10
Sɨkɨ̱ já káchiñú'ún‑i ndoso̱
Ñáni̱, kuní‑ri̱ ja̱ ná júku̱'un ini̱‑ro̱ ndasa ni̱ ka'i̱in ndɨ̱yi táa̱‑yo̱ núu̱ vikó nu̱'ún, te ni̱ kaja̱'a ta̱ká‑de nuu̱ mar. Te ta̱ká‑de, ni̱ ka̱janducha‑dé nuu̱ vikó nu̱'ún jíín núu̱ mar. Chi ta̱ká‑de, ni̱ ka̱indiki̱n‑de Moisés. Te ta̱ká‑de, ni̱ ka̱yee‑dé ndeyu ní ja̱'a máá‑yá. Te ta̱ká‑de, ni̱ ka̱ji'i‑de ɨɨn‑ni nducha ní ja̱'a‑ya̱. Chi ni̱ ka̱ji'i‑de nducha ní kenda chi̱i kava ní sá'a‑ya̱. Te kava‑ún, ni̱ ndiki̱n yata̱‑dé, chi̱ kava‑ún kúu nátu̱'un Cristo. Ko tú ní kúsɨɨ̱ iní Dios jíín kuá'a̱‑dé. Ja̱ sɨkɨ́ yúán kúu ja̱ ní xnáa‑yá‑de onde̱ nuu̱ ñú'un té'é. Ta̱ká tu̱'un yá'a kúu ɨɨn modo náva̱'a koto nchaa̱ máá‑yó, te ma̱ ndío ñáá ini̱‑yo̱ nátu̱'un ni̱ ka̱ndío ñáá ini̱ cha̱a‑ún. Ma̱ chíñú'ún‑ró ndosó jíná'an‑ró nátu̱'un ni̱ ka̱sá'a sava máá cháa‑ún. Chi̱ súan yóso núu̱ tutú: Ni̱ ka̱jungo̱o ña̱yɨvɨ ní ka̱yee‑í ni̱ ka̱ji'i‑i te ni̱ ka̱ndukuiñi̱‑i ni̱ ka̱jita já'á‑i, áchí. Ni ma̱ káka kuáxán‑yó nátu̱'un ni̱ ka̱jika kuáxán sáva máá cháa‑ún, te ni̱ kaji'i̱ oko̱ uni̱ mil‑de ja̱ ɨ́ɨn kɨvɨ̱‑ní. Ni ma̱ kóto nchaa̱‑yo̱ Jíto'o̱‑yo̱ Jesucristo nátu̱'un sava máá cháa‑ún ja̱ ní ka̱jito nchaa̱‑de‑ya̱, te ni̱ kaji'i̱‑de ni̱ sá'a koo̱. 10 Ni ma̱ kútuku ini̱‑yo̱ nátu̱'un ni̱ ka̱kutuku ini̱ sava‑de, te ni̱ kaji'i̱‑de ni̱ sá'a ɨɨn kue'e̱ xaa̱n já ní ja̱'a‑ya̱. 11 Te modo‑ún, ni̱ kuu náva̱'a koto nchaa̱ máá‑yó. Te ja̱ yúán, yóso‑ún núu̱ tutú va̱i nuu̱ yóó, cha̱a kuni̱ ndasa kua̱ndɨ'ɨ ñu̱yɨ́vɨ. 12 Nú ɨɨn cha̱a jáni ini̱‑de ja̱ kúndii̱ ni̱'in‑de, ná kóto va̱'a‑de máá‑de, náva̱'a tú ndua̱‑de núsáá. 13 Ɨɨn‑ni jíto nchaa̱ ja̱'ú róó, onde̱ jíín táká ña̱yɨvɨ. Ko bueno skíkuu Dios, te máá hora jíto nchaa̱ ja̱'ú róó, kuña‑ya̱ íchi kénda‑ró, náva̱'a kundéé‑ró kénda‑ró. Súan te ma̱ kuá'a‑ya̱ tú'un ja̱ kóto nchaa̱‑ga̱ róó, ja̱ má kánda‑ga̱‑ro̱. 14 Ñáni̱ máni̱. Kunu‑ró kóto‑ró ndosó núsáá. Ma̱ chíñú'ún‑ró. 15 Nátu̱'un jíín cháa íó kájí xiní, súan ká'a̱n‑ri̱ jíín‑ró. Kani ini̱ máá‑ró na̱ún tu̱'un ká'a̱n‑ri̱. 