6
Tu̱'un jikín nuu̱‑í sɨkɨ̱ tá'an‑i nuu̱ justicia
Te nú ɨɨn róó jikín nuu̱‑ro̱ sɨkɨ́ ɨngá tá'an‑ró, te naja̱ káchundéé iní‑ro̱ ndúkú‑ró justicia nuu̱ cháa tú ká'i̱o ndaa̱. Naja̱ tú kásándaa̱‑ro̱ núu̱ cháa ndoo. Xí tú kájini̱‑ro̱ já ñáyɨvɨ ndóo, koto nchaa̱‑i ñu̱yɨ́vɨ náún. Te nú koto nchaa̱ máá‑ró ñúyɨ́vɨ, naja̱ tú kákanda‑ró sá'a‑ró justicia sɨkɨ̱ ɨ́ɨn cuestión lúlí‑ni núsáá. Xí tú kájini̱‑ro̱ já kóto nchaa̱ máá‑yó ndájá'a̱ ándɨ́vɨ́ jíná'an náún. Naga̱ ni̱ kuu ta̱ká ja̱ íó ini̱ ñu̱yɨ́vɨ yá'a núsáá. Núsáá te hora ja̱ jínu ñú'ún‑ró já kóo justicia sɨkɨ̱ tíñu ká'i̱o ini̱ ñu̱yɨ́vɨ, naja̱ ndúkú‑ró cháa tú kájatú'ún vá'a tɨku'ni̱, ja̱ ndúu‑de justicia. Súan ká'a̱n‑ri̱ náva̱'a ná kúka nuu̱‑ro̱. Núsáá te á tú ndíchí kútɨ ní ɨɨn‑ró, ja̱ kúu koto nchaa̱‑de ndé ñani̱‑ro̱ íó ndaa̱ náún. Chi̱ ñani̱ jíín ñaní, kɨ́vɨ koyo‑de nuu̱ justicia, va̱sa tú kákandíja justicia‑ún náún. Súan chi̱ máni kástɨ́vɨ́ ndíja‑ró tíñu, ja̱ káskɨ́vɨ tá'an‑ró núu̱ justicia. Á tú va'a̱‑ga̱ ná sía̱‑ro̱‑í sá'a ndɨva̱'a‑i jíín‑ró, jíín já xndá'ú‑i róó. Chi̱ sasua kásá'a ndɨva̱'a‑ró, te káxndá'ú‑ro̱ ondé ñani̱‑ro̱.
Ja̱ tú nani'i̱n tá'u̱ ñáyɨvɨ ñáá
Á tú kájini̱‑ro̱ já ñáyɨvɨ tú íó ndaa̱, ma̱ náni'i̱n tá'u̱‑í ndɨ̱vɨ koyo‑i ini̱ ñuu̱ nuu̱ tá'ú Dios tiñu. Ma̱ xndá'ú‑ro̱ máá‑ró, chi̱ ni ña̱yɨvɨ kájika téné, ni ña̱yɨvɨ káchiñú'ún ndosó, ni ña̱yɨvɨ káisɨ́kɨ ncháa̱ tá'an, ni cha̱a kánda̱a sɨ́'ɨ́, ni cha̱a kákuu xi'ncha, 10 ni ña̱yɨvɨ kuí'ná, ni ña̱yɨvɨ tóó iní, ni ña̱yɨvɨ ká'vá, ni ña̱yɨvɨ káka'a̱n ndɨva̱'a, ni ña̱yɨvɨ chísa̱'í ndatíñu tá'an, ma̱ náni'i̱n tá'u̱‑í ndɨ̱vɨ koyo‑i ini̱ ñuu̱ nuu̱ tá'ú Dios tiñu. 11 Te súan kánda̱a sava‑ró núú, ko vina, a ni̱ nakacha‑ya̱ róó, a ni̱ nasándoo‑ya̱ róó, a ni̱ ka̱kendo̱o ndaa̱‑ro̱ jíín sɨ́'vɨ́ máá Jíto'o̱‑yo̱ Jesús onde̱ jíín Espíritu Dios máá‑yó. 12 Ta̱ká tiñu kúu sá'a‑ri̱. Ko tú ndɨ'ɨ kéndo̱o va̱'a. Ta̱ká tiñu kúu sá'a‑ri̱, ko tú kuní‑ri̱ ja̱ kútɨɨn ɨɨn tiñu‑ún so̱'o‑ri̱. 13 Ió ndeyu já kú'un chi̱i, te chi̱i kúu ja̱ kú'un ndeyu, te ndendúú yu̱án náa sá'a Dios. Ko yikɨ kúñu‑yó, nasu̱ já kuátíñu nuu̱ tú'un téné kúu, chi ja̱ kuátíñu nuu̱ máá Jíto'o̱‑yo̱ kúu, te Jito'o̱‑yo̱ játíñu‑ya̱ máá yíkɨ kúñu‑ún. 14 Te Dios, a ni̱ naschakú‑ya̱ Jíto'o̱‑yo̱, te suni súan naschakú‑ya̱ yóó jíín fuerza máá‑yá. 15 Á tú kájini̱‑ro̱ já yíkɨ kúñu‑ró kúu pedazo Cristo. Núsáá te á kuu ki'in‑ri̱ pedazo Cristo te nasá'a‑ri̱ pedazo ɨɨn ña'an kuáxán. Aa̱, ma̱ kúu kutɨ. 16 Á tú kájini̱‑ro̱ já cháa kétá'an jíín ñá'an kuáxán, ɨɨn‑na̱ kúu‑de jíín‑ña, chi̱ súan ká'a̱n: Ndendúú‑ún, ɨɨn‑na̱ kúu, áchí. 17 Ko cha̱a kétá'an jíín Jíto'o̱‑yo̱, ɨɨn‑na̱ nuu̱, kúu‑de jíín‑yá. 18 Kunu‑ró kóto‑ró tíñu téné. Chi ta̱ká kua̱chi sá'a cha̱a, fuera yikɨ kúñu‑de kúu. Ko nú sáténé‑de, chi̱ sɨkɨ̱ yíkɨ kúñu máá‑de sá'a‑de kua̱chi. 19 Á tú kájini̱‑ro̱ já vé'e ii̱ kúu yikɨ kúñu‑ró, te onde̱ nuu̱ Dios ni̱ kenda Espíritu Santo va̱i ncháá ini̱‑ro̱. Chi̱ nasu̱ máá‑ró xíin máá‑ró. 20 Chi̱ ya'u ni̱ nakuaan‑ya̱ róó. Núsáá te ná nákana jaa‑i Dios sá'a‑ró jíín yíkɨ kúñu‑ró jíín iní jíín añú‑ro̱. Chi̱ máni Dios xíin yúán.