15
B'i̱ ts'ín kits'ínchjén Jesu yá tuntsja̱jée̱ ko̱ tjiaha̱ nga tsakúya
21 ’An tuts'in yá tuntsja̱jé xi nda, ko̱ Na̱'mina̱ xi ts'e̱ yá tuntsja̱jée̱. Ngayjee̱ tjia xi tjínna xi najmi tsjá tu, batet'a. Ko̱ ngayjee̱ tjia xi tsjá tu, ts'ín chuhu̱n tu̱ xi 'yún ngju̱a̱ saha̱ ra̱. Nga̱t'a ts'a̱jun, én xi tsakuyánu̱u kits'ínchjén Na̱'mina̱ nga kits'ín chunnu̱u. Ti̱ntsu̱ba̱jinnú ko̱ an kúáte̱jñajinnu̱u. Nku tjia najmi ma tsjá suba tu tsa najmi tjít'a yáha̱. B'a̱ ta̱ ts'ín najmi k'u̱o tu tsa najmi ku̱i̱ntsu̱ba̱jinnú.
’An tuts'in yá tuntsja̱jée̱ ko̱ jun tjiaha̱. Xi tíjñajinna ko̱ an tíi̱jñajihi̱n, kui xi 'yún tsjá tu. A̱t'aha̱ tsa najmi tjíán, najmi chumi nihi xi ka̱ma n'o̱o. Xi najmi k'úéjñajinna ngju̱a̱i̱ya na̱tsin ján xi nkúhu tjia xi tit'áha̱ yá tuntsja̱jée̱. Yo̱ xi̱ ko̱ s'e̱ntukú ko̱ n'e̱kj'ajin a̱jin nd'íu̱ nga ku̱i̱ti̱.
’Tsa ku̱i̱ntsu̱ba̱jinnú ko̱ tsa énna̱ k'úéjñajinnu̱u, ti̱nchíú tu̱ mí ni xi mjehénu̱u ko̱ k'u̱a̱i̱nu̱u. Kui ni xu'bi̱ xi ku̱a̱kúchji kju̱a̱chánkaha̱ Na̱'mina̱, nga 'yún k'u̱o tu ko̱ nga xu̱ta̱ ni'yakuyána̱ ka̱mo. Xi nkú ts'ín tjoho̱ an Nti̱a̱ Na̱'miu̱, b'a̱ ta̱ ts'ín tjona jun. Ti̱ntsu̱ba̱jin sahanu kju̱a̱tjona̱. 10 Tsa n'e̱tjusun kju̱a̱téxumana̱, tu̱ nkú ku̱i̱tsu̱ba̱jinnú kju̱a̱tjona̱, xi nkú ts'ín títs'intjusan kju̱a̱téxumaha̱ Na̱'mina̱ ko̱ tu̱ nkú tíi̱jñajinná kju̱a̱tjoho̱.
11 ’B'a̱ tíxinnu̱u tu̱ xi tsjo k'úéhe̱nu̱u xi nkú ts'ín tsjo tjínna. Nk'ie nga b'a̱ n'o̱o, b'i̱hí ts'ín nga tsjo k'úénu̱u. 12 Kui kju̱a̱téxumana̱ xu'bi̱: B'i̱ ngján n'e̱tjó xinki̱u xi nkú ts'ín tjona jun. 13 Kui xu'bi̱ kju̱a̱tjo xi 'yún chánka xi tíjña, tsa tjín xi ku̱a̱yántjaihi xinkjín. 14 Jun xi xu̱ta̱ xinkjíán tsa n'e̱tjusun kju̱a̱téxuma xi títsjanu̱u. 15 Najmi ta̱ já musu̱ tíxihi̱nnu̱u, a̱t'aha̱ já musu̱ najmi be ni xi ts'ín nda̱ nti̱a̱ha̱. Tu̱nga xu̱ta̱ xinkjíáhán tíxinnu̱u, a̱t'aha̱ tíb'ejñá chjinu̱u ngayjee̱ ni xi kitsúna Na̱'mina̱.