16 Vaso ii̱, já ní ka̱sá'a ii̱‑yo̱, nasu̱ táká‑yo̱ káji'i ká'nu‑yó nɨñí Cristo náún. Te staa̱ já ní ka̱sákuáchí‑yó, nasu̱ táká‑yo̱ káyee ká'nu‑yó yíkɨ kúñu Cristo náún. 17 Chi̱ ɨɨn‑ni staa̱‑ún íó. Súan yóó, tɨnɨ̱‑yo̱ kákuu‑yó ɨ́ɨn‑ni ña̱yɨvɨ, chi ta̱ká‑yo̱ káyee ká'nu‑yó ɨ́ɨn‑ni staa̱‑ún. 18 Nde̱'é ndasa kásá'a cha̱a Israel. Cha̱a káyee kɨ́tɨ já kásoko̱‑dé nuu̱‑yá, nasu̱ káyee ká'nu‑de nuu̱ altar náún. 19 Na̱ún áchí‑ri̱ núsáá. Játíñu ndoso̱ náún, xí játíñu ndeyu íin nuu̱ ndosó náún. 20 Túu̱, chi̱ ndeyu kásoko̱ cháa sɨ́ɨn nación, nuu̱ tachí kásoko̱‑dé, nasu̱ núu̱ Dios. Te tú kuní‑ri̱ ja̱ kétá'an ká'nu‑ró jíín tachí. 21 Ma̱ kúu ko'o‑ró iní vaso máá Jíto'o̱‑yo̱, te suni ko'o‑ró iní vaso tachi̱. Ma̱ kúu kee ká'nu‑ró núu̱ mesa máá Jíto'o̱‑yo̱, te kee‑ro núu̱ mesa tachi̱. 22 Xí kuní‑yo̱ kúkuíñí ini̱ Jito'o̱‑yo̱ sá'a‑yó náún. Ni̱'in‑ga̱‑yo̱ vásá máá‑yá náún. 23 Ta̱ká‑ni tiñu kúu sá'a‑ri̱, ko tú ndɨ'ɨ kéndo̱o luu. Ta̱ká‑ni kúu sá'a‑ri̱, ko tú ndɨ'ɨ skuá'nu tá'an. 24 Ni ɨɨn cha̱a, ma̱ ndúkú‑de sá'a‑de ja̱ vá'a máá‑de, chi ja̱ vá'a ɨnga̱ ñani̱ tá'an‑de ná sá'a‑de. 25 Ndɨ'ɨ‑ni ndeyu núyá'u, kee‑ro jíná'an‑ró. Te nú kíyu̱'ú ini̱‑ro̱, ma̱ kaká tu̱'ún kútɨ‑ro ndé onde̱ va̱i‑ún. 26 Chi̱ máá Jíto'o̱‑yo̱ xíin ñúyɨ́vɨ jíín táká ndatíñu íó ini̱, áchí. 27 Te nú ɨɨn cha̱a tú kándíja, te kana‑de xini̱‑ro̱ kée‑ro jíín‑de, te nú suni kuní‑ro̱ kí'i̱n‑ro̱, núsáá te kee‑ro táká ja̱ káni‑de nuu̱‑ro̱. Te nú kíyu̱'ú ini̱‑ro̱, ma̱ kaká tu̱'ún kútɨ‑ro ndé onde̱ va̱i‑ún. 28 Ko nú kastu̱'ún ɨ́ɨn cha̱a nuu̱‑ro̱: Kundatu, chi ya̱'á ja̱ ní kandii̱ nuu̱ ndosó kúu, achi̱‑de. Yúan‑na te ma̱ kée‑ro, já kuáchi cha̱a ni̱ kastu̱'ún‑ún jíín kuáchi ja̱ kíyu̱'ú ini̱‑de. 29 Sɨkɨ̱ já kíyu̱'ú ini̱ ká'a̱n‑ri̱. Ko nasu̱ já sɨkɨ́ róó, chi̱ sɨkɨ̱ já ɨngá cha̱a. Te nú kíyu̱'ú ini̱ ɨnga̱ cha̱a, naja̱ kóto nchaa̱‑de ruu̱ ndasa jíka kuu ndicha̱‑na̱‑ri̱ núsáá. 30 Te nú ruu̱ xna'a̱n‑ga̱ nákuatá'ú‑rí te yée‑rí, naja̱ káka'a̱n ndɨva̱'a‑de sɨkɨ̱‑rí sɨkɨ̱ ndéyu ja̱ ní jika̱n ta'u̱‑rí ja'a̱‑ún. 31 Núsáá te va̱sa ná kée‑ro, va̱sa ná kó'o‑ró, va̱sa ná sátiñu‑ró, ko modo ja̱ ná nákana jaa‑i Dios ná sá'a‑ró. 32 Koto‑ró náva̱'a ma̱ skɨ́vɨ‑ró cháa judío, ni cha̱a sɨ́ɨn nación, ni tɨku'ni̱ Dios, nuu̱ kuáchi. 33 Suni súan ruu̱ jíín táká tiñu sá'a‑ri̱, kuní‑ri̱ ja̱ ná kúsɨɨ̱ iní ta̱ká cha̱a. Tú jítú iní‑ri̱ ja̱ sá'a‑ri̱ ja̱ vá'a máá‑rí, chi̱ kuní‑ri̱ sá'a‑ri̱ ja̱ vá'a sava‑ga̱ cha̱a, náva̱'a ka̱ku‑de jíná'an‑de.