9
Sɨkɨ̱ já íó derecho cha̱a apóstol
Nasu̱ apóstol kúu‑ri̱ náún. Á tú jíka kuu ndicha̱‑na̱‑ri̱. Á tú ní jiní‑ri̱ nuu̱ máá Jíto'o̱‑yo̱ Jesús. Nasu̱ róó kákuu tiñu ni̱ sá'a‑ri̱ nuu̱ máá Jíto'o̱‑yo̱ náún. Nú tú kúu‑ri̱ apóstol nuu̱ sáva‑ga̱ cha̱a, ko nuu̱‑ro̱ chi̱ kúu ndija‑ri̱. Chi̱ róó kákuu tuni̱‑ri̱ ja̱ ndíso‑ri̱ tiñu apóstol nuu̱ máá Jíto'o̱‑yo̱. Ya̱'á kúu tu̱'un ká'a̱n‑ri̱ ja̱ náma‑ri̱ máá‑rí nuu̱ cháa káxndichí ruu̱: Á tú ká'i̱o derecho‑ri̱ kee‑rí ko'o‑ri̱. Á tú ká'i̱o derecho‑ri̱ kunchaka‑ri̱ ñasɨ́'ɨ́ kándíja, nátu̱'un káncha̱ka sava‑ga̱ apóstol, jíín Cefas, jíín cháa kákuu ñani̱ máá Jíto'o̱‑yo̱. Xí máá ɨ́ɨn‑ni ruu̱ jíín Bernabé, tú ká'i̱o derecho‑ri̱ ja̱ tú sátiñu‑ga̱‑ri̱ náún. Ndé soldado kájatá'an, te yée‑dé cuenta máá‑de. Ndé cha̱a jítu uva, te tú yée‑dé nde'e̱‑í. Xí íó cha̱a skée‑dé vaca‑de, te tú jí'i‑de leche‑tɨ̱. Nátu̱'un ká'a̱n cha̱a yúkú, ká'a̱n‑ri̱ náún. Á nasu̱ súni tu̱'un yá'a ká'a̱n ley. Chi̱ nuu̱ ley ja̱ ní chaa Moisés, yóso: Ma̱ chú'un‑ró ñúnu yú'u xndɨkɨ̱ kɨ́tɨ jíkó, áchí. Á sɨkɨ̱ xndɨkɨ̱ ká'a̱n Dios xí túu. 10 Xí máni sɨkɨ̱ yóó ká'a̱n tu̱'un‑ún náún. Ja̱ndáa̱ ja̱ sɨkɨ́ yóó yóso. Chi̱ kuní‑ya̱ já ná kúñukuu ini̱ cha̱a jítu, ni'i̱n‑dé, te cha̱a jíkó, ná kúñukuu ini̱‑de kee‑dé. 11 Nú ni̱ kajaki̱n‑ri̱ tu̱'un Espíritu ini̱‑ro̱, te stútú‑rí ja̱ kúchaku̱‑ri̱ nuu̱‑ro̱, kua̱chi xaa̱n kúu náún. 12 Nú sava cha̱a íó derecho‑de kájika̱n‑de súan nuu̱‑ro̱, á tú va'a̱‑ga̱ kaka̱n máá‑rí. Ko tú ní kákuni̱‑ri̱ kuatíñu‑ri̱ derecho‑ri̱, chi̱ sua kándo'o‑ri̱ te ní'i̱n‑rí náva̱'a tú u'u̱ kaka tu̱'un Cristo sá'a‑ri̱. 13 Á tú kájini̱‑ro̱ já cháa kásátiñu ini̱ ve̱'e ii̱, ini̱ ve̱'e ii̱‑ún kénda ja̱ káichaku̱‑de. Te cha̱a kájatíñu onde̱ nuu̱ altar, sɨkɨ̱ altar‑ún káichaku̱ ta'a̱n‑de. 14 Suni súan ni̱ tá'ú tíñu Jito'o̱‑yo̱ já sɨkɨ́ tú'un va̱'a ná kúchaku̱ cha̱a kájani tu̱'un va̱'a. 15 Ko ruu̱, tú na̱ún ní jikán‑ri̱ ni ɨɨn súan. Ni nasu̱ cháa‑ri̱ tu̱'un yá'a ja̱ ná kuá'a‑ró núu̱‑rí vina. Chi va̱'a‑ga̱ ná kúu̱‑ri̱, nasu̱ já kasú ɨɨn cha̱a nuu̱‑rí ja̱ sátéyíí‑rí