^
1 Piyer
Mətsike me
Mbəlom ma vəlakweye sifa nakə ma ndəviye bay aye
Ndo hay ta ge wu nakə a yay a gər a Mbəlom aye
Wuɗum bo
Mbəlom a pala kurom na, hərwi ada kâ tərum i ŋgay
Ndo məpe mədzal gər hay na, nəteye i Mbəlom
Tərum ndo məgay məsler a Mbəlom
Pumay bəzay a mede i Yesu Kəriste
Məndze i hasləka hay ta ŋgwas tay hay
Ləvum bo hərwi ɗəretsətseh
Mbəlom mâ təra bəy kurom
Məndze i ndo məpe mədzal gər hay mə walaŋ tay
Məse ɗəretsətseh hərwi məpe mədzal gər ka Yesu
Məndze i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
Mətsike me a zləm a ndo məpe mədzal gər hay tebiye
Mandəve i bazlam