8
Sɨkɨ̱ ndéyu já kájani‑i nuu̱ ndoso
Bueno. Te sɨkɨ̱ ndéyu já kájani‑i nuu̱ ndosó, ndaa̱ chi ta̱ká‑yo̱ kájini̱‑yo̱ yakú. Te jíín tú'un kájini̱‑i‑ún kúu ja̱ kásávixi̱‑i máá‑i, ko jíín tú'un kúndá'ú ini̱ tá'an kúu ja̱ nákuá'nu‑ga̱‑i jíín. Nú ɨɨn cha̱a jáni ini̱‑de ja̱ tú'a va̱'a‑de, núsáá te kuní‑ga̱ te kutu̱'a va̱'a‑de jíín. Te nú ɨɨn cha̱a kúmani̱‑dé jíín Dios, suni jiní‑ya̱ núu̱ cháa‑ún. Sɨkɨ̱ ndéyu já kájani‑i nuu̱ ndosó, ká'a̱n‑ri̱, chi̱ a kájini̱‑yo̱ já tú ndé játíñu kutɨ ndosó ini̱ ñu̱yɨ́vɨ. Chi̱ tú ɨngá Dios íó, chi̱ máá ɨ́ɨn‑ni‑ya̱. Chi va̱sa íó kua'a̱ í'a̱, te íó kua'a̱ jíto'o̱ ja̱ káskúnání máá‑i i'a̱ ini̱ andɨ́vɨ́ xí iní ñu̱yɨ́vɨ, ko máá‑yó káka'a̱n‑yo̱ já máá ɨ́ɨn‑ni máá Táa̱‑yo̱ Dios íó. Te onde̱ nuu̱ máá‑yá va̱i ta̱ká ndatíñu te nuu̱ máá‑yá játíñu‑yó. Suni ɨɨn‑ni máá Jíto'o̱‑yo̱ Jesucristo íó. Te máá‑yá ni̱ sá'a ta̱ká ndatíñu te ni̱ sá'a‑ya̱ yóó. Ko tú ndɨ'ɨ‑i kájini̱‑i tu̱'un yá'a. Te sava‑i a ni̱ kaka̱an‑i jíín ndosó onde̱ sáá. Te nú káyee‑í, nátu̱'un ndeyu ndosó káyee‑í, ko vi̱tá ini̱ añú‑i, te kúchá'án añú‑i sá'a. Chi̱ nasu̱ jíín ndéyu te kuatú'ún Dios yóó, chi̱ nú tú kee‑yo, nasu̱ já yúán te kundá'ú‑yo̱, te nú kee‑yo, nasu̱ já yúán te kendo̱o va̱'a‑ga̱‑yo̱ jíín‑yá. Ko va̱sa ni̱'in kándii̱‑ro̱, koto‑ró náva̱'a tú súngava‑ró tá'an‑ró, já vítá ini̱ añú‑ún, nuu̱ kuáchi. 10 Róó chi cha̱a jiní kákuu‑ró, te nú ɨɨn cha̱a kuni̱‑de nuu̱‑ro̱ hora ja̱ yée‑ro stáa̱ iní ve̱'e ndoso̱, á tú sánaa te skíi‑i ini̱‑de, te kɨ̱vɨ‑de kee túku máá‑de ndeyu ndosó‑ún sá'a‑ró xí túu. 11 A ni̱ ji'i̱ Cristo ja'a̱ ñaní‑ro̱, cha̱a vi̱tá ini̱ añú‑ún, ko ja̱ sɨkɨ́ tú'un tu̱'a‑ró‑ún, te ni̱ xnáa‑ro‑dé. 12 Súan kásá'a‑ró kuáchi nuu̱ ñaní‑ro̱, chi ja̱ ú'u̱‑ni chíndee‑ró iní añú‑de ja̱ vítá, te suni nuu̱ Cristo kásá'a‑ró kuáchi. 13 Ja̱ yúán, te nú ndeyu sá'a ja̱ júngava ɨɨn ñani̱ nuu̱ kuáchi, ma̱ kée kútɨ‑gá‑ri̱ ku̱ñu nɨ́ɨ́ káni, náva̱'a ma̱ súngava‑ri̱ ñani̱‑ri̱ nuu̱ kuáchi.