Testamento jaa maa jitoho-yo Jesucristo

1 Corintios