2
B'i̱ ts'ín tsakúya Pablo̱ ni ch'onk'un xi ka̱ma kintehe̱ ni nga kj'u̱a̱íkúchji yjoho̱ Jesucristo̱
Jun já nts'e, nga̱t'a ts'e̱ nga kj'u̱a̱í ngáha Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱ ko̱ nga ka̱ma ñjakúka̱á, ji̱n tíbinchii̱hi̱ nga najmi tu̱ ki̱tsa̱ n'ek'óntjaiyo xi nkú ts'ín n'enkjíntak'un. Najmi tu̱ fanta̱ha̱ ru̱u yjonu̱u tsa ku̱i̱nú'yó én nga ja kuichu ni̱stjin nga kj'u̱a̱í ngáha Nda̱ Nti̱a̱ná, ndaha tsa tjín xi b'a̱ ku̱i̱tsu̱ nga Espiri̱tu̱hu̱ Nti̱a̱ná títs'ínkinchja̱ha̱ ko̱ tsa b'a̱ ku̱i̱tsu̱ nga éhe̱n Nti̱a̱ná tíb'éni̱jmí, ko̱ ndaha tsa n'e̱kjóho̱on nku xu̱ju̱n xi nkúhu tsa ji̱n kin'e nibái̱.
Ndaha̱chí najmi tu̱ 'ba̱i̱nto tsa tjín xi k'u̱a̱na̱cha̱nu̱u. A̱t'aha̱ kintehe̱ ni nga ku̱i̱chú kui ni̱stjiu̱n, tjun i̱ncha ts'i̱ín t'axín xu̱ta̱ Nti̱a̱ná ko̱ ku̱a̱kúchji yjoho̱ nda̱ xi ngatitsuu̱n ts'e̱he̱, xi nga̱k'i̱e̱n tje̱he̱n ra̱. Kui xi ts'i̱ín chánka yjoho̱ ko̱ ngju̱a̱i̱ kontra̱ha̱ ngayjee̱ ni xi tsu xu̱ta̱ nga Nti̱a̱ ko̱ ngayjee̱ ni xi benkjún xu̱ta̱. Santaha a̱nte nkjúhu̱n ni̱nku̱hu̱ Nti̱a̱ná k'úéjña nga nti̱a̱ ts'i̱ín ma suba yjoho̱.
¿A najmi ta̱ f'áítsjehénnu̱u, nk'ie nga tsáte̱jñajinnu̱u kixinyanu̱u ni xu'bi̱? Ko̱ ja yo nd'a̱i̱ mí nihi xi tíb'échjaha̱ nda̱ xi ngatitsuu̱n ts'e̱he̱, tu̱ xi ku̱a̱kúchjihi yjoho̱ nga ku̱i̱chú ni̱stjihi̱n. A̱t'aha̱ ja títs'ínxá nd'a̱i̱ nga'yúhu̱n ngatitsun xi tíjña'moo̱. Tu̱ ni xi ndyjahá sa, ndyja nga chjúxin xi tíb'échjaha̱ nd'a̱i̱. Nk'iehé ku̱a̱kúchji yjoho̱ nda̱ ch'onk'uu̱n. Tu̱nga ntjo̱ ts'ahá Nda̱ Nti̱a̱ná Jesu ts'i̱ín ngana̱ko̱ho̱ ra̱ ko̱ nd'íhi̱ sénni̱stjihi̱n ts'i̱ínkjeko̱o nk'ie nga kj'u̱a̱í.
Nda̱nindoo̱ ts'i̱ínxájihi̱n nda̱ ch'onk'uu̱n nk'ie nga kj'u̱a̱í. Chánka nga'yún xi kj'u̱a̱íko̱. Ts'i̱ín ni xi ku̱a̱kúchji nga'yúhu̱n ko̱ kju̱a̱nkjún tsank'á ts'i̱ín. 10 Ts'i̱ínchjén ngayje tíkjá ni xi najmi nda nga k'u̱a̱na̱cha̱ha̱ xu̱ta̱ xi tjíhin nga ndyja̱. Kui xu̱ta̱ha xi kits'ín t'axín én xi na̱xu̱, én xi ka̱ma ts'i̱ínk'ankihi̱ kai. 11 Kui kju̱a̱ha nga Nti̱a̱ná ts'i̱ín nibáha̱ ra̱ xu̱ta̱ xu'bo̱ nku nga'yún xi k'u̱a̱na̱cha̱ha̱ nga s'e̱jihi̱n én tsank'óo̱. 12 B'a̱ ts'ín n'e̱nijéhe̱ ra̱ ngatentee̱ xi najmi kis'ejihi̱n én xi na̱xu̱, xi tu̱ sahá kama tsjoho̱ ni xi najmi na̱xu̱ nginku̱n Nti̱a̱ná.
B'i̱ ts'ín kinchja̱ Pablo̱ nga ndjá ku̱i̱nchajin xu̱ta̱ Tesaloni̱ka̱ ni xi ts'e̱ Nti̱a̱ná
13 Tu̱nga máha ji̱n, tehe̱nte tjíhin nga k'u̱a̱i̱hi̱ máb'a̱chjíhi̱ Nti̱a̱ná a̱t'aha̱ kichjubó éhe̱n. 'Yún tjoho̱ Nda̱ Nti̱a̱ná jun, já nts'eé. A̱t'aha̱ santaha nkúhu nga tuts'ihi̱n ni j'ájinnu̱u Nti̱a̱ná tu̱ xi n'e̱k'ankihi̱nu̱u nga̱t'aha̱ Espiri̱tu̱hu̱ Nti̱a̱ná xi títs'ín jenu̱u nginku̱n ko̱ nga̱t'aha̱ én na̱xu̱ xi kis'ejinnu̱u. 14 Kui kju̱a̱ha kinchja̱ha̱nu̱u Nti̱a̱ná nga kits'ínkint'énu̱u én nda tsu xi y'eni̱jmíi̱ a̱jinnu̱u, tu̱ xi b'a̱ ts'ín sa̱kúhu̱nu̱u kju̱a̱chánkaha̱ Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱.
15 Kui b'a̱ maha, já nts'e, ndjá ti̱nchahanu ko̱ n'e̱tjusun ni xi tsinchiyó nga kin'ekjas'ei̱hi̱n, ni xi tsixínyai̱hi̱ ko̱ xi y'ét'a xu̱ju̱i̱hi̱n. 16 Tjoho̱ ñá Nti̱a̱ Na̱'miná ko̱ tsjá nga'yúnná ko̱ tsjáná nga chúyaha̱á ni xi nda, a̱t'aha̱ chánka kju̱a̱ndaha̱. Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱ ko̱ Nti̱a̱ Na̱'miná 17 katsjá nga'yúhu̱n ani̱ma̱nu̱u ko̱ kats'ín nga ni xi nda n'o̱o ko̱ chu̱bo.