máá‑rí jíín tíñu yá'a. 16 Va̱sa jáni‑ri̱ tu̱'un va̱'a, ja̱ yúán má kúu sátéyíí‑rí máá‑rí, chi̱ nɨ́nɨ skíkuu‑ri̱ sá'a‑ya̱. Chi̱ koo tu̱ndó'o sɨkɨ̱‑rí, nú tú kani‑ri̱ tu̱'un va̱'a. 17 Te nú jíín gusto máá‑rí sá'a‑ri̱ súan, yu̱án te ni'i̱n‑rí ya̱'u‑ri̱. Te va̱sa tú játa'a̱n ini̱‑ri̱, ko ni̱ chaa‑ya̱ tíñu sɨkɨ̱‑rí, te responsable‑ri̱ kúu. 18 Ndéja̱ kúu ya̱'u‑ri̱ núsáá. Ja̱ ná káka kuu‑ri̱ kani‑ri̱ tu̱'un va̱'a Cristo, ni tú nɨ́nɨ yá'u‑ri̱, ni tú jikán‑ri̱ derecho‑ri̱ sɨkɨ̱ tú'un va̱'a. 19 Ja̱ yúán, va̱sa tú na̱ún cha̱a tɨ́ɨn so̱'o‑ri̱, játíñu‑ri̱ nuu̱ táká‑ni, náva̱'a skándíja‑ga̱‑ri̱ ña̱yɨvɨ. 20 Nátu̱'un judío násá'a‑ri̱ máá‑rí nuu̱ cháa judío, náva̱'a kundéé‑rí skándíja‑ri̱ cha̱a judío. Te nátu̱'un cha̱a yí'i nda'a ley, násá'a‑ri̱ máá‑rí nuu̱ cháa yí'i nda'a ley, va̱sa tú yí'i‑ri̱ nda'a ley, náva̱'a skándíja‑ri̱ cha̱a yí'i nda'a ley. 21 Ko nuu̱ cháa tú kájandatu̱ nuu̱ ley, suni súan nátu̱'un tú jándatu̱‑ri̱ nuu̱ ley násá'a‑ri̱ máá‑rí nuu̱‑dé, náva̱'a kundéé‑rí skándíja‑ri̱ cha̱a tú kájandatu̱ nuu̱ ley, va̱sa ncháá ley Dios jíín‑rí chi̱ yí'i‑ri̱ nda'a ley Cristo. 22 Te nuu̱ cháa vi̱tá ini̱, násá'a vi̱tá‑ri̱ máá‑rí, náva̱'a skándíja‑ri̱ cha̱a vi̱tá ini̱‑ún. Súan ta̱ká‑ni modo násá'a‑ri̱ máá‑rí nuu̱ táká cha̱a, náva̱'a kundéé‑rí nama‑ri̱ sava‑de. 23 Te ja̱ sɨkɨ́ tú'un va̱'a kúu ja̱ sá'a ndɨ'ɨ‑ri̱ súan, náva̱'a ruu̱, suni ná ní'i̱n‑rí ta'u̱‑rí ja̱ kénda yúan. 24 Á tú kájini̱‑ro̱ já cháa kájinu carrera, chi̱ ndɨ'ɨ‑de kájinu ndija‑de, ko ɨɨn‑ni‑de kúndéé‑de ní'i̱n‑dé premio‑de. Suni súan ndúkú ndéé‑ró kúnu‑ró, náva̱'a ni'i̱n‑ro̱ premio‑ro̱. 25 Te ta̱ká cha̱a kái̱sɨ́kɨ, jíto va̱'a ná'án‑de máá‑de. Te cha̱a‑ún, súan kásá'a ndija‑de, náva̱'a ni'i̱n‑dé ɨɨn premio ja̱ kútú'ú. Ko yóó chi̱ ni'i̱n‑yo̱ premio ja̱ má kútú'ú kútɨ. 26 Núsáá te modo súan, ndúkú ndéé‑rí jínu‑ri̱, tú jínu sáni‑ri̱. Modo súan kája̱tá'an‑ri̱, tú skée íú‑rí. 27 Chi̱ sua tɨ́ɨn ni̱'in‑ri̱ máá‑rí, te já'a‑ri̱ máá‑rí, náva̱'a ma̱ cháxio‑ya̱ rúu̱, va̱sa a ni̱ jani‑ri̱ tu̱'un nuu̱ sáva‑ga̱ cha̱a.