ ts'ín kits'ínkje Pablo̱ xu̱ju̱i̱n
25 Jun já nts'e, nk'ie nga chu̱bako̱o Nti̱a̱ná, chu̱bantjáíni̱.
26 Ngajoni̱ súniñaha̱ ru̱u ngatentee̱ já nts'eé.
27 Ngajoho̱ Nda̱ Nti̱a̱ná tíbankihi̱nu̱u nga kan'eya xu̱ju̱i̱n nginku̱n ngatentee̱ já nts'eé.
28 Kas'enu̱u kju̱a̱ndaha̱ Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱.