^
ആവർത്തനം
ആമുഖം
ഹോരേബ് വിടാൻ കൽപ്പന
ന്യായാധിപന്മാരുടെ നിയമനം
ചാരന്മാരെ അയയ്ക്കുന്നു
യഹോവയ്ക്കെതിരേ മത്സരം
മരുഭൂമിയിൽ അലയുന്നു
ഹെശ്ബോനിലെ സീഹോനെ കീഴടക്കുന്നു
ബാശാൻരാജാവായ ഓഗിനെ കീഴടക്കുന്നു
ദേശം വിഭജിക്കുന്നു
യോർദാൻനദി കടക്കുന്നതിൽ മോശയ്ക്കുള്ള വിലക്ക്
അനുസരണം പാലിക്കുക
വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്കെതിരേ മുന്നറിയിപ്പ്
യഹോവ ആകുന്നു ദൈവം
സങ്കേതനഗരങ്ങൾ
ന്യായപ്രമാണത്തിന് ഒരു അവതാരിക
പത്തു കൽപ്പനകൾ
നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ സ്നേഹിക്കുക
ഇസ്രായേലും ഇതര ജനതകളും
യഹോവയെ മറക്കരുത്
വിജയം യഹോവയുടെ ദാനം
സ്വർണക്കാളക്കിടാവ്
എഴുതപ്പെട്ട ശിലാഫലകങ്ങൾ
യഹോവയെ ഭയപ്പെടുക
യഹോവയെ സ്നേഹിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുക
ഗെരിസീമിൽനിന്നും ഏബാലിൽനിന്നും അനുഗ്രഹവും ശാപവും
ആരാധനാസ്ഥലം
അന്യദേവതകളെ ആരാധിക്കുന്നു
ശുദ്ധവും അശുദ്ധവുമായ ഭക്ഷണം
ദശാംശം
കടങ്ങൾക്ക് ഇളവുനൽകുന്ന വർഷം
അടിമയ്ക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം
മൃഗങ്ങളുടെ കടിഞ്ഞൂൽ
പെസഹ
ആഴ്ചകളുടെ പെരുന്നാൾ
കൂടാരപ്പെരുന്നാൾ
ന്യായാധിപന്മാരുടെ ചുമതലകൾ
അന്യദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നത്
വ്യവഹാരങ്ങൾ
രാജാവിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ
പുരോഹിതന്മാർക്കും ലേവ്യർക്കുമുള്ള ഓഹരി
ഇതര ജനതകളുടെ മ്ലേച്ഛത അനുകരിക്കരുത്
പ്രവാചകൻ
സങ്കേതനഗരങ്ങൾ
സാക്ഷികൾ
യുദ്ധത്തിനുപോകുമ്പോൾ
തെളിവില്ലാത്ത കൊലപാതകത്തിനുള്ള പ്രായശ്ചിത്തം
അടിമസ്ത്രീയെ ഭാര്യയാക്കുമ്പോൾ
ആദ്യജാതന്റെ ഓഹരി
അനുസരണമില്ലാത്ത മകൻ
വിവിധ നിയമങ്ങൾ
ജീവനും വിശുദ്ധിയും സൂക്ഷിക്കുക
ദാമ്പത്യബന്ധത്തിൽ അവിശ്വസ്തത
യഹോവയുടെ സഭ
പാളയത്തിലെ അശുദ്ധി
വിവിധ നിയമങ്ങൾ
ബലഹീനരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമം
അന്തസ്സും അഭിമാനവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമം
ആദ്യഫലവും ദശാംശവും
യഹോവയുടെ കൽപ്പന പ്രമാണിക്കുക
ഏബാൽപർവതത്തിലെ യാഗപീഠം
അനുസരണത്തിനുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ
അനുസരണക്കേടിനുള്ള ശാപങ്ങൾ
ഉടമ്പടി പാലിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദേശം
യഹോവയിലേക്കു തിരിഞ്ഞാൽ ഐശ്വര്യം
ജീവനോ മരണമോ തെരഞ്ഞെടുക്കാം
യോശുവ മോശയുടെ പിൻഗാമി
ന്യായപ്രമാണം പരസ്യമായി വായിക്കുക
ഇസ്രായേലിന്റെ മത്സരം പ്രവചിക്കുന്നു
മോശയുടെ ഗീതം
മോശ നെബോ മലമുകളിലേക്ക്
മോശ ഇസ്രായേൽമക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു
മോശയുടെ മരണം