^
2 CORINTIOS
Sīquī jā ní ndoho Pablo tūndóhó
Jā ní ncucuéé Pablo jā quíhīn dē Corinto
Jā née cáhnú inī Pablo nūū tēe jā ní nsāhá cuāchi
Jāá nduú ní íyo nañíí inī Pablo inī ñuū Troas
Jā sáhá Cristo jā cúndeé ó
Tūhun sīquī contrato jeé
Jā jíca ó jíín tūhun jā cándíja ó yā
Sīquī jā ndīvi ó nūū tūhun jā mānī Yāā Dios jíín ó
Sīquī jā cúu ó templo Yāā Dios
Jā ní nacani inī nchivī Corinto sīquī cuáchi ji
Jā ná cúsiī inī ji sōcō ji cuāhā
Tūhun Tito jíín ūū cā táhán dē
Sīquī jā jáquīn ji xūhún cuu ndá hermano
Jā ndíso tíñú Pablo jā cúu dē apóstol
Jā cáhān Pablo sīquī ndá tēe jā nácani tūhun stáhví
Tūndóhó jā ní ndoho Pablo sīquī jā cúu dē apóstol
Jā ní īyo iin jā ní stéhēn nūū Pablo jā ní stúu yā nūū dē
Jā nácani inī Pablo sīquī nchivī cándíja ñuū Corinto
Saludo jíín tūhun jā cáchī tūhun Pablo jā sándīhí