16 ’Najmi jun xi kichj'ajinnú. An ní xi j'ajínnu̱u ko̱ kitsja xánu̱u nga kuankíún ko̱ k'u̱o tu. 'Yún tse ku̱i̱chúkju̱a̱ha̱ tunu̱u. Kui kju̱a̱ha nga tsjáha̱nu̱u Nti̱a̱ Na̱'miu̱ tu̱ mí nihí ni xi ku̱i̱nchíhu̱u ngajona̱. 17 Kui kju̱a̱téxumana̱ xu'bi̱: B'i̱ ngján n'e̱tjó xinki̱u.
B'i̱ ts'ín kitsúya Jesu nga n'e̱ uncha já ni'yakuyáha̱
18 ’Tsa ts'i̱ín unkienu̱u xu̱ta̱ a̱sunntee̱, n'e̱kj'áítsjon nga an tjun kits'ín unkiena. 19 Tsa a̱sunntei̱ ts'e̱nu̱u, ts'i̱íntjonu̱u xu̱ta̱ a̱sunntei̱ xi nkú ts'ín tjoho̱ xinkjín. Tu̱nga najmi a̱sunntei̱hí ts'e̱nu̱u, a̱t'aha̱ an j'ajínnu̱u a̱jihi̱n xu̱ta̱ xi tjín a̱sunntei̱. Kui kju̱a̱ha nga ts'i̱ín unkiehe̱nu̱u.
20 ’T'ejin tak'un én xi kuaxinnu̱u, nga nku nda̱ musu̱ najmi 'yún nk'a tje̱n nga nda̱ nti̱a̱ha̱. Tsa tje̱nnki unkiena xu̱ta̱, ko̱ ta̱ jun tsjénnki unkienu̱u. Ko̱ tsa títs'íntjusun énna̱, ta̱ ts'i̱íntjusun énnu̱u. 21 Ngayjee̱ ni xu'bi̱ ts'i̱ínko̱nu̱u xu̱ta̱ tu̱ nga̱t'ana̱, a̱t'aha̱ najmi i̱ncha be xi kits'ín nibána.
22 ’Tsa najmi jái̱ nchjaka̱ xu̱ta̱ xu'bo̱, najmi s'e̱he̱ ra̱ jé. Tu̱nga nd'a̱i̱ najmi ta̱ tjín nkú ts'ín ku̱a̱si̱nko̱ho yjoho̱ nga̱t'aha̱ ngatitsun xi tíi̱ncha ts'ín. 23 Xi unkiena ta̱ unkie Na̱'mina̱. 24 Ni xi ndaha nku najmi kje̱e ch'aha ts'ín kits'ian a̱jihi̱n xu̱ta̱ xu'bo̱. Tsa najmi b'a̱ kits'ian, najmi s'e̱he̱ ra̱ jé. Tu̱nga ndaha tsa i̱ncha kikie ni xi kits'ian, tu̱ nkú i̱ncha kits'ín unkiehéni̱ Na̱'mina̱ ko̱ an. 25 B'a̱ kama tu̱ xi tsitjusuhun ni xi tjít'a xu̱ju̱n kju̱a̱téxumaha̱ xu̱ta̱ xu'bo̱ má nga b'a̱ títsu: “Chu̱ba̱ i̱ncha kits'ín unkiehéna.”
26 ’Tu̱nga kj'u̱a̱íhí xi ku̱a̱si̱nko̱nu̱u, xi ts'in nibásenu̱u nk'ie nga tíi̱jñaka̱ Na̱'miu̱. Má tíjña Na̱'miu̱ ni̱baha. Kui xi Espiri̱tu̱ Santo̱ xi ku̱a̱kúchji ni xi na̱xu̱. Kui ku̱i̱nchja̱ni̱jmíyahana. 27 Jun bi ta̱ chu̱bani̱jmíyahanú, a̱t'aha̱ santaha nkúhu nga tuts'ihi̱n ni tintsu̱ba̱ko̱nú.